Készült: 2008. március 20-án a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András a 15. számú választókerület képviselője, Macsotay Tibor a Polgárőrség Elnöke, a lakosság képviselői

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, az Érdi Polgárőrség Elnökét, Dorogi Viktort a Rendőrség képviselőjét illetve a megjelent érdeklődőket, majd javaslatot tesz a napirend megváltoztatására. Első napirendként a lakosság képviselőinek problémafelvetését fogják meghallgatni.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a módosított napirendet elfogadják-e.

 

 

Jelenlévők a módosított napirendet elfogadták.

 

 

  1. sz. napirendi pont: Lakossági kezdeményezés a 16. sz. választókerület területén elvégzendő útfelújításra

 

Vágó Szabolcs: Sóskút mellett a Szirtes utca környékéről jöttek, ahol katasztrofálisnak minősíthetőek az utak. A problémát súlyosbítja az is, hogy nemrég útburkolat javítások is történtek, azóta még nagyobb kátyúk vannak az úton. Az utak helyreállítására vonatkozó kérelmet nyomatékul többen is aláírták. (Sóskúti, Zengő, Ajnácskő) Véleményük szerint legalább a Sóskúti utat járhatóvá kell tenni aszfaltburkolattal. Meg kellene oldani a Fuvaros utcával való összekapcsolását. A Zengő utca gyűjtőút, melyet szintén járhatóvá kellene tenni. 

 

Szabó Béla: Bejárta a helyszínt és tapasztalta, hogy az említett területen nagyon rossz a közlekedés. A 16. választókerületben a Szövő és Fuvaros utca környékén murvával szórtak meg utakat, s itt-ott mart aszfaltos terítésre is sor került. Aszfaltos útépítés két okból sem valósulhat meg. Egyrészt anyagi okokból, másrészt a csatorna-beruházás miatt az önkormányzat pillanatnyilag nem végez aszfaltozást. Tájékoztatja a lakossági képviselőket, hogy a választókerületenként évente 5 millió Ft-ot kapnak, melyet elsősorban infrastrukturális feladatok megoldására használhatnak fel. (utak, árkok javítása) Ha ebből az összegből esetleg a Zengő utcát tudnák megoldani, de csak a murvás területen.

 

Horváth András 15. számú választókerület képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket a költségvetés helyzetéről.

Veres Lajos: Egyre több a területen is már az ingatlan, ahol fizetik az építményadót. Ennek ellenére a város semmit nem fordít a területre.

 

Szabó Béla: Nem megnyugtató válasz, de máshová sem tud adni a város. Az intézmények fenntartása nagyon nagy problémákat okoz. A kormányzat egyre kevesebb normatívát biztosít az önkormányzatoknak. Csak megerősíteni tudja Horváth András által elmondottakat.

 

Rizmajer József: Véleménye szerint – lehet, hogy rendszeresen kátyúzzák az utakat, de az arra fordított pénzösszeg kidobott pénz.

 

Szabó Béla: Fel fogja hívni az ÉKF figyelmét arra, hogy fokozottabban végezzék el a Sóskúti úton az útfelújítási munkákat (kátyúzás).

 

Vágó Szabolcs: Korábban rendszeresen végig gyalulták a Zengő utat, ami segítséget jelentett, de mostanában ezt a tevékenységet nem végzik el.

 

Szabó Béla: Megkérdezi a részönkormányzat tagjait kifogásolják-e azt, hogy a választókerületi keretből a Zengő utcát murvával szórják fel.

 

Vágó Szabolcs: A Zengő utca lejtése miatt a murvás felhordás egyértelműen kidobott pénz.

 

Horváth András: Javasolja a részönkormányzatnak, hogy kérje fel az ÉKF vezetőjét az írásos beadvány alapján tegyen szakmai  javaslatot a Sóskúti és a Zengő utca rendbetételére.  

 

Szabó Béla: Amennyiben a szakmai vélemény a rendelkezésére fog állni a részönkormányzat dönteni fog arról, hogy a választókeretből mennyit és hova használjanak fel.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 6 igen szavazattal felkéri az elnököt, hogy a Zengő utca, Sóskúti út és környéke megfelelő közlekedése érdekében járjon el az Érdi Közterület Fenntartó Kft-nél és kérjen szakmai javaslatot a Sóskúti és Zengő utca rendbetételével kapcsolatosan.

 

 

  1. sz. napirendi pont: Javaslat megállapodás megkötésére a MÁV, a Nemzeti Infrastruktúra és az önkormányzat között az aluljárót érintő fejlesztési területek átadásáról

 

 

Szabó Béla: Részletes tájékoztatást ad az előterjesztéssel kapcsolatos információkról.

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

A Részönkormányzat a tájékoztatót, illetve a készített előterjesztést elfogadta.

 

 

 

 

3. sz. napirend:   Csatornázási Projekt

 

Szabó Béla: A csatornaprojekttel kapcsolatos hatástanulmányokat készítik elő folyamatosan. A miskolci illetőségű cég elkezdte a lakossági szervezőmunka előkészítését. A cégnek vannak referencia munkái. Egy-két hónapon belül 15 ezer lakás szándéknyilatkozatával kell rendelkezni ahhoz, hogy a pályázatot be tudják nyújtani. A csatorna-beruházást szakaszosan fogják megoldani, hiszen előfinanszírozással működik a pályázat. Ezért a város erre a feladatra kötvénykibocsátásokkal készül fel.

 

Horváth András: A finanszírozással kapcsolatban nagyon összetett a helyzet, hiszen az unió Magyarországnak juttatja a támogatást, s ezen belül kapják meg a pályázók. Lehet, hogy kevesebbet fognak megkapni, mint amire az utófinanszírozással szükség lenne, így erre is fel kell készülni. 

 

E g y e b e k:

 

Szabó Béla: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatos előterjesztést nála bármikor meg lehet tekinteni, aki civil szervezetként támogatási igénnyel szeretne élni.