Készült: Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2007. június 20-i üléséről

Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 6 fő, a jelenléti ív szerint

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni út

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, résztvevő érdi polgárokat. Megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Kéri az írásban kiküldött napirend elfogadását.

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Javaslat Választókerületi Alapok felhasználására

  2. Érdligeti-Kutyavári Városrész központi kialakításának jelenlegi helyzete

  3. Javaslat megállapodás kötésére az ÉRD-KOM Kft.-vel hulladékudvar üzemeltetése, valamint a zöldhulladék begyűjtése tárgyában

  4. Javaslat a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

  5. Javaslat az intézményi karbantartási feladatok kiszervezésére 

  6. Pályázatok véleményezése 

  7. Egyebek

1. sz. napirend:

Javaslat Választókerületi Alapok felhasználására

Tóth Tamás: Elmondja, hogy a részönkormányzatnak 10 millió Ft áll rendelkezésére. A képviselők benyújtott javaslatairól dönt a részönkormányzat. De lehet az is, hogy a választókerület képviselője rendelkezik az 5 millió Ft felett. Példákat említett a már megvalósult beruházásokról.

Több lakossági felszólaló elmondja, hogy az utak nagyon rossz állapotban vannak, így azok javítására kellene fordítani ezt az összeget.

Tóth Tamás: Feltette a kérdést, hogy a lakosok nem kívánnak-e pályázni az utak javítására, úgy, hogy a fele összeget a lakosok, másik felét pedig az önkormányzat finanszírozza.

Lakos: Ahol nincs csatorna és murvázott az út, azt milyen sorrendben javítanák?

Tóth Tamás: Először a csatorna bevezetése lenne az első lépés, majd az útjavítás.

Úgy gondolja, hogy a 10 millió Ft a legszükségesebb apró munkákra elég.

Harmat Jenő: Véleménye szerint, ezt a keretet az adott kerület problémás részeire kellene fordítani.

Tóth Tamás: Az említett 10 millió Ft is a városi költségvetésből van biztosítva.

Harmat Jenő: Véleménye szerint, így visszakapja a város azt az összeget, amit olyan dolgokra költenek, ami az önkormányzat feladata lenne.

Szűcs Lászlóné: Tudomása szerint a Fürdő utcára készült egy terv, ami az önkormányzatnál található. Talán a legköltségesebb az utca aszfaltozása, hiszen a villanyoszlopokat is át kellene helyezni.

Lakossági felszólaló: A Kamilla utca és Kutyavári út sarkán a csapadékvíz elvezetését javasolja megoldani, mert az udvarokban áll a víz esőzés után.

Másik felszólaló: A Kamilla utcában az esőzés után – mivel árok nincs – szemétdomb alakul ki az utca sarkán.

Tóth Tamás: Reagálva elmondja, hogy nem tudnak árkot létesíteni a Kamilla utcában, mert annyira keskeny.

Gerendás Sándor: A Fürdő utca folytatásában az Alsóvölgyi út elején van csak csatorna, mivel a pénz elfogyott. A beruházás óta nagyon sok házra adták ki az építési engedélyt. Problémát jelent ezen a területen a felszíni víz elvezetése is. A meglévő árkokat tavasszal kitakarították, de a hordalékot nem vitték el. Ha a Csicsóka utcában megoldanák a csapadékvíz elvezetését, akkor az Alsóvölgyi utcában sem lenne probléma a patak levezetésével. Javasolja ezt a keretösszegből megoldani.

Prepeliczay Istvánné: A Keserűfű Tárnoki út kereszteződésében a csapadékvíz-elvezető árok be van dőlve.

Tibortz Károlyné: A Casino-megálló melletti járdát rendbe kell tenni.

Lakossági felszólaló: A Strand területén lévő játszótér nagyon rossz állapotban van, mikor történik meg a felújítása.

Tóth Tamás: Reagálva elmondja, hogy csak akkor lehet a parkot is rendbe tenni, ha a teljes vízelvezetése megoldódik. Felvetésre elmondja, hogy a dísztó megszüntetését balesetveszélyessége miatt kérték. Megkérdezi a jelenlévő lakossági érdeklődőket, hogy egyetértenek-e azzal, ha a Kutyavár enyhén lejtős területére helyeznék a játszóteret.

A lakosság részéről jelenlévők egyetértettek azzal, hogy a Kutyavár területén létesítsenek játszóteret.

Lakossági felszólaló: Sajnálatosnak tartja, hogy a régen rendbe tartották a Kutyavári út környékét, de most rettentően gazos. Ugyanez vonatkozik a volt CBA területére is.

