Emlékeztető

 

 

Készült: 2007. szeptember 19-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, a lakosság képviselői

 

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent érdeklődőket Dr. Mátrai Ferencet és Mátrai Andreát, akik a T-Mobile megbízásából vesznek részt az ülésen. Éppen ezért elsőként javasolja a Westel Mobil Távközlési Rt.-vel kötött bérleti szerződés módosítását véleményezzék. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Erdős László részönkormányzati tag bejelentette, hogy nem tud a továbbiakban részt venni a részönkormányzat munkájában más irányú elfoglaltsága miatt. Ebbéli tisztségéről lemond. Az egyebek előtt Sztojka György Gépész utcai lakos szeretné indítványát a részönkormányzat elé terjeszteni.

 

Jelenlévők a módosított napirendet elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Javaslat Érd Város Önkormányzata és a Westel Mobil Távközlési Rt. között létrejött bérleti szerződés módosítására

 

Dr. Mátrai Ferenc és Mátrai Andrearészletesen ismertette az előzményeket, a jelenlegi helyzetet. A részönkormányzat tagjainak felvetésére ismerteti a 2006. évben kapott ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalást, s megnyugtatja a jelenlévőket, hogy a sugárzás négyzetméter-arányosan csökken.

 

Érchegyi Lajos lakossági érdeklődő: Sugárzás szempontjából veszélyesebb, ha alacsonyabbra nyúlnak az antennák.

 

Érchegyi Lajosné részönkormányzati tag: Nem tudja támogatni a torony bővítését, maradjon 20 méter magas, tegyék a meglévő antennák mellé a Vodafone berendezéseit is.

 

Katona Lajos részönkormányzati tag: Egyáltalán nem támogatja azt, hogy a már két rádiószolgáltató mellé egy harmadik is települjön a sugárzás miatt. Véleménye szerint mérési eredmények nélkül újabb antennákat ne tegyenek fel.

 

Csomós András lakossági érdeklődő: Véleménye szerint a bérleti díj alacsony.

 

Szabó Béla: Megkérdezi a részönkormányzat tagjait – mivel a létesítménnyel kapcsolatos szerződés módosítása a területén van -, hogy támogatják-e, hogy a Vodafone Rt. rátelepüljön a toronyra.

 

A részönkormányzat 3 igen és, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi véleményt alakította ki:

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

V é l e m é n y e

 

a Westel  Mobil Távközlési Rt.  és az Önkormányzat létrejött bérleti szerződés módosítása

 

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 2007. szeptember 19-i ülésén vitatta meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottsága átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztést.

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat  nem ért egyet a 2001. május 14-én létrejött Érd, Darukezelő u. 1. szám alatti ingatlanon lévő antennatartó torony létesítménnyel kapcsolatos szerződés módosításával, a Vodafone Magyarország Rt. betelepülésével.

 

 

2. sz. napirendi pont

Javaslat a dél-budai regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekttel kapcsolatos álláspontról és a feladatok rögzítéséről

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Szabó Béla elnök: Részletes tájékoztatást adott a dél-budai regionális szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekttel kapcsolatos fejleményekről, az érdi álláspont kialakulásáról és az elkövetkező feladatok rögzítéséről

 

A részönkormányzat szavazás nélkül az előterjesztésről tartott tájékoztatást elfogadta.

 

 

3. sz. napirendi pont

Tájékoztató Érd Megyei Jogú város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentéséről

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Szabó Béla elnök: Az interneten mindenki megismerhette az Állami Számvevőszék jelentését, mellyel kapcsolatban az önkormányzat intézkedési tervet fog elfogadni.

 

A részönkormányzat szavazás nélkül az előterjesztésről tartott tájékoztatást elfogadta.

 

 

4. sz. napirendi pont

Választókerületi Alap - javaslatok

 

Kiss Edit: Javasolja, hogy a Fűtő utcai árkot építsék ki.

 

Szabó Béla: A város vezetése az utak rendbetételével együtt fogja az árkok kiépítését is megoldani.

 

Nagy László: Kérdése, hogy a Gépész utcára mikor kerül sor. Továbbá felhívja a figyelmet ara, hogy a Bányász utcában lefedték a csatornafedelet. A hivatalból nem voltak kint ellenőrizni.

