Emlékeztető

 

 

Készült: 2007. november 12-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András választókerületi képviselő, Dorogi Viktor körzeti megbízott, Kozma Károly alezredes, Macsotay Tibor a Polgárőrség Elnöke, a lakosság képviselői

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent érdeklődőket, majd javaslatot tesz a napirend megváltoztatására. Első napirendként tárgyalják meg a rendőrséggel kapcsolatos napirendet. A helyi adókkal kapcsolatos napirendet tárgyalni nem tudják, mivel az még nem készült el. Kéri, a módosított napirenddel értsenek egyet.

 

Jelenlévők a módosított napirendet elfogadták.

 

 

1.sz. napirendi pont:

Javaslat a lakosságorientált rendőrségi modellre épülő rendőrkapitánysági koncepció elfogadására – Rendőrkapitány bemutatása, koncepciójának ismertetése

Meghívott: Kozma Károly alezredes

 

Kozma Károly: A koncepció rövid távú elképzeléseket fogalmaz meg és tükrözi azokat a feladatokat, amit közösen szeretnének megoldani a polgárőrséggel és a közterület-felügyelettel együtt. A részönkormányzattól kéri, hol akarják látni a rendőrt a közterületen, hol végezzenek ellenőrzéseket. Szívesen válaszol a kérdésekre.

 

Szabó Béla: Három választókerület érinti a Bem teret, és mindegyik képviselő támogatja, hogy létesüljön ott körzeti megbízotti iroda.

 

Kozma Károly: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy kapnak a készenléti állománytól időnként segítséget. Havonta ellenőrzési tervet küld a polgármester és a Közrendvédelmi Bizottság elnökének. Ezzel együtt az előző hónapról jelentést küldenek. Horváth András úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy a sebességkorlátozó táblák kihelyezése önkormányzati hatáskör. Pappné Pubori Andrea felvetésére elmondja, hogy a körzeti megbízottakat az Érdi Újságban szeretnék bemutatni fényképükkel együtt, de sajnos a lehetőségeik a megjelenésre végesek.

 

Horváth András: Kihangsúlyozza, hogy nem kíván engedni abból, hogy a helyi rendőrség létszámbővítést kapjon. Felkéri kapitány urat, hogy vizsgálja meg az M7-esre feljutás könnyítésének a lehetőségét főként a 7-9 óráig terjedő időpontban.

 

A részönkormányzat a rendőrkapitány előterjesztését és beszámolóját megismerte, javasolja a közgyűlésnek a koncepció elfogadását.

 

 

2. sz. napirendi pont:

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 10/1997 (III.24.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

Füredy László: Szigetszentmiklóson sokkal drágábbak az árak. Javasolja, hogy Tárnok kéményseprő ügyei ide tartozzanak.

 

A részönkormányzat a kéményseprő-ipari szolgáltatás díjainak emelése ellen nem emelt kifogást.

 

3. sz. napirendi pont:

Javaslat szervezett hulladék-kezelési közszolgáltatás 2008. évi díjának meghatározására

 

A részönkormányzat nem javasolja elfogadni a szolgáltató által beterjesztett kb. 34 %-os emelést tartalmazó díjakat.

 

 

4. sz. napirendi pont:

Javaslat a közterületek használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet felülvizsgálatára

 

Érchegyi Lajos: Véleménye szerint, mivel emberi közösségben élünk, a kommunikálás érdekében véleménye szerint az autóbuszmegállók mellett hirdetőtáblát kellene rendszeresíteni a lakossági hirdetések elhelyezésére.

 

5. sz. napirendi pont:

Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 5/2004. (III.3.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

A részönkormányzat javasolja a rendelet szerint a súlykorlátozás bevezetését.

 

6. sz. napirendi pont:

Javaslattétel a választókerületeket érintő 2008. évi fejlesztésekre

 

Horváth András: Ugyan nem ide tartozik. De tájékoztatni szeretné a jelenlévőket, hogy a 15. számú választókerületben az 5 millió Ft-ból 6,5 millió Ft-ot költött el. A 14. választókerület képviselőjétől kapott 1,5 millió Ft-ot. Tehát a Kádár és Kövező utcának vízelvezetése megtörtént.  A vízműveknek is kellett helyreállítási munkákat végeznie pld. a Kádár utcában, így a hasznos tevékenység jóval nagyobb értéket képvisel.

Javasolni fogja a választókerületet érintően jövőre, hogy oldják meg az M7-esre történő feljutást.

Kéri, hogy akinek még van valami elképzelése, hogy mit kellene megvalósítani az gyűjtse össze a részönkormányzati ülésre.

 

 

Szabó Béla: A csatornázással kapcsolatban még sok a bizonytalanság, de az biztos, hogy jövőre már beindul a projekt előkészítése. Ha Érd önállóan indulhatna akkor 90 %-os uniós támogatást kaphatna.

