Készült: 2008. június 24-én a Parkvárosi Közösségi Házban tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Macsotay Tibor a Polgárőrség Elnöke, a lakosság képviselői

 

 

Szabó Béla elnök: Köszönti a részönkormányzat tagjait, az Érdi Polgárőrség Elnökét, Dorogi Viktort a Rendőrség képviselőjét illetve a megjelent érdeklődőket, majd javaslatot tesz a napirend megváltoztatására. Első napirendként a lakosság képviselőinek problémafelvetését fogják meghallgatni.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a napirendet elfogadják-e.

 

 

Jelenlévők a módosított napirendet elfogadták.

 

 

  1. sz. napirendi pont: E g y e b e k

 

 

Dr. Havan Márta  Esztergályos u. : Szeretné bejelenteni, hogy a víztoronynál 24 órán keresztül dogozik egy munkagép. Kérdése, hogy tudomása van-e erről az önkormányzatnak. 

 

 

Szabó Béla: Köszöni az információt utána fog nézni.

 

 

Dr. Havan Márta: Áttanulmányozta a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatosan összefüggő honlapon található anyagokat. Nem tartja szerencsés dolognak azt, hogy az embereket hétvégén látogatják. Ha bedobnának egy cédulát, hogy mikor legyenek otthon, megpróbálják. Az szerepel a szerződésben, hogy a kerítéstől 1 méterre kerül kiépítésre a csonk. Ha műszakilag ez nem megoldható, akkor ezt ki fogja finanszírozni? Az önkormányzat milyen arányban vesz részt ennek kialakításában. Egyrészt van a lakosnak költsége, másrészt van állami támogatás. Mi lesz az előre beszedett pénzzel?

 

 

Szabó Béla: Alispán utcában a csatornázási ügyek intézésére alakítottak ki irodát. őket fel lehet keresni a nap bármely szakában, a felvetődő kérdésekre válaszolni tudnak. A Közösségi ház is két hétvégén nyitva volt a csatornázással kapcsolatos ügyek intézésére. Az 1 méteren túli bekötés költségeit a lakó fogja fizetni. Megpróbálják megoldani azt, hogy a belső munkákat is megpályáztatják, így a lakóknak talán nem kerül sokkal többe – ha tömegében rendelik meg a munkát – a kerten belüli kialakítás. Csak uniós támogatásból épül a csatorna semmit sem kapnak a kormányzattól. 33 milliárdos beruházásról van szó, ebből a lakosság  önrésze, szűken 4 milliárd Ft-ot tesz ki. Az önkormányzatnak hozzá kell tenni 2,5 milliárd Ft-ot. Nem szednek előre pénzt. Pályázni csak akkor lehet, ha létrejön a  csatornatársulat, a 12 vagy 17 ezer tagból. ők fogják a pénzt kezelni, ami az előtörlesztésből adódik.

 

 

Dr. Havan Márta: Olyan megkötések szerepelnek a szerződésben, hogy a közeli hozzátartozó örökli a közművet. Mi lesz azokkal, akik esetleg eladják az ingatlanukat?

 

 

Szabó Béla: A vevőre átszáll a tulajdonjog.

 

 

Dr. Havan Márta: A szerződésben nem ez szerepel. A vevő a szerződést nem bonthatja fel, de az önkormányzat igen.

 

 

Szabó Béla: A közösségi érdeknek alá kell rendelni az egyéni érdeket.

 

 

Dr. Havan Márta: Ismételten kérdése van. A társulat megalakításával kapcsolatban az szerepel, hogy egy képviselő képvisel 100 embert. Ki lesz az- az egy, aki képviseli őket.

 

 

Szabó Béla: Most zajlik a lakossági képviselők kijelölése folyamatosan. 17 ezer embert nem tudnak összehívni egyszerre, így a képviselet lehetőségével élnek.

 

 

Dr. Havan Márta: Véleménye szerint az alapításnál nem lehet senkit sem képviselni, meghatalmazással sem. Jogilag és erkölcsileg sem lehetséges a hatályos jogi szabályozás értelmében. Két jogszabályban sem talált erre vonatkozóan utalást.

 

 

Szabó Béla: A szakemberek azt mondták, hogy így lehet egy hatalmas társulatot megalakítani. Referenciájuk is van nagyobb testület alakításában. Akkor sem adódott semmi jogi probléma.

 

 

Pappné Pubori Andrea: Felhívja a hölgy figyelmét arra, hogy ehhez a területhez igazodva már lezajlott a lakossági fórum, ahol az állampolgárok kérdéseikre választ kaptak. Az Érdi Újságban meg is hirdették a fórumok idejét. Véleménye szerint a felvetődő kérdések menet közben letisztázódnak. De azt látni kell, hogy egyelőre csak remélik azt, hogy ez a program sikerülni fog.