Rusz Lászlóné: Az Iglice utcában a szennyvíz-elvezetése nagyon problémás.

2 sz. napirend:

Érdligeti-Kutyavári Városrész központi kialakításának jelenlegi helyzete

Tóth Tamás: Köszönti T. Mészáros András polgármester urat, majd felkéri a tájékoztató megtartására.

T. Mészáros András: Érdliget alközponti jellegét szeretné a testület erősíteni, ezért szabályozási tervet készíttet a Casino és környékének területére. Ennek kezdő eleme, hogy a tervtanács nem engedélyezte a LIDL által benyújtott tervet, mert nem találta alkalmasnak arra a célra. Ezután a LIDL bontási engedélyt kért, de nem várta meg az eljárás határidejét, hanem bontási műveleteket, illetve fakivágásokat végzett. Az elmúlt időszakban változtatási tilalmat rendeltek el, a közbeszerzési eljárás most zajlik. Valószínű, hogy kész tervekről novemberben már lehet tárgyalni. Tegnapi nap kapta kézhez a LIDL-től a levelet, amelyhez több íven szereplő aláírás volt.

Lakossági felszólaló: Sajnos többen nem tudták, hogy mit írnak alá, mert azt kérdezték tőlük, hogy akarnak-e a területen élelmiszer üzletet. Megkérdezi a polgármestert, hogy szóba került-e a LIDL-től a terület visszavásárlása?

T. Mészáros András: A későbbiekben rendelkezésre állhat pénzeszköz arra az esetre, ha vissza kívánják vásárolni a LIDL-t. De ez nem jelenti azt, ha megvásárolnák a területet, akkor a CBA vissza fog költözni, bármennyire is ez a lakosság igénye.

Lakossági felszólaló: Mire alapozza a polgármestert, hogy az alközpont kialakítható, itt Érdligeten.

T. Mészáros András: A szakemberekkel leülve valóban egy megyei jogú városhoz méltó alközpontot ki lehet alakítani. Befektetési Projekt Portfolióra került sor a közelmúltban, s 24 területet jelöltek meg, melyek között van 7. számú projektként a volt strand és környékének rendbetétele. Véleménye szerint a várost átszelő vasút és a főközlekedési utaknak köszönhetően a befektetők jelentkezni fognak. A lehetőség minden befektetőnek adott természetesen csak színvonalas beruházásra és egyben munkahelyteremtésre. A városnak nem az a dolga, hogy a Stop Shop-nak, Tesco-nak olcsón eladja a területet, hanem az, hogy az intézményeit működtesse.

Lakossági felszólaló: Sajnos a Tesco-ban vásárolt termékek egy része romlott.

T. Mészáros András: Mindenhol propagálni fogja azt, hogy vásároljanak magyar árut.

Lakossági felszólaló: Véleménye szerint a közteret takarítani kell, mert a szemét csak gyűlik, a város szégyenfoltja.

T. Mészáros András: A saját tulajdonán szemetel éppen most valaki, ezért fel kell hívni a figyelmét az ebbéli kötelezettségeire.

Lakossági felszólaló: A buszmegálló létesítésekor feltörték a járdát kábelfektetés miatt, azóta sem rakták helyre. Felkéri a városvezetést, szíveskedjen a helyreállítást megkövetelni.

A részönkormányzat határozathozatal nélkül a polgármester tájékoztatóját elfogadta.

3 sz. napirend:

Javaslat a maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

T. Mészáros András: Évek óta a Széchenyi Általános Iskola és a Kőrösi Csoma Általános Iskola is kéri a magasabb első osztálylétszámra az engedélyüket. Úgy gondolja, hogy a pedagógus létszám leépítés érdekli inkább az embereket. Sajnos az oktatási ágazatban majdnem 500 millió Ft-os hiány keletkezett, hiszen a normatívákat csökkentették, illetve komolyan átalakították a finanszírozási oldalt. Az oktatáshoz durván 1,1 milliárd Ft-ot kell hozzátenni. Az elkövetkező időszakban ez a tétel hatványozódni fog, amit a városi költségvetés nem bír el, hiszen nincs elegendő bevétel. A normatív 100 %, melyhez még 30 %-ban kívánnak hozzájárulni. De mivel más területekre is szükséges áldozni, így 15 %-os önkormányzati támogatás mellé külső 15 %-os támogatást kell nyerni az oktatási szféra biztosításához. Azon szolgáltatások köre kezd elszaporodni, amire a szülőknek igénye van. Megvizsgálták azt is, hogy 650 fő alatt nagyon nehéz gazdaságosan működtetni egy iskolát. Példaként tájékoztatást adott a Gárdonyi Géza Általános Iskola felújításával kapcsolatos elképzelésekről. Elmondja, hogy a városban a gyermekek száma nő, viszont az érdi iskolákat egyre kevesebb veszi igénybe. A tapasztalat azt mutatja, ha felújítják az iskolákat, és plussz szolgáltatásokat tesznek mellé (ilyen például az uszoda) akkor újra fel fog töltődni egy-egy intézmény.

