Készült: 2007. november 20-án 16.30 órakor a Casino Üzletházban tartott Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai és a meghívottak

Tóth Tamás: Köszönti a megjelent tagokat, megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak..

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)                Javaslat Érd Város 2008. évi költségvetési koncepciójára

2)                Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) számú rendelet módosítására – területek kivétele, új területek bevonása

3)                Javaslat a helyi adókról szóló 41/200. (XII. 22.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálatára

4)                Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK számú rendelet módosítására

5)                Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 5/2004. (III.3.) ÖK számú rendelet módosítására

6)                Javaslattétel a 2008. évi választókerületeket érintő fejlesztésekről

7)                Egyebek

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Város 2008. évi költségvetési koncepciójára

Tóth Tamás: Részletesen ismertette a koncepciót a résztvevőknek. Elmondta, hogy a költségvetésről és a mérlegről tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Állami támogatásra az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy és a közigazgatás területén lehet számítani.

Tőkés István: Feltette a kérdést, hogy az információs társadalom stratégiája országos szintű kötelezettség-e? Javasolta, hogy a közbiztonság érdekében több támogatást kellene biztosítani a Polgárőrség részére.

Kocsner János: A hulladékkezeléssel kapcsolatban javasolja, hogy létesüljön egy komposztáló telep. 

Tóth Tamás: A javaslatokat támogatja. Feltette szavazásra a napirendet.

A részönkormányzat tagjai 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot:,

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójához

1.     Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a térmegfigyelő rendszer –mely egyben sebességellenőrző is – fejlesztésében, valamint a Polgárőrség technikai lehetőségeinek fejlesztésével fokozottabban törődjön a város a közbiztonságért. 

2.     Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat javasolja, hogy a koncepció keretében a megújuló energiaforrások nagyobb hangsúlyt kapjanak, mint például a zöldhulladék begyűjtése, komposztáló üzem létesítése.

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 28/2007. (V.18.) számú rendelet módosítására – területek kivétele, új területek bevonása

Tóth Tamás elnök: Ismertette a napirendet. Tájékoztatásul elmondta, hogy változtatási tilalmat, csak utcák által határolt területen lehet elrendelni.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja.

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 41/200. (XII. 22.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálatára

Tóth Tamás: Ismertette a napirendet.

Macsotay Tibor: Érdemes lesz-e változtatni a 2009-ben életbe lépő értékalapú ingatlanadó bevezetése előtt?

Tóth Tamás: Egy év alatt kb. 90 millió bevételt jelent.

Tőkés István: Felháborítónak tartja, hogy nagyon sok nem bejelentett lakosa van Érdnek. Az adó módosításánál ezt a problémát is mérlegelni kellene.

Tóth Tamás: Támogatja a javaslatot.

A részönkormányzat tagjai 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot:,

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

az helyi adókról szóló 41/2000. (XII.22.) ÖK. számú rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat javasolja, az adók minimumát megemelni, egyidejűleg az állandó bejelentett helybenlakók kedvezménye is növekedjen, úgy hogy a fizetendő egyenleg a tervezetthez képest ne változzon. 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK számú rendelet módosítására

Tóth Tamás: Ismertette a rendeletmódosítás javaslatát.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja.
 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 5/2004. (III.3.) ÖK számú rendelet módosítására

Tóth Tamás: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság döntése, hogy a napirend nem aktuális, amíg a Diósdi úti aluljáró átadásra nem kerül.

A részönkormányzat tagjai az előterjesztésről tartott tájékoztatást egyhangúan elfogadta és támogatja.

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslattétel a 2008. évi választókerületeket érintő fejlesztésekről

A részönkormányzat tagjai 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot:,

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

a 2008. évi választókerületeket érintő fejlesztésekről

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat javasolja, a 2008. évi fejlesztési programba az Széchenyi István Általános Iskolának és a Kutyavári úti 1. sz. Óvodának készüljön egy fejlesztési koncepció és megvalósítási ütemterv. 

EGYEBEK:

Kocsner János: A Tárnoki – Riminyáki – Bajcsy Zs. út lámpás kereszteződés építésével kapcsolatban javasolja, hogy épüljön járda is.

A részönkormányzat tagjai 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot:,

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a Egyebek napirendi pontban

a Tárnoki – Riminyáki – Bajcsy Zs. út lámpás kereszteződés kiépítésével kapcsolatban

Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat javasolja, a Tárnoki – Riminyáki – Bajcsy Zs. út járdaépítését, vízelvezetését és a közlekedés biztonságossá tételét, melyre készüljön egy terv, valamint a megvalósításának ütemezése.

 

Tibortz Károlyné: A 13.05 és 14.05 perces ófalusi buszra az idős emberek nem férnek fele, mert az iskolás gyerekek azt a buszt veszik igénybe, a pár perccel később induló iskolabusz pedig üresen jár.

 

Macsotay Tibor: Elmondta, hogy egy áldatlan állapot alakult ki, ezért a polgárőrség is részt vesz abban, hogy minden nap egy kísérővel közlekedjen az iskolabusz. Ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztetnek a rendőrséggel.

 

Kmf.

                                                                                                           

Tóth Tamás

                                                                                                                              elnök