Fenyves – Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Időpont: 2009. június 23. kedd 17 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Szabó Béla(Fenyves – Parkváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat a volt Lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadására

2)      Tájékoztató a Hendikep futás 2009. évi programjának szervezéséről

3)      Tájékoztató a közgyűlés 2009. június 25-ei ülésének anyagairól

4)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Javaslat a volt Lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadására

 

 

Szabó Béla: Ez a téma már szerepelt 2008-ban a Településrészi Önkormányzat előtt. A lőteret még a 90-es években megvásárolta egy magánszemély és többször tervezte, hogy társasházat fog építeni a területen. A tavalyi évben egy 80 lakásos ötlettel állt elő. A területet ehhez át kellene minősíteni.

 

Érczhegyi Lajosné (tag): Kérdezi, hogyha ezek a tervek megvalósulnak, akkor az Iparos úton hogyan fognak majd közlekedni.

 

Pappné Pubori Andrea (tag): Javasolja, hogy az átminősítéssel várjanak még.

 

 

A Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatja a lőtér területe településrendezési tanulmánytervének elfogadását.

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató a Hendikep futás 2009. évi programjának szervezéséről

 

 

Csukáné Tarnói Katalin (Hendikep futás szervező): 2008-ban beindította az érdi Hendikep futást. A januári Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat ülésén beszámolt a tavalyi évről. Az idén ezt kibővítette egy rövid távú futással – amire nagy igény mutatkozott (ez kb. 1,5 km-es táv) és egy szemétszedési akcióval. Ezt a szemét szedési akciót többször meg fogják ismételni. Áprilisban volt az első – ami nagyon sikeres volt, a következő pedig július 18-án lesz. A Hendikep futás pályázatát benyújtotta a Sport és Ifjúsági Bizottsághoz és ott 220.000 Ft támogatást nyert, amelyhez önrészt is tudott biztosítani. A gazdasági válság miatt a szponzorok fokozatosan kivonulnak a futás mögül, ezért szeretne a településrészi önkormányzattól 100.000 Ft-ot kérni. Az összeget a futás díjazására (ajándékok formájában), illetve a szemétszedéshez szükséges felszerelések (zsákok, kesztyűk) és az étel és innivalóra fordítaná.

 

Szabó Béla: Javasolja, hogy a részönkormányzatdöntsön arról, hogy a XV., és a XVI. Választókerületi alapból a Hendikep futásra, illetve szemétgyűjtési akcióra 50-ű e Ft-ot fordítsanak.

 

A Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi javaslatról határozott:

 

 

Fenyves – Parkváros Településrészi Önkormányzat

javaslata

 

a XV. sz. Választókerületi Alap felhasználására

 

 

 

A Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat javasolja a Hendikep futásra és szemétszedési akció lebonyolítására 50.000 Ft-ot fordítani.

 

 

A Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi javaslatról határozott:

 

 

Fenyves – Parkváros Településrészi Önkormányzat

javaslata

 

a XVI. sz. Választókerületi Alap felhasználására

 

 

A Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat javasolja a Hendikep futásra és szemétszedési akció lebonyolítására 50.000 Ft-ot fordítani.

 

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató a közgyűlés 2009. június 25-ei ülésének anyagairól

 

 

Szabó Béla: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/2009. (II.26.) KGY. határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Fürdő u. 5. szám alatti ingatlanon lévő távközlési célépület áttelepítésével kapcsolatban, valamint az Érdligeti alközpont fejlesztése érdekében az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra kedvezményes földhasználati, illetve bérleti jogot biztosít a Magyar Telekom Nyrt. részére az alábbiak szerint: 

 

a.)    Az Érd, Betonozó u. 22. szám alatti (hrsz: 1057) ingatlanra a felépítmény fennállásáig földhasználati jogot biztosít 2 mFt földhasználati díj ellenében.

 

b.)    Az Érd, Darukezelő u. 1. szám alatti (jelenleg a hrsz:1122) ingatlanra a felépítmény fennállásáig földhasználati jogot biztosít 4 mFt földhasználati díj ellenében, a használatbavételi engedély birtokában.

 

c.)    Az Érd, Széles utcai 22881/1 hrsz-ú ingatlanra a felépítmény fennállásáig földhasználati jogot biztosít 2,5 mFt földhasználati díj ellenében, a használatbavételi engedély birtokában.

 

d.)    Az Érd, Bérc u. 34. (hrsz: 3825, területe 293m2) szám alatti ingatlanra a felépítmény fennállásáig földhasználati jogot alapít 4 mFt földhasználati díj ellenében, a használatbavételi engedély birtokában. 

