Készült: 2008. január 23-án a Bolyai János Általános Iskolában tartott Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint a részönkormányzat tagjai, 1. és 2. választókerület képviselői és lakossági érdeklődők

 

 

Antunovits Antal: Köszönti a megjelent tagokat, Török Attilát az Érd-Hő Kft.-től, Macsotai Tibort a Polgárőrségtől, Husa Józszef körzeti megbízottat, valamint a mezei őrszolgálati járulékokkal kapcsolatos napirendhez megjelent gazdákat. Javasolja az írásos napirend sorrendjének megváltoztatását.

 

A napirendet jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  Egyéb napirendek:

   -  2008. évi költségvetés tervezetének előkészítéséhez javaslattétel:

 

Kubatov István 1. sz. vk. képviselője: A költségvetés megalkotásának időszakában vannak, ezért szeretné, ha a részönkormányzat reagálna a javaslataira. Feltételezi, hogy a műemlékvédelemre a 10 millió Ft biztosan tervezve lesz, bár szeretné ezt a keretet 15 millióra forintra megemelni. Emlékezete szerint a tavalyi év végén az ülés témája volt az, hogy mindenki gondolkodjon el a műemlékvédelmi keret felhasználásáról az óvárosi részen. A helyszínen kiosztásra került a tavalyi, általa benyújtott felújítási javaslat. Felkéri a részönkormányzat tagjait, hogy az összeállított listát támogassák, vagy tegyenek javaslatot arra, hogy műemlékvédelemre mekkora összeget terveztessenek a költségvetésbe, illetve mire történjen a felhasználás.

 

Hudák Mihály: Az egyházközség tagjaként kérdezi, hogy a tavalyi évben költségvetésben szereplő 10 millió Ft elveszett, amit a Szent Mihály Alapítvány kapott volna meg?

 

Kubatov István: Igen az elveszett. Amire hivatkozott az idei évben tervezett 10 millió Ft.

 

Hudák Mihály: Úgy gondolja, hogy a templomra mindenképpen kell pénz áldozni, mert össze fog dőlni. A pályázatot természetesen elkészítik, de meg kell vizsgálni, hogy van-e rá fedezetük.

 

Kubatov István: Tavalyi javaslatában a templom szigetelése és a biztonságirendszer létesítése szerepelt.

 

Hudák Mihály: Ha meg tudják állítani a templom süllyedését akkor már nagyot lépnek előre.

 

Kubatov István: Elfogadja, hogy ezzel egészítsék ki a javaslatot és ahhoz még a Gazdatiszti Ház felújítását végezzék el.

 

Poszpisek Lajosné: Felhívja a figyelmet arra, hogy az egyházmegyénél 15 millió Ft-ot pályáztak meg az egyházak, s ebből ófalu 1 millió Ft-ot kapott.

 

Kőrösi Jánosné: Most látja először Kubatov István képviselő listáját. A Gazdatiszti Ház állagmegóvásához hiányolja a felújítási tervet. (tetőtér-felújítás, szivárgás megszüntetés) Véleménye szerint a Fehérvári Püspökséget meg kellene keresni, hiszen elsősorban egyházi feladatról van szó. Hasznosítási tervre lenne szükség a konkrét műemlékvédelmi feladatok ellátásához.

 

Kubatov István: Javasolja a részönkormányzati tagoknak, hogy a hivatal jelenlévő munkatársának küldjék meg javaslataikat a műemlékvédelemmel kapcsolatos felmérésről. Ezt megtehetik e-mail-en kívül levél formájában képviselői posta-fakkba téve is. Megkérdezi Antunovits Antaltól, hogy a tavalyi évben el nem költött 10 millió Ft az idén biztosítva lesz-e. 

 

Antunovits Antal: Azt az ígéretet kapta, hogy a tavalyi 10 millió Ft az idén biztosítva lesz. A templomot kell elsőként felújítani.

 

Fásítás, parkosítás lehetőségeinek áttekintése, megvitatása

Beliczay sziget pillanatnyi helyzetképe

Javaslat a Mély úton forgalomszabályzás, korlátozás bevezetésére, a Kerülő út rendbetételére

Kezdeményezés csúcsidőben kiegészítő munkásjárat indítására

 

Kubatov István: Az Ercsi úti temető körül biztonsági sávot kell építeni a Júlia utca jobb és bal oldalán. A Beliczay szigettel kapcsolatban nincs új információja, ezért kéri, akinek van, ossza meg mindannyiukkal. A Mély utcai forgalomszabályzás fontos az ottani gazdák és pincetulajdonosok számára. Jó lenne, ha a részönkormányzat, illetve a Pincetulajdonosok Egyesülete megfogalmazná, hogy mit szeretnének. Pl. Fekvőrendőr, sorompó, kerékvetők telepítésére kerüljön sor; illetve részlegesen vagy teljesen zárják le az utat. A Kerülő utat el kellene készíteni. Nem sikerült elérnie a VOLÁNBUSZ-nál hogy munkásjáratot indítsanak. Kéri a részönkormányzatot, hogy ez ügyben fogalmazzanak meg egy kérelmet, hiszen a lakosság megérdemelné, hogy a zsúfoltságot a járaton megszűntessék.

