Készült: 2007. október 16-án 16.30 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendi pontok sorrendjének változtatására, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

NAPIREND ELÖTT:

Tóth Tamás: Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az Érdi Polgárőr Egyesület egy kéréssel fordult a részönkormányzathoz. Felkérte Macsotay Tibort, a polgárőrség elnökét, hogy ismertesse a kérésüket.

Macsotay Tibor: Elmondta, hogy a polgárőrség éjjel-nappal üzemelő új központja és a 24 órás diszpécserszolgálata néhány héten belül megkezdi működését.  A várostól használatra kaptak egy ingatlant a Duna utcában, melyet a polgárőrség önerőből és társadalmi felajánlásokból teljesen felújított. Az udvar takarítása és rendbetétele jelenleg is folyamatban van. Az ingatlan előtti közterület (járda, árok, autóbehajtó, vízelvezetés) rendbehozatalának költsége 1,6 millió Ft. A finanszírozáshoz a polgárőrségnek nincs pénzügyi kerete, így kérte a részönkormányzatot, hogy saját költségvetésükből szíveskedjenek 200.000 Ft-ot átcsoportosítani erre a célra.

Tóth Tamás: Ismertette a polgárőrség írásos levelét. A maga részéről javasolja, hogy a kérésnek tegyenek eleget. Elmondta, hogy a képviselőknek biztosítva van egy éves keret és egy részönkormányzat két képviselői kerületet foglal magába, így két képviselő döntésén múlik, hogy a részönkormányzat mire használja fel a keretet.

Prepeliczay Istvánné: Az 1,6 millió Ft becsült összeg?

Macsotay Tibor: Nem, egy konkrét árajánlatról van szó.

Érdi lakos: Eddig nem szorult rá, hogy a Polgárőrséget riassza, de szeretné tudni a telefonszámukat.

Tóth Tamás: Felkérte Macsotay Tibort, hogy tegyék közzé a telefonszámot.

Macsotay Tibor: Elmondta, hogy az Érdi Újságban mindig megtalálható. Folyamatban van, hogy a Rádióban, az Érdi Tv-ben, az Érdi Lapban és az Érdi Újságban egy polgárőrségi híreket hozzanak létre. Jelenleg mobil telefonon lehet elérni a polgárőrséget, a 30/621-2596-os telefonszámon, de a Duna utcai székházban városi telefonon is elérhetőek lesznek.

Tóth Tamás: Javasolta, hogy a tűzoltóság, polgárőrség, rendőrség készíttessen öntapadó matricát a telefonos elérhetőségükről, és azt forgalmas helyeken tegye közzé.

Macsotay Tibor: Már készíttettek mintát a matricákról, de még nem lettek sokszorosítva. Tájékoztatásul elmondta a résztvevőknek, hogy pályázat útján egy új URH rendszere lett kialakítva a polgárőrségnek.

Hanyiszkó István r. tzls.: Megköszönte a felajánlást a polgárőrség részére, mivel a polgárőrség munkája nagy segítség a rendőrségnek. Információi szerint a polgárőrség székházába kialakításra fog kerülni a rendőrség részére egy irodahelyiség. A körzeti megbízotti állományi csoport vezetőjeként napi kapcsolatban áll a polgárőrséggel.

Mekler László: Elmondta, hogy a Fürdő utcában lévő körzeti megbízotti irodában nem látott még rendőrt tartózkodni. Mikor van fogadóóra?

Hanyiszkó István r. tzls.: Minden pénteken tartanak fogadóórát, kihirdetésre is szokott kerülni. A körzeti megbízott mindig megtartja a fogadóórát, csak igény nincs rá. Az az irodahelyiség rendőri munka elvégzésére nem alkalmas. Nincs felszerelve számítógépes rendszerrel, bm hálózati telefonnal és rádióval. Az iroda arra alkalmas, hogy a körzeti megbízott a fogadóórájában ott tartózkodjon és a lakossági panaszokat felvegye.

