Az ülés helye: Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2010. március 18. csütörtök 17:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal(Óváros - Újváros Településrészi Önkormányzatelnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2)      Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3)      Tájékoztató a tököli reptérrel kapcsolatban

4)      Tájékoztató az érdi rögbisek helyzetéről

5)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a napirendet 6 igen szavazattal elfogadta.

 

1. sz. napirendi pont

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

T. Mészáros András (Érd Megyei Jogú Város polgármester): Beszámol az eddigi eredményekről: körzeti megbízotti irodák létrejötte, térfelügyeleti kamerák létrehozása, polgárőrség megerősítése, településőr szolgáltatás megindítása.

 

Az ülésen résztvevők a rendőrkapitánynak, a körzeti megbízottnak beszámolnak a felmerülő problémákról: illegális faárusok, szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül kialakult helyzet, betörések, sebesség túllépés, közlekedési kataszter, minaret körüli helyzet.

Felmerült, hogy a minarethez miért nincs kitéve, hogy műemlék, miért nem vigyáznak jobban rá.

 

Kozma Károly (rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos): Elmondja, hogy a rendőrség nem jogalkotó szerv, hanem nekik kell a jogszabályokat betartatni.

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Tájékoztató a tököli reptérrel kapcsolatban

Simó Károly: Kettős hatás: zaj + forgalom. Rendeletet kellene alkotni, amelyben csendes övezeti kijelölést kellene megtenni.

Bolega Attila, Balázs József (Élhető Környezetünkért Egyesület alelnökei): Az Élhető Környezetünkért Egyesület többször és több ember által megfogalmazott célok hatékony eléréséért megalakult civil szerveződés. Az egyesület nem egy-egy szóban megfogalmazható cél eléréséért alakult, hanem azért, hogy mindennapjaink és gyermekeink jövője, a szűkebb környezetünk a mai körülményeknél kedvezőbb, kellemesebb, „élhetőbb” legyen. Az egyesületet 15 magánszemély alapította 2008 elején, amely az év második felében hivatalosan bejegyzésre kerül a Pest Megyei Bíróság által. Az alapítók között nincs cég, gazdasági társaság vagy politikai párt, amelyből látható, hogy nem gazdasági vagy politikai, hanem tisztán civil érdekek motiválják a szervezetet. Az egyesület alapszabálya kimondja, hogy működése a politikai pártoktól független, ám várják bármely olyan politikai erő együttműködését, amely a környezetünkért hajlandó és akar is tenni, azonosul céljaikkal és segíti munkájukat.

Az egyesület elsődleges célja, hogy a volt tököli, katonai reptér hasznosításának várható kihatásai következtében a létesítmény közvetlen hatásterületén élő több mint 100 000 ember életminősége ne romoljon. Céljuk, hogy ez a hasznosítás ne hozza vissza a korábban megélt reptéri zajt, környezetszennyezést, szabadban nem eltölthető kellemes délutánokat, az éjszakai kellemetlenségeket. Azt kívánják elérni, hogy a vállalati haszon növelése ne érinthesse hátrányosan a környéken lakók életét, illetve néhány ember szórakozása, sportja ne ronthassa el több ezer ember mindennapjait. Céljuk az is, hogy a hasznosításból eredő megnövekedett jármű forgalom ne tegye még elviselhetetlenebbé a közlekedésüket.

Az egyesület eddigi működése során számos eredményt ért. Az egyesület folyamatosan érvényesíti ügyféli jogait a tököli létesítmény környezetvédelmi szempontból illetékes hatóságainál. Az egyesület folyamatosan bővíti tagságát (amely 2009 végén meghaladta a 120 főt) és az érdemi érdek-képviseleti munkába bevonható szakértők körét. A szervezet folyamatosan koordinál a régió civil szerveződéseivel és önkormányzataival annak érdekében, hogy a működése ne szorítkozzon kizárólag Szigethalomra, hanem a tököli létesítmény közvetlen és közvetett hatásterületén lévő települések lakóival közösen érvényesítse tagságának és szimpatizánsainak érdekeit. A hatásterületen működő civil szervezetekkel együttműködve figyelemmel kísérték a repülőtér fejlesztésének menetét, weboldalukon és együttműködő partnereik médiumaiban informálták a lakosságot a fennálló veszélyhelyzetről. Több település polgármesterével és országos civil szervezetekkel összefogva felhívták a parlamenti képviselők figyelmét a légügyi törvénymódosítás alkotmányos aggályokat ébresztő és önrendelkezési jogokat elvonó pontjaira. A törvénymódosítás elfogadása után csatlakoztak az Államfőnek írt kérelemhez. Bejelentkeztek a tököli településrendezési terv véleményezési eljárásába, a rendezési terv egyeztető anyagát átvizsgálva felhívták a figyelmet a rendezési tervben található ellentmondásokra, megkérdőjelezhető okfejtésekre, kérték a települések együttes fellépését lakókörnyezetünk megóvása érdekében.