 

Antunovits Antal: Megemlíti, hogy tudomása szerint a helyi közlekedésből a VOLÁNBUSZ ki akar vonulni, jelenleg folynak a tárgyalások.

 

Pelényiné Ács Krisztina: Elmondja, hogy a temető mellett építkeznek, de mivel hiányzik a védőtávolság – a véderdőt tavaly ledózerolták  - úgy tűnik, mintha a temetőben építkezne. A fák védelméről alkottak törvényt, miért nem kérik ezt számon az ÉKF-től. Folyamatosan hordják a területre az elbontott sírköveket és szemetet. Botrányosnak tartja, ami a környékükön van.

 

Kubatov István: A véderdővel kapcsolatosan nem volt információja, de az ÉKF ígéretet tett arra, hogy több konténert helyez el, ha azt a város finanszírozza. Egyelőre türelmet kérnek a lakosságtól, hiszen többmilliárdos beruházással lesz bővítve a temető az elkövetkező két-három évben. Szüksége van a lakossági kezdeményezésre, melyhez képviselőként mellé állhat.

 

Antunovits Antal: Ez a közmeghallgatáson is téma volt, a polgármester ígéretet tett a helyzet megoldására, nem kell a képviselőnek külön fórumot szerveznie.

 

Kőrösi Jánosné: Valószínűleg a meg nem váltott sírkövek vannak elkülönítve, azt pedig a temetkezési vállalaton kell számon kérni.

 

Kávrán István: Véleménye szerint a sírkőkészítőket kötelezni kellene, hogy vigyék a telephelyükre a régi sírköveket  felújítást követően.

 

Antunovits Antal: Javasolni fogja, hogy a temető rendeletben /31/1999.(XI.29.) /  írják elő azt, ha a sírkőkészítő felszámolja a régi sírköveket,  köteles legyen azt elszállítani.

 

Hudák Mihály a Pincetulajdonosok képviselője: Véleménye szerint a Mély úttal foglalkozni addig, nem érdemes, amíg a Kerülő út nincs kész.  Lehetőség szerint mart aszfaltot tegyenek le, akkor lehet olyan táblákat kihelyezni, hogy lehetőség szerint csak a tulajdonosok hajtsanak be a Mély utcába.

 

Polgár Tamás: Véleménye szerint a közterület-felügyelőknek jobban oda kellene figyelni a Kerülő út melletti vashulladék felhalmozására, a hűtőszekrények szétszedésére. Úgy gondolja bírságolni kellene azokat, akik nem szórják fel maguk előtt a járdát, abból lenne bevétel.

 

Kubatov István: Kéri az elnököt, hogy szavaztassa meg a részönkormányzat tagjaival, hogy a Kerülő út megépítésére vonatkozó javaslatot támogatja.

 

A részönkormányzat tagjai 11 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja,  és egyben felkéri a Közgyűlést, hogy biztosítson pénzeszközt a Kerülő út rendbetételére, megépítésére.

 

 

2. sz. napirendi pont: Képviselői beszámoló az elmúlt hónapról

 

Poszpisek Lajosné: Továbbra is problémát jelent számára az előttük elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget környéke, mivel állandóan szemetes.

 

Antunovits Antal: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket fel kívánja számolni az önkormányzat. Az otthoni szelektív gyűjtés és elszállítás lehetőségének a kidolgozása folyik jelenleg.

 

Kávrán István: Kérdése, hogy a barackosokkal szemben engedély nélkül épített házakat, miért az elkészülés pillanatában bontatják le. Miért nem figyelt oda az építéshatóság már az alapok építése idején? Felhívja a részönkormányzat, a Polgárőrség és a Rendőrség figyelmét arra, hogy rendszeresen fosztják a gyümölcsöseiket.

 

Ófalu területén gazdálkodó: Egyetért azzal, ha a járdákat rendszeresen takarítják, akkor nem fagy fel. Aki ezt nem végzi el, büntessék meg. A bírságból bevétel származhatna. Amennyiben rendbe tennék a Kerülő utat a forgalom miatt, kitisztulna a környék.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy sajnos a Cigány Kisebbségi Önkormányzat arra sem vette a fáradságot, hogy a gyerekeket kísérje az iskolabuszon.

 

Poszmik János: Kérdése Antunovits Antal elnökhöz, hogy mi van a RÁVNÁ helyzetével. Történt-e már valami fejlemény?