Tóth Tamás: Nagy segítség lenne az idős emberek számára, ha a városban a polgárőrséggel közösen lépésben guruló rendőrautó járőrözne egy körzeti rendőrrel, akihez panaszaikkal fordulhatnának, mivel nem mindenki tud eljutni a körzeti megbízott irodákba.

Hanyiszkó István r. tzls.: Két szomszédos kerület körzeti megbízottjaiból alakítottak ki rendőr párokat, akikhez a lakosok problémáikkal fordulhatnak.

Tóth Tamás: Feltette szavazásra az Érd Város Polgárőr Egyesület támogatását.

19/2007. (X. 15.) Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat

h a t á r o z a t

 

a Választókerületi Alapok felhasználására

az Érd Városi Polgárőr Egyesület  támogatása

 

Az Érdligeti Kutyavári Településrészi Önkormányzat tagjai 6 igen szavazattal, egyhangú szavazással a 9. és 10. sz. választókerületi alapból az Érd Városi Polgárőr Egyesület székháza előtti terület rendbetételéhez 100.000,- Ft – 100.000,- Ft-tal  járul hozzá.

Macsotay Tibor: Megköszönte a támogatást a polgárőrség nevében.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)                Javaslat a vízmű bekerítési tervének előkészítésére

2)                Javaslat pályázat benyújtására a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére

3)                Tárnoki – Riminyáki – Bajcsy Zs. út lámpás kereszteződés engedélyezési tervének bemutatása

4)                Javaslat a temető és strand rendezési tervének előkészítésére

5)                Javaslat a városközpont és ipari terület (focipálya) rendezési tervének előkészítésére

6)                Tájékoztató a csatornázás jelenlegi állásáról és a soron következő feladatokról

7)                Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a vízmű bekerítési tervének előkészítésére

Tóth Tamás: Bemutatta a terveket a résztvevőknek. Elmondta, hogy egy részen tömör, egy részen pedig áttört betonkerítést fog készülni. A Ligetszépe és Tárnoki út sarkán egy földterületet átad a Vízművek parkosítás céljára, amit a tervek szerint az be kíván keríteni, és kapuval ellátni, az éjszakai vandalizmus miatt.

Varga György: Hány négyzetméter a játszótér területe?

Tóth Tamás: Kb. 300 négyzetméter a terület.

Érdi lakos: Érdeklődött, hogy a volt strand területén lévő játszótérnek mi lesz a sorsa?

Tóth Tamás: Az új játszótér kialakítása nem befolyásolja a régit, természetesen megmarad.

Elmondta, hogy a játszótér bekerítése és a parkosítás feladatát a Vízművek vállalta fel.

Érdi lakos: Javasolta, hogy a játszótér bejárata a Ligetszépe utcáról nyíljon.

Kocsner János: A kerítés terve szerint a terület nagy része zárt kerítés, véleménye szerint ebbe a környezetbe teljesen zárt kerítést nem javasolt építeni. Javasolja, hogy a Keserűfű és a Ligetszépe utca felöli területen áttört kerítés épüljön.

Tóth Tamás: Kérte a napirend támogatását.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja, azzal a javaslattal, hogy a Keserűfű és Ligetszépe utca felöli területen az áttört kerítés hosszát  növeljék és a zártat pedig minimálisra csökkentsék. 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére

Tóth Tamás elnök: Ismertette a javaslatot, és elmondta, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközei elhasználódnak, amortizálódnak, amit folyamatosan pótolni kell. A kormányzat úgy biztosítja, hogy önkormányzatok részére pályázatot hirdet, így 10 %-os önkormányzati önrésszel van lehetőség a technikai eszközök megvásárlására. Az önkormányzati önrész kb. 30 millió Ft-ot tesz ki.

Bagdiné Dudog Orsolya: Melyik költségvetési évet terheli a 30 millió Ft?

Tóth Tamás: 2008-2009-2010. évet terheli. Kérte a tagokat, hogy támogassák a javaslatot.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Tárnoki – Riminyáki – Bajcsy-Zs. út lámpás kereszteződés engedélyezési tervének bemutatása

Tóth Tamás: Ismertette kereszteződésről készült tervet.