 

Szabó Béla: Anyagi és szakmai problémák is voltak az útépítéseknél ezért szeretnének jól előkészített formában megfelelőt építeni a jövőben. Felvetésre reagálva elmondja, hogy a Fuvaros utcában a járdát az ÉTV készítette el. A Gépész utca előnyt élvez, mivel már abban az utcában le van fektetve a csatorna.

 

Nagy László: Javasolja, hogy az Iparos utcától a Gépész utcáig a kisebb utcákat aszfaltozzák le, hiszen onnan a hordalékot az Iparos útra hordjákle.

 

Szabó Béla elnök: Felkéri a részönkormányzatot, hogy támogassa ezt a javaslatot.

 

A részönkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

 

a Választókerületi Alapok felhasználására

 

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 2007. szeptember 19-i ülésén tárgyalta a választókerületi alap (5 m Ft) felhasználását.

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag felhatalmazza az elnököt, hogy az Iparos utca és a Gépész utca között fekvő kisebb utcák aszfaltozására használja fel az önkormányzat által e célra biztosított keretösszeget.  

 

 

5. sz. napirendi pont

Helyi Építési Szabályzat módosításának kérelme

 

Sztojka György: Elmondja, hogy Csomós Andrással együtt több ízben jártak már a hivatalban, mivel a területen Bányász u. és Gépész utca sarkán 12 lakásos társasházat szeretne egy vállalkozó építeni. Véleménye szerint ez nem illeszkedik a terület beépítési jellegébe. Kéri a részönkormányzat tagjait, amennyiben egyetértenek tiltakozásukkal, támogassák az övezeti besorolás visszaváltoztatását Lk-E/1-e.

 

Kiss Edit: Egyetért a tiltakozással, valóban nem megfelelő egy háromszintes épület a kertvárosi jellegű épületek közé.

 

Katona Lajos: Egyetért az előtte szólóval, kezdeményezzék a visszaminősítést.

 

Szabó Béla elnök: Szavazásra teszi fel Sztojka György által elmondott övezeti besorolási változatási igénnyel egyetért-e a részönkormányzat.

 

A részönkormányzat 7 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

 

K É R E L M E

 

a Helyi Építési Szabályzat módosításához

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

 

e g y e t é r t

 

a CSÁTI-BAU Kft. Gépész utca 48. szám alatt építendő 12 lakásos társasház létesítése elleni tiltakozással, mivel ez a beépítési mód nem illeszkedik a kertvárosi jellegbe. Mivel a települési önkormányzat módosíthatja Helyi Építési Szabályzatát, ezért felkéri a város vezetését, hogy minél előbb kerüljön a közgyűlés elé a területet érintő övezeti besorolás változtatási igény a jelenlegi VT2-es övezetből LK-E/1-re.

 

 

6. sz. napirendi pont

E g y e be k

 

Dr. Tamásiné Tóth Marietta: Véleménye szerint jó lenne, ha a CORA-hoz legalább bicikli út vezetne.

 

Illés János: Javasolná, hogy a területen alakítsanak ki rekreációs utakat. (sétáló utcák, biciklis utak) Egészségmegőrző programokat kellene tartani be kellene vonni a Nyári Napközis Tábor területét és a közelben lévő fitnes klubot is.

 

Kiss Edit: Felhívja a figyelmet arra, hogy az erdőben nagyon sok a szemét.

 

Pál Tibor Polgárőrség helyi képviselője: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Ács, Bányász, Fuvaros utcákban az új nyomóvezeték telepítését követően még mindig nem állította eredeti állapotba vissza az ÉTV.

 

Csomós András lakossági érdeklődő: Felhívja a figyelmet arra, hogy Törökbálinton végig rendesen vezetve van a zajvédő-fal, de itt a Schell kútnál hiányzik.

 

Sztojka György: Az M7-től felfelé az Iparos utcán nincs járda csak az egyik oldalon. Kéri, hogy legyen egy kijelölt zebra a gyermekek balesetmentes közlekedése érdekében.

 

Katona Lajos: Kéri, hogy a részönkormányzati tagok részére készítsenek igazolványt, mellyel a lakótársak előtt igazolni tudják tagságukat.

 

Szabó Béla: Köszöni a konstruktív részvételt. A részönkormányzat ülése 19.45 órakor befejeződött.