 

Antunovits Antal: Most sem tud mást mondani, mint azt, hogy áprilisban írnak ki pályázatot a belvíz miatti probléma megoldására.

 

 

3. sz. napirendi pont: Polgárőrség jelentése

 

Macsotai Tibor Polgárőrség vezetője: Részletesen ismerteti a térfigyelő rendszer megvalósítására vonatkozó koncepciót.

 

Görgényi Géza: Tapasztalta, hogy a polgárőrség jól működik, hiszen együttműködnek a rendőrséggel.

 

 

4. sz. napirendi pont:  Rendeletalkotási javaslat a távhőszolgáltatás helyi szabályozásáról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról

 

Török Attila ügyvezető: Részletes tájékoztatást adott a rendeletmódosítás okairól, körülményeiről. Megjegyezte, hogy az elmúlt napon tartottak tájékoztatót a közös képviselőknek, amelyen nagyon kevesen jelentek meg.

 

Pálfi Mária: Tájékoztatásul elmondja, hogy sokallják a lakók az alapdíjat.

 

Török Attila: Javasolja, hogy holnapi nap tartsanak ismét egyeztetést a lakókkal a Bolyai Ált. Iskola ebédlőjében. El kívánja mondani, hogy azoknak, akik a panelprogramban részt vettek 30 %-kal kevesebb a fogyasztásuk.

 

A részönkormányzat tagjai 11 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a rendeletmódosításról szóló egyeztetés elfogadását.

 

 

5. sz. napirendi pont:  Rendeletalkotási javaslat a mezei őrszolgálati járulékokról

 

Hudák Mihály: A mezőőri szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogya Fundoklia-völgy nem beékelődött természetvédelmi terület. Véleménye szerint ezen kívül van elég földterület, amit meg kell óvni.  Az 1000 Ft-os hektár/díj, hogyan értendő göngyölítve, vagy tagonként. Hány mezőőrt akarnak alkalmazni? 

 

Antunovits Antal: Három mezőőrt kívánnak alkalmazni motorral és egyéb eszközzel felszerelve.

 

Hudák Mihály: A Gazdakör igényét tolmácsolja: Kezdeményezik, hogy a mezőőrrel havonta egy órás megbeszélést tartsanak. Mivel a gyümölcsösök, - de a búza és kukoricaföldek is - orientáltan terülnek el, így nincs értelme mindig bejárni az egészet. Engedje meg a hivatal a Gazdakörnek, hogy meghatározza, mikor melyik terület frekventált az őrzés szempontjából.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdése, mivel a rendelet-tervezet szerint márciusban kell befizetni a járulékot, ha lelopják a barackot, akkor visszakapja-e az erre befizetett pénzt?

 

Antunovits Antal: Eddig nem volt mezőőri státusz.

 

Hudák Mihály: Jelenleg használhatatlan adatlapot kíván a hivatal velük kitölteni. A földhivatal által kiadott földhasználói lap hasznosítható.

 

Poszmik János: Nemrég járta végig a határt és megkérdezték tőle, hogy az önkormányzat tisztázni fogja-e a tulajdoni viszonyokat is, azért, hogy a megfelelő örökös fizesse a mezőőri szolgálati díjat.

 

Hudák Mihály: A felszólalásra reagálva elmondja, hogy a parlagfű irtás miatt a büntetéseket mindig a megfelelő helyre küldik, így biztosan rendben vannak a tulajdoni nyilvántartások.

 

Görgényi Géza: Véleménye szerint a 3 fő technikai felszereltséggel megfelel a célnak, de a térfigyelő rendszer nagyon hasznos lehet.

 

Pető Attila: Kérdése, hogy váltott műszakban járnak a mezőőrök, vagy egy műszakban dolgoznak majd. Ha éjszaka jár egy mezőőr, akkor javasolja, hogy legyen mellette egy rendőr is.

 

Kovács Vince: Kérése, hogy a költségvetésből biztosítsanak összeget mezei utak (széles csapások) kiigazítására, legréderezésére.

 

Kőrösi Jánosné: Javasolja, hogy a battaiakkal közösen járják a gyümölcsösöket az érés idején.

 

Mészáros Ildikó: Felhívja a figyelmet arra, hogy a tarvágásból származó fákat sorra elszállítják.

 

A részönkormányzat tagjai 11 igen szavazattal, egyhangúlag javasolják a rendeletalkotási javaslat elfogadását.

 

 

6. sz. napirendi pont:  Javaslat a Batthyány-program felülvizsgálatára, a 2008-2009 évi pályázati lehetőségekre, akcióterv elfogadására

 

Antunovits Antal: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy természetesen a csatornát először a mélyebben fekvő területtel kell kezdeni. A Sulák-árok M0-ás részénél szeretnének egy pufferoló tartályt, ahová tóba gyűlhet majd a felszíni víz. A Gárdonyi Géza Általános Iskola pályázatát megnyerte a város, továbbra is arra törekednek, hogy minden iskolában legyen tanuszoda.

