Jelen vannak: 10 megválasztott képviselőből 7 fő, a jelenléti ív szerint

 

Helye: Casino üzletház Érd, Balatoni u.

 

Tóth Tamás elnök: Köszönti a megjelent tagokat, Macsotai Tibort, a Polgárőrség elnökét. Megállapítja, hogy 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. Kéri az írásban kiküldött napirend elfogadását.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a módosított napirendet elfogadta.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)     Batthyány-program megtárgyalása II. forduló

2)     A részönkormányzat területén levő játszóterek helyzete

3)     Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

4)     Útépítési pályázatok véleményezése

5)     A lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése, a kiírt önerős pályázat

6)     Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

7)     Egyebek

 

1 sz. napirend:

Batthyány-program megtárgyalása II. forduló

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Tóth Tamás: Javasolja a Batthyányi program második fordulós elfogadását.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

10/2007. (V. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

 

Batthyány program II. fordulós elfogadása

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadásra javasolja a II. fordulóban a Batthyány programot.

 

 

2. sz. napirend:

A részönkormányzat területén levő játszóterek helyzete

 

Szűcs Lászlóné: Javasolja, hogy a Kutyavár területén legyen játszótér.

 

Prepeliczay Istvánné: Véleménye szerint a Kutyavári úti óvoda alsó-játszótere is rossz állapotban van és az eu-s normáknak sem felel meg.

 

Kocsner János: Támogathatónak tartja az elhangzott két javaslatot.

 

Tóth Tamás: Javasolja, hogy határozatban fogalmazzák meg, hogy a Kutyavári úti óvoda játszótere nem felel meg az uniós szabályoknak. Javasolják azt is, hogy a Kutyavár kertjében játszó-eszközöket helyezzenek el.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

11/2007. (V. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

 

Játszóterek a részönkormányzat területén

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag kinyilvánítja, hogy az 1. sz. óvoda ( Kutyavári út) játszótere nem felel meg az igényeknek, azok cseréjét javasolja. Az eszközök cseréjét közös pályázati formában javasolják megvalósítani. (óvoda alapítványa, a kerület képviselői, területen lévő vállalkozók bevonásával) Javasolja a részönkormányzat, hogy a Kutyavár területén játszó-eszközök elhelyezésére kerüljön sor,  felügyelő személyzet biztosításával.  

A pályázatot a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Műszaki Bizottsághoz kell benyújtani.)

 

 

3. sz. napirend:

Tájékoztató az ÉKFI Földutak Karbantartásáról szóló intézkedési tervéről

 

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat hozzászólás, észrevétel és határozathozatal nélkül az intézkedési tervet tudomásul vette.

 

 

4. sz. napirend:

Útépítési pályázatok véleményezése

 

Tóth Tamás: Tájékoztatja a részönkormányzat tagjait a testület elé kerülő előterjesztésekről, melyek között szerepel nyomvonal kijelölésre a Szent István út folytatásának, az út vasút feletti átvezetésének műszaki terveinek előkészíttetésére. Ez a közlekedési útvonal részben kiváltaná az M7-es Iparos úti lehajtóján keletkező forgalmat. Meg kell oldani a Szovátai út mellett felhajtó létesítését az M7-esre.

 

Kocsner János: Véleménye szerint a forgalmat, ha már települések közötti útátvezetésről beszélnek, akkor a forgalmat rögtön Sóskút irányába kellene elvezetni.  (Százhalombatta- Ipari Park-Elvira major-M7-esig) Véleménye szerint a Szent István úti átvezetés maradjon csak belső út, ne hozzák be a forgalmat a városba.

 

Tóth Tamás: Folytatva az ismertetést, tájékoztatást adott az utak terveztetéséről is szintén egy pályázati rendszerrel kapcsolatosan.

 

5. sz. napirend:

A lakók önerős út- és járdaépítési szándékának felmérése, a kiírt önerős pályázat

 

Tóth Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Diósdi út újraaszfaltozására a pályázatot benyújtották. Kérdésre elmondja, hogy az út szegélytől kezdve a táblacserékig minden benne van a programban. A Tárnoki út összekötése a települések között uniós pályázat keretében kerül megvalósításra. A Riminyáki és Bajcsy Zs.- Tárnoki út elágazásánál lámpás kereszteződést terveznek.

 

Prepeliczay Istvánné: Rendbe kellene tenni a Tárnoki és Buxus utca közötti szakaszt is.

 

Tóth Tamás: Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a Bajuszfű utca aszfaltozása történjen meg a Tárnoki út és Buxus utca közötti szakaszon.

 

Prepeliczay Istvánné: Tudomása szerint a Buxus utca lakói mindannyian vállalják az útépítéssel kapcsolatos rájuk eső terhet.

 

Tóth Tamás: Javasolja, hogy a Buxus utca lakói adják be a pályázatot az 50 %-ra a civil pályázat alapján.

 

Kocsner János: Véleménye szerint a részönkormányzatnak minden lakossági kezdeményezést támogatnia kellene.

 

Tóth Tamás: Szavazásra teszi fel a Buxus utcai aszfaltozásra irányuló pályázat benyújtásának támogatását.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

11/2007. (IV. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

 

Önerős út- és járdaépítések lakossági kezdeményezések támogatása

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatását fejezi ki minden egyes lakossági kezdeményezés mellett az önerős út- és járdaépítések vonatkozásában. Ilyen például a Buxus utca aszfaltozása is.

 

Kocsner János: A Tárnoki-Búzavirág út közötti szakasz balesetveszélyes, ezért az útpálya felújítása elodázhatatlan. De a Folyondár utcát is érdemes lenne portalanított úttá tenni.

 

Tóth Tamás: Részletesen ismerteti a tagokkal a Porcsinrózsa és környékére vonatkozó terveztetési szándékot.

 

Kocsner János: Véleménye szerint meg kellene vizsgáltatni a Vincellér utca hosszabbításában Törökbálint és Diósd határában út felvezetését, amely közvetlen csatlakozhatna Törökbálint, illetve Diósd M0-ás irányába.

 

Tóth Tamás: Szavazásra teszi fel Kocsner János által megfogalmazott javaslatot, aki egyetért, igennel szavazzon.

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2007. (IV. 16.) Kutyavári Részönkormányzat sz. határozat

 

Településeket összekötő átvezető út létesítésének vizsgálata

 

Az Érdligeti-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja megvizsgáltatni a Vincellér utca hosszabbításában Törökbálint és Diósd határában út felvezetését, amely közvetlen csatlakozhatna Törökbálint, illetve Diósd M0-ás irányába.

 

 

6. sz. napirend:

Érdi Újság terjesztési problémáinak megtárgyalása (kérném a tagokat, hogy a saját ill. környezetükben élők tapasztalatait, véleményét szíveskedjenek összegyűjteni)

 

Tibortz Károlyné: Sajnos egy-két héttel később kapják meg a postát.

 

Prepeliczay Istvánné: Jellemző, hogy egyáltalán nem kapják meg a postát sok helyen.

 

Tóth Tamás: Tájékoztatja a részönkormányzat tagjait arról, hogy tervezik, hogy az önkormányzat alkalmazzon vállalkozót saját levelei kihordására.

 

 

7. sz. napirend:

E g y e b e k

 

Prepeliczay Istvánné: Felhívja a figyelmet az állomás területére, rendkívül szemetes.

 

Tóth Tamás:  Köszöni az aktív részvételt, az észrevételeket, melyeket továbbítani fog az illetékes helyekre. Az önkormányzat ülését bezárja.

 

 

k. m. f.

 

 

 

                                                                                     Tóth Tamás s.k.

                                                                              képviselő, elnök