Készült: 2009. március 24-én a Teleki Sámuel Általános Iskolában tartott Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, Horváth András képviselő, Dorogi Viktor körzeti megbízott, Varga Jánosné Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatója, lakossági érdeklődők (6 fő )

 

 

Horváth András 15. választókerület képviselője: Köszönti a részönkormányzat tagjait, a megjelent vendégeket. Elmondja, hogy Szabó Béla felkérte a részönkormányzati ülés vezetésére akadályoztatása miatt. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását.

Megkérdezi a részönkormányzat tagjait, hogy a napirendet elfogadják-e.

 

Jelenlévők 6 igen szavazattal a napirendet elfogadták.

 

 

1. sz. napirendi pont: Javaslat a Fenyves Parkváros Településrészi Önkormányzat 2009. évben biztosított 6 millió Ft-os képviselő keret felhasználására

 

Horváth András: Szabó Béla elnök kéri a részönkormányzati tagokat, hogy a február 24-i ülésen már szóba került Visegrádi utca felújítását, illetve a Fűtő utca továbbépítését szavazzák meg az árokrendszer, csapadékvíz-elvezetés és az útfelület helyrehozatalával. Szabó Béla elnök kéri a részönkormányzatot, hogy a 6 millió Ft-os választókerületi keret felhasználásáról hozzon határozatot.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi javaslatról határozott:

 

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

j a v a s l a t a

 

a 16. sz.  Választókerületi Alap felhasználására

 

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat javasolja a Visegrádi utca felújítását, továbbá a Fűtő utca továbbépítését az árokrendszer, csapadékvíz-elvezetés és az útfelület helyrehozatalával együtt.

 

Felkéri Szabó Béla választókerületi képviselőt, a részönkormányzat elnökét a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportját a határozatról tájékoztassa.

 

Horváth András: Elmondja, hogy a 15. számú választókerületre vonatkozóan még nem született javaslat.

 

 

2.                sz. napirendi pont:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására („Út a munkához” program

 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

 

Horváth András: Részletesen ismertette az „Út a munkához” programot. Az önkormányzatok ezzel kapcsolatban tudnak pénzt lehívni a központi költségvetésből.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Város Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására vonatkozó javaslatot.

 

 

3.     sz. napirendi pont:

Javaslat a 2009. évi járda javítási és karbantartási feladatok   meghatározására

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

 

Horváth András: Tájékoztatja a részönkormányzati tagokat és a lakosság képviselőit arról, hogy a 15. számú választókerületben az Eperfa-Alsóerdősor utca, Szövő utca és Törökbálinti út. A 16. számú választókerületben Iparos utca és a Fuvaros utca esetében kerül sor járdaépítésre, javításra.

 

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2009. évi járdaprogramot a részönkormányzat területét érintően.

 

 

  1. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Fenyves-Parkváros Településrészi önkormányzat munkájáról

 

 

Horváth András: Véleménye szerint a tájékoztató elég szűkszavúan öleli fel az évben végzett munkát.

 

Füredi László: Véleménye szerint tájékoztatást kellene kapnia a részönkormányzatnak arról, hogy az általuk megfogalmazott javaslatokból mennyi ment „át”. A tevékenységükről szóló tájékoztatóba beletartozna az is, hogy milyen konkrét eredmények születtek.

 

Horváth András: A rövid tájékoztatóban van utalás arra, hogy a Közgyűlés javaslataikból mit épített be az adott előterjesztésbe. Az itt elhangzott felvetéseket képviselőként nem látványosan a közgyűlésen, hanem rövid úton igyekeznek megoldás útjára vezetni. Az ÉKF-fel rendszeresen tartják a kapcsolatot. A Fügefa utca közvetlen környezetében most fognak például játszóteret avatni. Tévedett korábban abban, hogy a részönkormányzatra nem lesznek előbb-utóbb kíváncsiak az emberek, hiszen egyre többen vannak jelen.

 

A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 6 igen szavazattal a részönkormányzat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

  1. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Közgyűlés 2009. március 26-i ülésének anyagairól:

 

  • Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet módosítására
  • Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására
  • Javaslat az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról kapcsolatos határidők megállapítására
  • Javaslat szociális foglalkoztatás beindítására a Habilitációs Központban
  • Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

 

 

Horváth András: Pozitívum, hogy a nehéz gazdasági helyzet mellett is támogatják a civil szervezeteket, hiszen a III. kerületben megszüntették a támogatásokat. Nagyon fontosnak tartja közgazdászként, hogy a 2008. évről megmaradt pénzmaradványokat a hitelállomány kiváltására fordítsák. Sajnos az állam is nehéz helyzetben van, mert felélte a „vagyont” nem értékteremtő beruházásokra fordította a pénzt, hanem „osztogatott”.

 

Varga László Teleki Sámuel Ált. Isk. igazgatója: Az iskola a civil pályázaton tavalyi évben nyert pénzösszeget, amelyből versenyt szervezett. Jó lenne, ha ezt más úton tudnák megoldani és nem a civil alapra kellene az alapítványnak pályáznia.

 

Szabadföldi István lakossági érdeklődő: Véleménye szerint a kulturális rendezvényekre kellene kevesebbet költeni és az iskolai versenyekre, sportrendezvényekre többet áldozni.

 

Füredi László: Nagyon büszkék a Hendikepp futásra, ami ezen a környéken már tömegsporttá nőtte ki magát, s ezt a részönkormányzatnak, önkormányzatnak  támogatnia kell.

 

Szabadföldi István: Kérdése, hogy az egyházak támogatása miért különül el a civil szervezetekétől. Hogyan alakul a támogatás aránya a kettő között?