 

A szerződések elkészítése az a.) b.) c.) és pontok esetében folyamatban van, de az Érd, Bérc u. 34. szám alatti ingatlanra való rádiótelefon bázisállomás telepítést a Telekom Rt. képviselője nem tartja alkalmasnak. A Főépítésszel való helyszíni bejárás és a helyi építési szabályzat alapján viszont a 3626/1 hrsz-ú ingatlan alkalmas a tervezett bázisállomás megvalósítására, ezért a 39/2009. (II.26.) KGY. határozat vonatkozó részét módosítani szükséges. Ennek értelmében a földhasználati jog alapítása és a bázisállomás létesítése a Bérc utca u. 34. alatti ingatlan helyett a 3626/1 hrsz-ú ingatlanon történne meg.

 

 

A Fenyves – Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

 

 

Szabó Béla: Beszámol az érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2008-ban végzett tevékenységről a XV. és a XVI. választókerületre lebontva. 

 

 

XV. Választókerület – Horváth András

 

Éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Alsóerdősor utca, Eperfa utca, Folyondár utca, Szövő utca, Kövező utca).

A murvás és mart aszfaltos utcák gréderezéssel, tömörítéssel, illetve a gödrök mart aszfalttal való feltöltéssel lettek javítva.

A Citromfa utca Toboz és Áfonya u. közötti szakasza a teljes járhatatlanság miatt a mechanikai stabilizációt követően mart aszfaltos burkolatot kapott.

A rendszeres vízelöntések miatt a Fügefa utcában kiépítésre került egy több mint 80 m3 –es csapadékvíz befogadására alkalmas szikkasztó műtárgy, továbbá párhuzamosan a műfüves pályával burkolásra került, iszapfogók beépítésével a vízelvezető árok.

Képviselői keret terhére TB árokburkoló elemek felhasználásával burkolásra került a Kövező utcai átvezető zárt rendszer fordító akna és a Köszörűs utcai zárt rendszer közötti szakasz, megkönnyítve a víz lefolyását és megakadályozva a folyamatos eliszaposodást.

Megvásárlásra kerültek a Fügefa utca mellé létesítendő kis játszótér eszközei, továbbá a szükséges építő-és segédanyagok.

Évi két alkalommal kézi erővel tisztításra, és hordalék-mentesítésre került a Szénégető utcai burkolt árok.

Az árokhoz kapcsolódóan évi 4 alkalommal tisztításra került a Köszörűs utca földárok és tisztító aknája, amely a Kövező utcából lefolyó magán ingatlanokon át vezetett zárt rendszer iszapfogadójaként működik.

Gépi erővel takarításra és iszaptalanításra került a Felsővölgyi úti vízelvezető árok, a Fügefa utcai szikkasztó árok, az Alsóerdősor utcai vízelvezető árok.

Éves szinten három alkalommal tisztítottuk, mostuk gépi erővel a Szénégető utca és Köszörűs utcai zárt csapadékrendszert.

A választókerületben folyamatos volt a fő közlekedési útvonalak mentén, valamint az ÖK ingatlanokon a zöldterületek kaszálása, gondozása.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a Fügefa utcai műfüves focipályára és környékére.

 

 

 

XVI. Választókerület – Szabó Béla

 

Éves ütemterv szerint javításra kerültek a szilárd burkolatú utcák (Esztergályos utca, Fuvaros utca, Burkoló utca, Aszfaltozó utca, Műszerész utca).

Téli időszakban hideg zsákos aszfalt felhasználásával hárítottuk el a balesetveszélyes útszakaszok hibáit.

 

 

 

 

 

 

 

A murvás és mart aszfaltos utcák gréderezéssel, hengerezéssel javítottuk az utak felületét, szükség szerint anyagpótlás történt mart aszfalt felhasználásával, tömörítéssel.

Mart aszfaltos utcáknál a keletkezett gödrök és kátyúk mart aszfaltos pótlással és tömörítéssel lettek javítva.

A javítások a tavaszi és őszi időszakban lettek elvégezve.

A kerületben csak egy vízelvezető árok van a Fűtő utcában, amelyet egy alkalommal tisztítottunk ki.

Az árok takarítás után a Fűtő utca az M7 autópálya és a Betonozó u. közötti szakaszán a nagy mértékű emulzió miatt mart aszfalt burkolatot kapott.

Képviselői keret terhére a mechanikai stabilizációt követően mart aszfaltos burkolattal lett ellátva a Mázoló utca (Iparos- és Szövő utca között) és a Csiszoló utca (Gépész- és Fuvaros u. közötti szakaszon).

Az Iparos út kiemelt szegélyes szakaszán heti egy alkalommal végzünk a kiemelt szegély mentén gépi útsöprést és tisztítást.

Tavasztól őszig folyamatos a fő közlekedési utak mentén a zöld területek gondozása, kaszálása.

 

 

Pappné Pubori Andrea: Az ütemszerűséget hiányolja az érdi Közterület-fenntartó Intézmény munkájában.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Érczhegyi Lajosné: A csatornázással kapcsolatban érdeklődik.

 

Pappné Pubori Andrea: Kérdezi, hogy a térfigyelő rendszer működik-e már a városban.

 

Dorogi Viktor (körzeti megbízott): A próba üzem már elkezdődött, de a rendszer átadása július 1-jén lesz.