Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendre, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

 

 

1.sz. napirendi pont: Hozzájárulás a 22881/1 hrsz-ú (Széles u) ingatlanon Vodafone rádiótechnikai berendezés elhelyezéséhez, a terület bérbeadásához

 

Antunovits Antal: Tájékoztatja a jelenlévőket az írásban is kiküldött előterjesztésről. (Mindenki megtekintheti a helyszínrajzot.) Mivel, kérdés, észrevétel nem volt megkérdezte a részönkormányzat tagjai támogatják-e a bérleti szerződés módosítását, a Vodafone csatlakozását a területre.

 

 

A részönkormányzat az alábbi véleményt alakította ki:

 

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat

V é l e m é n y e

 

a 25/2006.(V.16.) VB számú határozat módosításához

 

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat 2007. szeptember 10-i ülésén vitatta meg Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Beszerzési Bizottsága átruházott hatáskörébe tartozó előterjesztést.

 

 

Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat egyetért a 22881/1 hrsz-ú (Széles u.) ingatlanon lévő távközlési létesítménnyel kapcsolatos bérleti szerződés módosításával, a Vodafone Magyarország Rt. betelepülésével.

 

 

 

2.sz. napirendi pont:  E g y e b e k

 

A részönkormányzat tagjai, illetve a lakossági résztvevők egyöntetű véleménye, hogy a II. Lajos Általános Iskola épületét megfelelően hasznosítani kellene.

 

Karsai Jánosné lakossági képviselő: Véleménye szerint a tornatermet télen sokkal inkább lehetne kihasználni, hiszen csak alacsony fokon kellene fűteni az épületet az állagmegóvás miatt is. Megfelelő bérleti szerződéssel hasznosítva az épületet anyagi felelősségvállalást is elő lehetne írni.

 

Kőrösi János lakosság képviselője: Felhívja a figyelmet arra, hogy szétszedik az iskolát. Közel lakik, de a sövényt lejjebb kellene nyírni, illetve az épületet meg kellene világítani, hogy az épület környéke ellenőrizhető legyen. Felhívja a figyelmet arra, hogy többször megszólal a sziréna, s nem tudják kit kellene felhívni. Javasolja, hogy az iskola homlokzatán tüntessék fel az elérhetőséget.

 

Nagy József részönkormányzat tagja: Véleménye, hogy az iskolát programokkal kellene benépesíteni, hiszen e helyszín könnyen megközelíthető, itt áll meg az autóbusz. (bál, kiállítások egyéb rendezvények) Fel kellene venni a kapcsolatot a Művelődési Központ vezetőjével.

 

Ábel András lakosság képviselője: A Szent Mihály Alapítvány Szent Mihály Napi Búcsút rendez. Véleménye szerint iskolatörténeti kiállítást lehetne tartani egy-két teremben. Úgy hallotta, hogy a baptisták visszaadják az épületet, a Szent Mihály Alapítvány szeretné a házat igénybe venni.

Felhívja a figyelmet a körzeti megbízotti iroda működtetésére, különös tekintettel azért, mert a Római út felújításával tönkre teszik a száguldó autók a régi épületeket. Véleménye szerint a 30 km-es táblákat újra ki kellene helyezni, de nem aluminiumból !!!!

 

Polgár Tamás részönkormányzati tag: A médiában közzé kellene tenni, hogy Ófaluban polgárőrség működik.

 

Kőrösi János: Jó ötletnek tartja a kulturális hasznosítását az iskolaépületnek, hiszen szóba került az is, hogy alközpontokat hoznak létre.

 

Karsai Jánosné: Kérdése, hogy az I. választókerület képviselője miért nincs jelen, hiszen ezek a problémafelvetések elsősorban őt érintik. De a meghívottak sincsenek jelen. Felhívja a figyelmet arra, hogy a közterület rendben tartásával a Fő úton csak a kanyarig mennek, tovább nem. Kéri a „városgazda” figyelmét felhívni erre!

 

Antunovits Antal: Fodor József már nincs az ÉKF-nél, aki ennek a területnek volt a városgazdája, így az I. és II. választókerület tisztán- és rendbetartása hátrányt szenved. Ábel András felvetéséhez kapcsolódva elmondja, hogy rendbe tett földutakon is száguldoznak. Ilyen magatartással szemben nem igazán tudnak mit tenni.

 

Nagy József részönkormányzati tag: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Texelektro alatt (Ágota u.) átvágták az utat, de a helyreállítás nem történt meg megfelelően.

 

Antunovits Antal: Több problémával megkereste már Lanku Ildikót az ÉTV ügyvezetőjét, ha nehézkesen is, de történnek előrelépések. Köszöni ezt az észrevételt is.

 

Mészáros Ildikó részönkormányzat tagja: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Artézi kútnál nem ürítik a kukákat. Javasolja, hogy a választókerületre jutó pénzkeretből szánjanak 2 millió Ft-ot az artézi kút helyreállítására. Felhívja a figyelmet, hogy a helyreállított Arató-Vető utca szakaszán az út középen megsüllyedt az esőzések miatt. Kéri a karbantartást.

 

Karsai Jánosné: Nagyon fontosnak tartja, hogy a közterületen a szeszesital-fogyasztást ellenőrizzék, főként az Artézi kúttal szemben lévő területen. Minősíthetetlenül néz ki a járda és környéke!!!

 

Polgár Tamásné: A lakótelep utcáját teljesen tönkre tették a nehéz gépek. Véleménye szerint az útépítések megkezdése előtt az engedély kiadásával, illetve szerződésben kössék ki, hogy az utat eredeti állapotában hozzák helyre.

 

Antunovits Antal: Osztja ezt a véleményt, hiszen nagyon sok probléma van a Vegyépszer által végzett beruházásnál is, hiszen a 6 pillér melletti út szinte használhatatlan. Az önkormányzatnak meg kell követelnie, hogy az eredeti állapot legyen visszaállítva, hiszen kevés a pénze.

 

Polgár Tamás: Felveti, hogy a közterület-felügyelők miért nem segítenek be az ellenőrzésbe.

 

Poszpisek Lajosné részönkormányzati tag: Felhívja a figyelmet arra, hogy az Alsó utca végén lévő szelektív gyűjtőszigetet át kellene helyezni máshová.

 

Antunovits Antal: Köszöni a konstruktív részvételt. A részönkormányzat ülése 19.45 órakor befejeződött.

 

Érd, 2007. szeptember 13.

 

 

                                                                                              Antunovits Antal  s.k.

                                                                                                          Elnök