 

Horváth András: A történelmi egyházak kapnak kb. 10 millió Ft támogatást. Ezt az egyházak támogatására szóló rendelet alapján történik. A Habilitációs Központtal kapcsolatban a közgyűlés nem igazán volt eddig szociálisan érzékeny. Megvizsgálva a körülményeket, az ott foglalkoztatottakat megrendítő a helyzet. Véleménye szerint a szociális foglalkoztatást be fogja vezetni az önkormányzat. A Központi Ügyelet is beszámol a közgyűlés előtt tájékoztató jelleggel a városban végzett munkájáról. Tájékoztatja a 14. számú választókerületből jelen lévő lakosságot, hogy a Bajcsy Zs. u. 133-135. szám alatt Penny Market épülne. Cserébe nagyon szerény játszóteret ajánlottak fel. Kérdésre reagálva elmondja, hogy tudomása szerint legkésőbb szeptemberben elkezdődik az Interspar építése a Bem téri csomóponttal együtt.

 

Füredi László: Nem tud egyetérteni a Penny Market építésével, hiszen így is egymás után sorakoznak az áruházak, a CBA tönkre fog menni. A játszótér pedig forgalmas út mellett nem valósulhat meg.

 

Szilágyi Zsuzsanna: Felhívja a figyelmet arra, hogy a LIDL megvette az Interspar-ral szembeni blokkot. Az interspar megfelelő épület lesz. Kétségbe vannak esve az ott lakók mi lesz ezen a területen. Lakópark?

 

Horváth András: A LIDL-nek lesz már épülete Érdligeten a Fürdő utcában. Tudomása szerint lakóparkra már nem adnak ki engedélyt.

 

Szilágyi Zsuzsanna: Az utcájukban a Simító utcában mostanában kiadott engedély alapján építenek egy 12 lakásos tömbházat. Annyi pénzt áldozott már az önkormányzat koncepciókra, miért engedélyeznek olyan tömblakásokat, amelyek nem illeszkednek a környezetbe.  Ha a LIDL ide költözik, akkor a családi házak elértéktelenednek. De nem is azért költözött ki Budapestről, hogy újra hasonló körülmények között kelljen élnie.

 

Csuka Ákos: Szabó Béla képviselő területéhez tartozik a Burkoló-Buvár-Festő rekreációs övezet, ahol két háztömbnyi ingatlan magánkézben van (933, 936 hrsz). Tájékoztatásuk szerint lakóparkot akarnak építeni. A közvetlen környezetben egy-két ikerház kivételével családi házak vannak. Úgy tudja, hogy 30 lakóház, 60 lakásnak megfelelő ikerház fog oda épülni. Kéri, hogy az önkormányzat és a településrészi önkormányzat képviselje azt az álláspontot, hogy csak a területbe illeszkedő – szabályozásnak megfelelő – beépítés valósuljon meg.

 

Horváth András: Ígéretet tesz, hogy a felvetéseknek utána fog nézni és a legközelebbi részönkormányzati ülésen, választ fognak adni. Talán el sem hiszik, de a legkevesebbet a képviselők tudnak ezekről a dolgokról. Tájékoztatja továbbá a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat napirendjén fog szerepelni az is, hogy meg kívánja oldani a rendőrség elhelyezését, természetesen a rendészeti szervek bevonásával.

 

 

  1. sz. napirendi pont:  E g y e b e k

 

 

Füredi László:  Mivel szóba került ismét az Intersparral kapcsolatban az M7-re történő le és felhajtás kérdése, emlékezteti a részönkormányzati tagokat, hogy ő kezdeményezte Szabó Béla elnöknél, hogy a Bem tér területrendezésével kapcsolatban tartsanak egy külön részönkormányzati ülést, melyre kapjon meghívást a város főépítésze.

 

Szabadföldi István: Emlékszik arra, hogy a volt szóba került az autópálya le és felhajtójával kapcsolatosan, hogy a Lőcsei-Szovátai út meghosszabbításával fogják a fennálló problémát megoldani és, ott a felhajtót megoldani.

 

Horváth András: Ez a terv nincs elvetve, folyamatban tervezési szakaszban van, meg fog valósulni.

 

Szabadföldi István: Jelezni szeretné, hogy újra kóbor kutyák vannak az Iparos-Kövező utcák környékén. A nyári zöldhulladék elszállítására találjanak ki valamilyen módszert, tegyenek parkváros irányába, némi engedményt szervezzék meg a hulladék elszállítását, havonta egy alkalommal.

 

Horváth András: A szemétszállító cég szívesen elviszi a zöldhulladékot, ha azt az önkormányzat megfizeti. A gond az, hogy ilyen jellegű kiadásra nincs pénzösszeg betervezve a költségvetésbe.

 

Szabadföldi István: Meg lehetne ezt oldani. Szervezni kellene „zöld napot” és pályázni kellene az akció megtartására. Az összegyűjtött zöld hulladékot komposztálásra kellene átadni. Tudomása szerint Diósdon, Törökbálinton van zöldlerakat. Problémát jelent továbbá, hogy kezdődik a nyár és korábban is visszatérő probléma az M7-esen túli területen a kerti partik rendezése, a tűzijáték. Kérdése, hogy tűzijátékra, van-e valamilyen korlátozás. Van csendrendelet?

 

Dorogi Viktor körzeti megbízott: Ismertette milyen szabálysértést követ el a hangoskodó állampolgár.

 

Érchegyi Lajos: Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak van ebrendelete. Mi van a lovakkal?

 

Horváth András: Elmondja, hogy a gazdasági haszonállatok tartásáról született 2008-ban önkormányzati rendelet.

 

Dorogi Viktor körzeti megbízott: Rövid beszámolójában elmondja, hogy gépkocsi feltörés történt a területen. Az esetek az utcán kint hagyott autóknál fordultak elő.