 

 

Macsotay Tibor: Vélelmezi, hogy a megbízott cég körültekintően jár el, egyrészt azért, mert uniós pályázatról van szó, másrészt azért, mert a lakáskassza konstrukción keresztül jut pénzhez. Javasolja, hogy az önkormányzat jegyzőjéhez intézze kérdéseit, vagy a csatornával kapcsolatos szervezői csoport jogászához.

 

 

Szabó Béla: Ez a grémium szakmailag nem kompetens. Ha jónak látja dr. Havan Márta felajánlja, hogy elkíséri az irodába, ahol felteheti kérdéseit.

 

 

Bene Józsefné Favágó utcai lakos: Kérdése, hogy javasolhatnak-e személyt a képviseletre.

 

 

Szabó Béla: Lehet még javaslatot tenni.

 

Bene Józsefné: Még egyszer megkérdezi az illetőt, és azt követően értesíteni fogja telefonon a részönkormányzat elnökét. Kérdése, hogy a szervezettség százalékos aránya meg van-e. A rajzot meg lehet-e tekinteni.

 

Szabó Béla: A szervezettségi arány kb. 80 % körül mozog.

 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az 5 millió Ft-os képviselői keretre javaslatot kellene összeállítania a részönkormányzatnak.

 

 

Bene Józsefné: Érden a legtöbb helyen kicserélték a buszvárókat, kivéve a Bem teret. Az ott lévő kis park is állandóan szemetes. A közterület-felügyelőkkel kapcsolatosan elmondja, hogy mindig kijönnek a helyszínre, fényképeket készítenek, de intézkedés sajnos nem történik. Például a Favágó utcában 4 önkormányzati telek van (Favágó u. 10-17-ig) Nem vágják le a füvet, ugyanakkor a jelentésben az szerepel, hogy a tavalyi évben is négyszer kaszáltak a területen. Kijelenti, hogy 2006 óta nem jártak arra. Hiányolja továbbá, hogy a részönkormányzat a testületi ülésen nem hallatja a hangját.

Kérdése, hogy az Interspar beruházás mikor fog elkezdődni. A Lőtérrel kapcsolatban volt előterjesztés a közgyűlés előtt.

 

 

Dr. Havan Márta: Problémának tartja, hogy ha lekerítik azt a területet, akkor nem tudják a természetvédelmi területet majd megközelíteni. A beruházás esetén gondolni kellene erre is. Kéri, hogy a részönkormányzat álljon a sarkára.

 

 

Szabó Béla: Köszöni az információt, el fogja juttatni dr. Schütz István képviselőnek, hiszen ez az ő területe. Tudomása szerint a beruházók ígérete alapján ősszel megkezdődik az Interspar beruházás. A Lőtér beruházással kapcsolatosan elmondja, hogy 1000 négyzetméteres telkeket alakítanának ki, ahol maximum 2 lakásos házakat építenének. Tudomása szerint két szintnél többet nem építenének. Az átminősítés érdekében infrastrukturális beruházásokat vár el a város. A testület felhatalmazást adott a polgármesternek a tárgyalásokra. A Darukezelő utcában óvodát szeretnének építeni. S mivel a Bem téri iskola is kihasználatlan ezért inkább azt szeretnék felújítani. Lehetővé kell tenni, hogy ne vigyék el Budapestre, Törökbálintra, Budaörsre a gyerekeket.

 

 

Bene Józsefné: Kérdése, hogy gondolkodtak-e azon, hogy ne az Esztergályos utcán dübörögjenek végig a teherautók, hanem szerviz-út létesüljön. Gondolkodtak-e továbbá azon, hogy bolt, gyógyszertár stb. infrastrukturális elemek létesüljenek a területen.

 

 

Dr. Havan Márta: Javasolja kihelyezett részönkormányzati ülés megtartását úgy, hogy együtt bejárnák a területet, így ki lehetne jelölni a természetvédelmi területet elérő útvonalat a lőtér területén keresztül.

 

 

 

 

  1. sz. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről – kiemelten a közterület-felügyelet, a hatósági és a szabálysértési ügyekkel foglalkozó csoport tevékenységéről, továbbá a szociális ágazatról

 

 

    Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

 

   Szabó Béla: Megállapítja, hogy a részönkormányzat tagjai áttanulmányozták a beszámolót, határozathozatal nélkül elfogadták.

 

 

 

  1. sz. napirendi pont: Tájékoztató  a Városi Uszoda és Rendezvénycsarnokról

 

 

 

Szabó Béla: A Bank által írt levelet a tagok, megismerték kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel.

 

 

Macsotay Tibor: Elmondja, hogy a sportbizottság tagja, s amennyiben információja lesz az uszoda- és sportcsarnokkal kapcsolatban tájékoztatni fogja a részönkormányzat elnökét.