Ezt követően beszámolót tartott az országgyűlési képviselővel kialakított jó munkaviszonyról, az Érd-Tárnok-Sóskút kistérség alakulásának folyamatairól. S arról, hogy a kistérség megalakulásával, nagyobb eséllyel indulhatnak egy multifunkcionális egészségügyi intézmény létesítésére vonatkozó pályázaton. S mód nyílik majd a haránt-irányú közlekedés fejlesztésére is. Ezt követően részletesen szólt a benyújtott pályázatokról, főként a kiemelt projekteket illetően. (Kós Károly Szakképző Iskola térségi súlyának kiemelése.) A lényeg az, hogy városfejlesztési kérdésekben közös nevezőn legyenek a helyi politika képviselői.

Lakossági érdeklődő: Kérdése, hogy a megépült új uszodát mikor vehetik igénybe.

T. Mészáros András: Részletes tájékoztatást adott az előző ciklusban uszodaépítési pályázati programról, melyről lecsúszott az önkormányzat és a PPP programba léptek be. De sajnos ebből is a legrosszabb konstrukciót választották és egy komplikált ötágú szerződést kötöttek, amely csak a banknak nyújtott előnyöket. A banké a lízing cég, a kivitelező. A beruházást nem adták át határidőre és a medence sem alkalmas vízilabda meccsek lebonyolítására, mivel a lelátón nincsenek székek és egyéb műszaki berendezések. A beruházás költségei 3,4 milliárdra futott ki. Sajnos nem tudtak normális fizetési konstrukciót ajánlott fel számukra, amelyre nem válaszoltak február 24-éig. Mivel elálltak a szerződéstől a bank gondolkodik a továbblépésen, de egyelőre nem perelték be az önkormányzatot. Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy az éves kapacitás 85 %-át 200 millió Ft-ért vegyék meg. Ezt a város még ki tudja gazdálkodni, de ennek az értéknek kétszeresét nem.

Bagdiné Dudog Orsolya: Az iskolák állapotával kapcsolatban azért is vannak különbségek, mert vannak olyan szülői közösségek, akik többet tettek az iskoláért (festés, eszközellátás stb.) mint más helyeken. Felvetődik benne, hogy ezért kerülnek hátrányosabb helyzetbe?

Tóth Tamás: Bagdiné Dudog Orsolya felvetésére elmondja, hogy akinek a változatási tilalom miatt megszakadt az építkezése az fáradjon be a hivatalba, mert nem biztos, hogy érinti őt a szabályozás. A tilalom életbe lépése után felépített és nem elfogadható épületekre vonatkozik a kártérítés nélküli bontásra kötelezés. Ismételt kérdésre elmondja, hogy az Érdi Újság Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja és abban a rendeletek és határozatok megjelennek. Javasolja visszatérve a napirendhez, hogy fogadják el az előterjesztést.

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2007. (VI.20.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal javasolja maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére.

4 sz. napirend:

Javaslat az intézményi karbantartási feladatok kiszervezésére 

Bagdiné Dudog Orsolya: Nem látszik az, hogyan fognak fűteni, karbantartani a karbantartók kiszervezésével.

Tóth Tamás: Tudomása szerint két egymáshoz közel eső intézményhez egy karbantartó lesz kirendelve. Tehát állandóan az intézményi területen fog tartózkodni. A részönkormányzat elvileg támogatja az előterjesztést, de nem látható az hogyan fog a gyakorlatban működni a tervezett rendszer a napi feladatok ellátása során. Amennyiben erre vonatkozóan részletes információt kapnak, akkor támogatni tudják a javaslatot.

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

16/2007. (VI.20.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal javasolja, hogy amennyiben az intézményi karbantartási feladatok kiszervezésével kapcsolatban részletes információt kapnak, úgy támogatni tudják a javaslatot.
 

5 sz. napirend:

Javaslat megállapodás kötésére az ÉRD-KOM Kft.-vel hulladékudvar üzemeltetése, valamint a zöldhulladék begyűjtése tárgyában

Tóth Tamás: Részletes tájékoztatást adott az előterjesztésről. Akit érdekel az interneten olvasható e tárgyra vonatkozó szerződés-tervezet.