 

 

7. sz. napirendi pont:

Javaslat a Detrekő utca- Visegrádi utca – M7 autópálya - Bérc utca – Ajnácskő utca – Szirtes utca által határolt területen T-Mobile torony elhelyezésére vonatkozó tanulmányterv elfogadására

 

Szabó Béla: A létesítmény tulajdonképpen az M7-eshez van közel, a lakóterülettől távol. Kérdése a részönkormányzati tagokhoz, hogy támogatják-e a torony  létesítését.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül egyetért a Detrekő utca- Visegrádi utca – M7 autópálya – Bérc utca – Ajnácskő utca – Szirtes utca által határolt területen T-Mobile torony tanulmány-tervének elfogadásával.

 

 

8. sz. napirendi pont:

„Élvezd a kocogást Érden – futni érdemes” – HENDIKEP futás versenysorozat Érd-Parkvárosban program részletes ismertetése, és támogatás kérése

Meghívott: Csukáné Tarnói Katalin programvezető

 

Csukáné Tarnói Katalin: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2008. évre szeretnének egy futókört a Burkoló u. 51. végétől indulna az erdei utakon keresztül. Minden hónap 3. szombatján kerülne sor a minél több ember bevonását célzó mozgásprogramra. Ezáltal is szeretnék az egészséges életmódra rávenni felső-parkváros lakosságát. Különböző korosztályokat céloznák meg azokat a rétegeket is akik eddig nem is sportoltak. Nem versenyről van szó, mindenki saját magához képest fog fejlődni a programsorozat ideje alatt. Elmondja, hogy Biatorbágyon már működik ez a Hendikep program. Szeretne pénzügyi segítséget kapni, az írásos anyagban vázolta a legszükségesebb költségeit. Szeretne segítséget kapni a helyi médiákban történő meghirdetésre (ÉRDI LAP, ÉRDI ÚJSÁG) A programot januárban szeretnék elindítani, melynek érdekében 100.000 Ft körüli támogatásra számítanak.

 

Szabó Béla: A részönkormányzat támogatná ezt a programot, de lehet, hogy a sportbizottságnál kellene pályáznia a rendezvényszervezőnek.

 

Macsotai Tibor: Ez úton szeretné meghívni a Sportbizottság szerdai ülésére. Ígéretet tesz arra, hogy támogatni fogja ezt a programot.

 

Szabó Béla: Amennyiben a Sportbizottságnak nincs maradványpénze erre a támogatásra, akkor a részönkormányzat anyagi támogatást adna ehhez a programhoz a jövő évben, mivel keretösszeg az idén már nem áll rendelkezésére.

 

Macsotai Tibor: Segítséget nyújt még az Érdi Lap és az Érdi Újságban történő megjelentetésben. Elmondja, hogy természetesen vállalja a rendezvény biztosítását a Polgárőrség részéről.

 

Csukáné Tarnói Katalin: Kérése még, hogy minden évben december végén akár a Közösségi Házban is helyet biztosítsanak számukra egy záróbuli keretében.

 

Szabó Béla: Megkérdezi a jelenlévőket, hogy támogatják-e ezt az elképzelést.

 

A részönkormányzat 7 igen szavazattal támogatja a HENDIKEP programsorozat elindítását.

 

 

9. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

Füredi László: Javasolja, hogy a főépítészt részönkormányzati ülésre hívják meg.

 

Szabó Béla: A részönkormányzat következő ülésére meg fogják hívni a főépítészt, mivel a részönkormányzatok a főépítész tájékoztatása szerint kapnak anyagot a tervezett beépítési övezetek változtatásáról. 

 

Érchegyi Lajosné: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Iparos utca végén kialakult szeméthegyre. (sitt, háztartási szemét)

 

Pappné Pubori Andrea: Kérdése, hogy a zajvédő falnál lévő hézagot pótolni fogják-e.

 

Szabó Béla: Elmondja, hogy interpellált ebben az ügyben, s polgármester úr ígéretet tett, hogy továbbítja az Állami Autópálya-kezelő felé.

 

Nagy László: Kérdése, hogy az 5 millió Ft-os választási keretet felhasználták-e.  Felhívja a figyelmet a Csigás utcai mart aszfalt minőségi problémáira.

 

Szabó Béla: Elmondja, hogy a maradvány pénzből a részönkormányzat döntése alapján az Iparos úti járdát fogják tovább folytatni. Köszöni az információt intézkedni fog.

 

Kiss Edit: Felhívja ismételten a figyelmet arra, hogy továbbra sem kapják meg az Érdi Újságot.

 

Szabó Béla: Köszöni a megjelentés és a részvételt. A részönkormányzat ülése 20 órakor befejeződött.