 

Lakossági érdeklődő kérdése, hogy 2002-es rendezési terv szerint 12 méteres véderdősáv van berajzolva, de a mai napig egy fát sem telepítettek. Ki fogja ezt elvégezni, hiszen ezt a területet eladták. Egy iskolai uszodának a fenntartása 50 millió Ft, miért nem működtetik az uszodát. Felszíni vízelvezetési terv készült?

 

Antunovits Antal: Felkéri a hozzászólót, hogy szíveskedjen, problémáit leírni és neki beadni, amelyre a választ meg  fogja kérni.

 

Kőrösi Jánosné: Kérése, hogy a Batthyány-program 36-44-es pontig terjedő témáiban történő változásokról az óváros-újváros részönkormányzata tartson ülést. Az Érd és Százhalombatta összekötő út kapcsán is szeretnének erről hallani. Az Érdemes program 3., 4., pontja anyagi finanszírozásával kapcsolatosan elmondja, hogy a Hősök Napja megrendezésére mindig valamelyik civil szervezet pályázik, véleménye szerint ennek városi programnak kellene lennie. A május 1-jéhez kapcsolódó programok, illetve az ahhoz közeli időpontban lévő tánc világnapja, és más egyéb rendezvényeket javasolja, hogy a város koordinálásával a Művelődési Ház és a civil szervezetek végezzék együtt. Kezdeményezi, hogy a Pelikán sétány legyen Batthyány sétány.

 

A részönkormányzat tagjai 11 igen szavazattal, egyhangúlag javasolják  a Batthyány program felülvizsgálatának elfogadását támogatják.

 

 

7. sz. napirendi pont: Körzeti megbízott beszámolója

 

Husa József körzeti megbízott: Részletes tájékoztatást adott a választókerületet érintő eseményekről.

 

 

8. sz. napirendi pont:  E g y e b e k

 

Mészáros Ildikó: Tudomása szerint a Nevelési Tanácsadó leköltözik a II. Lajos Ált. Isk. helyére.Kérdése, hogy az egész épületet elfoglalja vagy marad hely a közösségi funkcióra is?Úgy hallotta, hogy az alsó rész megmarad  közösségi színtérnek, és a felső részt használná a Nevelési Tanácsadó külső lépcsővel. Úgy tudja, hogy a tornatermet kettévágva szeretnének hátsó bejáratot kialakítani, holott a tornaterem az, ahol normális közösségi tér alakítható ki. A külső lépcső megoldható lenne sokkal igényesebben és költségkímélőbben is. A Batthyány programban azt olvasta, hogy utcanév program kezdődik. Javasolja, hogy először tisztázzák a házszámozásokat, illetve azt, hogy melyik utcát pontosan hogy hívják.  Szerepel-e a tervek között az érdi utcák felmérése, majd prioritást felállítva felújítási ütemtervet készítése?

 

Antunovits Antal: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy az Ágnes és az Eszter utca mart aszfaltos lesz, hiszen a forgalmi torlódások miatt szükség van menekülő útra. Közgyűlésen kétszer-háromszor is felszólalt ez ügyben.

 

Kőrösi Jánosné: Az Otthon program keretében évenként 1-1 főút rendbetételét írják elő. Több részönkormányzati ülésen szóvá tette a Fő út rendbetételét. Javasolja, hogy figyeljen oda a város az M0-ás fejlesztésre.

 

Antunovits Antal: A kivitelezőnek elő van írva, hogy melyek azok az utcák, melyeket a beruházást követően rendbe kell tenni. 

 

Nagy József: A POSTA bejáratánál még mindig nincs megoldva a parkolás.

 

Poszpisek Lajosné: Felhívja a képviselő figyelmét, hogy az iskola közvetlen közelében három méteres lyuk van.

 

Antunovits Antal: Tájékoztatásul elmondja, hogy a  POSTA-nál 27 parkoló-hely van.

 

Kőrösi Jánosné: Köszönetét fejezi ki, hogy az egyházak az önkormányzattól támogatást kapnak. Az ülés elején beszéltek Kubatov István képviselő által beadott tervről, mellyel kapcsolatosan elsősorban azok az épületek szerepelnek, amelyek a műemlékvédelemre elkülönített előirányzathoz tartoznak. Szeretné, ha a műemléknek nem minősített Hala-ház sorsa is végre megoldódna. Semmilyen információval nem rendelkeznek arról, hogy a II. Lajos Általános Iskolát óváros hogyan használhatná. További kérése, hogy a részönkormányzat üléseit is tartsák ott.