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2007. (VI.20.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal javasolja, hogy az ÉRD-KOM Kft.-vel hulladékudvar üzemeltetése, valamint a zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos előterjesztést elfogadja.
 

1.sz. napirend folytatása:
 

Tóth Tamás: Megkérdezi, hogy a választókerületi alapokról a részönkormányzat döntsön, vagy a képviselők maguk döntsék el a felhasználást.

Prepeliczay Istvánné: Véleménye szerint a részönkormányzatnak kellene eldöntenie a 10 millió Ft-os összeg felhasználását.

Kocsner János: Korábbi javaslat volt a Kutyavári úti óvoda területén modern játszótér kialakítására. Az óvodavezető csak akkor járul hozzá az óvodai játszóeszközök a környéken élő gyermekek rendelkezésére bocsátásával, ha biztosított, hogy fertőző beteg gyermeket nem hoznak be az intézmény udvarára. A terület melletti vizesblokkal ellátott házat is biztosítják. Kéri az ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalását.

Tóth Tamás: Amennyiben a Széchenyi Iskola felújítása lesz a következő, akkor nem kell a részönkormányzati keretből pénzt áldozni. De véleménye szerint kisebb hibákat kell elhárítani, és nem megvárni a nagyobb problémát, illetve a generál felújítást. 

Bagdiné Dudog Orsolya: Hallgatva polgármester urat igazság van abban, ha minden iskola kap egy új szolgáltatási jelleget, akkor a normatívát is lehet emelni. A kis iskola területén épüljön tornaterem. Ki kellene váltani a barak-épületeket.

Kocsner János: Véleménye szerint a régi iskolaépületet bővítsék tantermekkel, és a tornacsarnok pedig kapjon helyet a kisiskola helyén. A Diósdi utat újítsák fel úgy, hogy halszálkás parkolót lehessen építeni és lesz hely megfelelő udvarnak a nagyiskolában.

Tóth Tamás: Felkéri a részönkormányzatot fogadják el azt, hogy lehetőségekhez képest a Széchenyi iskola problémás részeinek korszerűsítése történjen meg pályázati úton. Ezt lépcsős korszerűsítésekkel kell megoldani.

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2007. (VI.20.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal javasolja, hogy pályázati úton történjen meg lépcsős korszerűsítési formában a Széchenyi Általános iskola újjáépítése.

Egyebek

Harmat Jenő: Elhangzott, hogy vannak olyan utcák, ahol nem lehet csapadékvíz-elvezetést megoldani. Véleménye szerint ezeken a helyeken kétirányú forgalmat sem lehet bonyolítani, ezért javasolja a városvezetésnek, hogy egyirányú útvonalakat teremtsenek. De ugyan ezt javasolja a rossz állagú utak esetében is. Sok kritika érte a régi strand területén lévő dísztó létesítését. Véleménye szerint egy normális korláttal megoldható a probléma, hiszen Budapesten a Feneketlen tó sincs elkerítve magas drótkerítéssel. Meg kell oldani, hogy a szennyezett patak ne menjen bele a tóba. A játszótér építése jó ötlet volt, a terület rendezését tovább kell folytatni. A városközpontban a Stop Shop-nál nem lehet parkolót találni

Tóth Tamás: A második félévben a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság munkaterve szerint a város parkolási rendjének kidolgozására kerül sor. Valóban a frekventált központi helyekre oda kell majd figyelni. A Stop Shop esetében nem tudnak fizetőparkolást bevezetni, hiszen azt nem a város építette. Tervben van egy új városháza építése a rendőrséggel. Természetesen a város ebbe egy fillérrel sem járul hozzá és területet sem biztosít, melyről részletes tájékoztatást adott.

Szűcs Lászlóné: Tudomása szerint van a Fürdő utcára vonatkozóan egy rendezési terv kéri, hogy keressék elő, hiszen az ott építkezők részéről is meg van a készség az aszfaltozásra.

Tóth Tamás: Ígéretet tesz arra, hogy utána néz, hogy van-e erre vonatkozóan terv. Ha nincs, akkor kérelmet kell a Fürdő utcai lakosoknak megfogalmazni, melyben megpályázzák a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság által kiírtak szerint a fürdő utca útépítését. Fontos, hogy a név mellett lakcím, és helyrajzi szám is szerepeljen.

Tóth Tamás: Köszöni az aktív részvételt, az észrevételeket, melyeket továbbítani fog az illetékes helyekre. Az önkormányzat ülését bezárja.

 

K. m. f.

 

 

                                                                                     Tóth Tamás

                                                                                         elnök