 

T. Mészáros András: A tököli repülőtér fejlesztésével és a közelmúltban megkezdődött tervezésekkel kapcsolatosan a repülőtér használatából Érdet most is érintő zajterhelés esetleges további növekedésének megakadályozása miatt az önkormányzat már több alkalommal állást foglalt. A képviselő-testület határozatában megállapította Érd érintettségét a tököli repülőtér légi forgalma által keltett környezeti hatások vonatkozásában, egyúttal további intézkedéseket tartott szükségesnek annak érdekében, hogy az érintettség révén a város ügyfélként be legyen vonva a repülőtérrel kapcsolatos minden további hatósági eljárásba. A Közgyűlés határozatában szándékát fejezte ki Érd Ófaluban a Beliczay sziget, a Kálvária plató, a Kakukkhegy, valamint a Duna part közelében tervezett új városi közpark zajvédelmi szempontból fokozottan védett területként való kijelölésére. Ennek megfelelően elkezdődött a védelem helyi zajvédelmi rendeletbe való beépítésének előkészítése valamint a térség önkormányzataival való folyamatos konzultáció, a tevékenységek összehangolása érdekében. A védett övezeti kijelölés jogszabályban előírt feltétele, a védelemre szánt területre zajtérkép készítése és a zaj elleni védelem érdekében szükséges intézkedések vizsgálata. Ezt a feltételt 2006-2007-ben elkészült stratégiai zajtérképünk jelenlegi állapotában nem elégíti ki.

 

A zajtérképi háttér elkészítését követően derül ki, hogy a tervezett területek közül melyek jelölhetők ki zajtól fokozottan védettnek. A rendeletmódosítást ezt követően tudják előterjeszteni. 2010. január 14-én megbeszélést hívtak össze Szigethalom Város Polgármesteri Hivatalába, melyen a témában érintett és tenni akaró civil szervezetek mellett képviseltették magukat Halásztelek, Érd, Százhalombatta és Szigethalom önkormányzatai. Az összejövetel témája a volt tököli reptér környező települések lakosságára gyakorolt hatása volt. Egyértelművé vált, hogy a tököli reptér ügyében egy olyan komplex, több hatóságot és eljárást érintő folyamat van, amelyben fontos, hogy az érintett önkormányzatok együttműködjenek. Egy ú.n. „figyelő szolgálat” működése elengedhetetlen ahhoz, hogy gyorsan és megfelelő szakmai előkészítéssel lehessen reagálni az esetleges hátrányokkal járó tervekre. A jelenlevők felvetették, hogy a jövőben tervezett akciók összehangolására az Önkormányzatok bízzák meg a szakmai kompetenciákkal is rendelkező Élhető Környezetünkért Egyesületet. Információink szerint Százhalombatta, Szigethalom és Halásztelek önkormányzatai már meghozták támogató határozatukat.

 

Csikesz Ferenc (lakossági érdeklődő): A Tri-Gránit vette meg a tököli reptér területét. Tököl fejlesztési tervében leírták, hogy a terület egy részét belterületbe fogják venni. Kérdezi, hogy az önkormányzat vállal-e anyagi támogatást – ha arra lenne szükség – az Élhető Környezetünkért Egyesület számára. Kérdezi, hogy az új zajtérkép ügyében történt-e előrelépés.

 

T. Mészáros András: Ha szükséges, akkor vállalnak. A Közgyűlés elfogadta a költségvetést, amiben szerepel a zajtérkép elkészítésének az összege.

 

Polgár Tamás (tag): A lényeg a zajterhelés. Fontos, de nem csak ezzel van a baj, hanem ott van még a méreg és a légszennyezettség is.

 

Lakossági érdeklődő: Javasolja, hogy a csendes övezet kijelölése egy nagyobb összefüggő terület legyen.

 

Bércesi Tibor (tag): Az előző polgármester 2004-ben Százhalombattán egy lakossági fórumon azt mondta, hogy Érd városa ügyfélként be fog jelentkezni! Nehezményezi, hogy Érd városa nem vesz részt a fórumokon. Példaként hozza fel, hogy a múlt hónapban tartott szigethalmi rendezvényen is csak ketten vettek részt: ő és Csikesz Ferenc. Mintha fáziskésésben lenne az önkormányzat.

 

Bolega Attila: A szigethalmi rendezvényre a 12. számú választókerület országgyűlési képviselő jelöltjeit hívták meg, hogy ők hogyan vélekednek a tököli reptérrel kapcsolatban.

 

T. Mészáros András: Kérdezi, hogy ő mint Érd Megyei jogú város polgármestere, aki az országgyűlési választásokon sem indul, mit keresett volna azon a rendezvényen.

 

Balázs József: A tököli önkormányzat előtt van a tököli reptér fejlesztési terve, amit a helyi építési szabályzatukba bele fogják építeni és ezzel egy újabb akadály hárul el a repülőtér fejlesztése elől. Egyértelmű, hogy repteret szeretnének létrehozni, és ezzel egy 4 modalitású logisztikai park lenne ott.

 

 

3.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Tájékoztató az érdi rögbisek helyzetéről

A napirendi pont tárgyalására nem került sort, mert a meghívott vendégek nem jöttek el az ülésre.

 

4.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Egyebek

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 20:40-kor