Hanyiszkó István: Közlekedésrendészeti szempontból megfelelőnek találja és támogatja a kereszteződés megépítését.

Bagdiné Dudog Orsolya: A Bajcsi-Zs. úton 30-as táblák vannak. Kérdése, hogy a lámpa mennyire fogja lelassítani a forgalmat?

Tóth Tamás: Lassítani fogja a forgalmat, az autósokat a 30-as táblák betartására fogja kényszeríteni.

Érdi lakos: Javasolta, hogy Rebarbara utcát egyirányúsítsák, mert a Diósdi út és Rebarbara utca sarka életveszélyes, az autósok ezen az utcán kitudják kerülni a lámpát.

Tóth Tamás: Meg kell várni, hogy az aluljáró forgalma meginduljon, mert akkor látványosan fog változni a város forgalma.

A részönkormányzat tagjai a tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja.

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a temető és strand rendezési tervének előkészítésére

Tóth Tamás: Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a strand területén 1ha közpark lesz kialakítva, a többi terület pedig beépítésre fog kerülni.

Mekler László: A volt CBA területe a szomszédjában van. Érdeklődött, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen alapon vezette be a változtatási tilalmat 3 évre ezen a területen? Miért nem kaptak róla értesítést, és mikor oldják fel?

Tóth Tamás: Építési törvény írja elő, hogy szabályozási terület csak utcák által határolt terület lehet.

Érdi lakos: Javasolja, hogy létesüljön a tizenéveseknek a szabadidő eltöltésére egy közpark, és utána bontsák le a régit.

Prepeliczay Istvánné: Kérte, hogy a strand területének rendezésekor vegyék figyelembe a fákat.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja.

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a városközpont és ipari terület (focipálya) rendezési tervének előkészítésére

Tóth Tamás: Ismertette a napirendet és a rendezési tervet.

Érdi lakos: Hol lesz az új posta épülete?

Tóth Tamás: A Stop.Shop bevásárlóközpont mellett épülő Korall 2. Ház épületében lesz a Posta.

Felolvasta a Széchenyi Iskola igazgatója által küldött levelet, melyben kéri, hogy az iskola bővítésének, felújításának tervei a 2008. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre. Továbbá a Jázmin utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása, mely szomszédos az iskolával, így lehetővé tenné az utcában mindkét oldalon való parkolást. A Diósdi út „megállni tilos táblái” bekényszerítik a forgalmat az iskola mögötti utcákba, ami a gyerekek közlekedését tekintve balesetveszélyes. Kérik, az utca megfelelő és átgondolt egyirányúsítását.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja, azzal a javaslattal, hogy a Széchenyi Általános Iskola fejlesztési tervei a 2008. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.

EGYEBEK:

Érdi lakos: Érdeklődött, hogy OTP Bank automata létesítésére a Kutyavári út környékén van-e lehetőség?

Tóth Tamás: A hivatal nem kötelezheti a bankot, hogy hol létesítsen automatát. Felajánlotta, hogy ezt az igényt jelezni fogja a bank felé.

Mekler László: Elmondta, hogy a Fürdő u. 1. szám alatti Jézus Szíve Közösségi Házban egy hitgyülekezet tartja minden szombat, vasárnap istentiszteletét, de a hangoskodással megnehezítik a környékbeliek életét.

Szigeti József, érdi lakos: Az ismeretségi köréből többször hallott már panaszt a Közösségi Házban folyó hangoskodásra és az épület romlására, tönkretételére.

Prepeliczay Istvánné: A Bajuszfű utca és Tárnoki út sarkán hiányzik egy árokfedlap, aminek a helyén jelenleg egy autógumi hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint ez nagyon balesetveszélyes, kéri a javíttatását.

Érdi lakos: A nyári szúnyogírtás után a környéken kihaltak az énekesmadarak.

Tóth Tamás: A polgármesteri hivatala nem rendelt idén nyáron szúnyogírtást.

Mivel több javaslat, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

 

Kmf.


                                                                                                                 Tóth Tamás

                                                                                                                        elnök