Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat üléséről

 

 

 

Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21 , 6-os terem)

 

Időpont: 2008. november 17. hétfő 18 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Donkó Ignác (Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

2)      Beszámoló az Önkormányzat által benyújtott/ megnyert európai uniós pályázatok állásáról

3)      Csatornaprojekt

4)      Egyebek

A Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat a  napirendet (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. sz. napirendi pont:  

 

 

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

 

Donkó Ignác: A Műszaki - Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság már megvitatta és javasolja a közgyűlés elé terjesztésre. A költségvetési koncepció javaslat a koncepcionális célokat tartalmazza, hogy mit szeretne a város a következő évben megvalósítani. Még nem ismerjük az önkormányzat pénzügyi pozicióit. A gazdasági válság az önkormányzatok tekintetében is érezteti majd a hatását. Számolni lehet egyes normatív állami támogatások összegének csökkentésével.  Így a 2009. évi önkormányzati tartós elkötelezettségekre messze nem elegendő az intézményi és önkormányzati sajátos működési célú bevételek együttes összege. Ezt az összeget elő kell teremteni, ha máskép nem, sajnálatos módon  banki hitelből.

 

Törekedni kell az alábbi főbb célok megvalósítására:

 

- A városban lakó pologárok részére a szolgáltatások biztosítására, az életviszonyok javítására, fejlesztésére.

 

- A bevételek - kiadások közötti egyensúly megteremtésére;

 

- A törvényi előírásoknak  megfelelő kötelező feladatok ellátására;

 

-  Intézmények működőképességének a fenntartására;

 

- A benyújtott és elfogadás alatt lévő, illetve elfogadott pályázatok megvalósítására;

 

- Külső források  feltárására és bevonására;

 

2009. évben továbbra is  nagy hangsúlyt kell kapnia a pályázati lehetőségek kihasználásának.

 

Ehhez  szükséges előírányozni a tervezési és pályázati sajáterő keretet (ez a koncepcióban megfogalmazásra került).

 

Városfejlesztési feladatok közül prioritást élvez az útépítés a már csatornázott területeken.

 

Bevételek tervezésénél, az adóbevételek realizálásában nagyobb szerepet játszik majd az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat., illetve az egyes adónemek módosítása (pl. ingatlan adó).

 

 

A város jövő évi bevétele becslések szerint kb. 10 %-kal fog csökkenni a normatív állami támogatások csökkentése miatt. A koncepcionális megfogalmazások jók. A fejlesztések nem állnak le, és minden intézmény működni fog (legnagyobb fejlesztés a szenyvíz-csatornahálózat lesz az elkövetkező években ).

 

Vita.

 

 

Tavaszi Béla: Nem ért egyet azzal, hogy a  központi rendelőnek lebontják a teljes felső szintjét. Az új épület egy új, modern épület lesz. Kérdezi, hogy miért nem lehet olyat tervezni, hogy a régi épülettel azonos stílusú legyen.

 

 

Donkó Ignác: Még csak vázlattervek vannak. Minden attól függ, hogy lesznek-e végleges tervek, hogy a pályázatot megnyeri-e az önkormányzat. Elvileg már fél évvel ezelőtt ki kellett volna hirdetni a pályázat nyerteseit, de ez még nem történt meg. A végleges tervek még csak ezután készülnek és pályáztatva lesz..

 

 

A Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat egyetért a benyújtott költségvetési koncepcióval.

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Beszámoló az Önkormányzat által benyújtott / megnyert európai uniós pályázatok állásáról

 

 

Donkó Ignác: Az alábbi európai uniós pályázatokon nyert az önkormányzat támogatást:  a Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítására, a térfigyelő rendszer kiépítésére, a Diósdi út , Bagoly utca  építésére.

 

 

Tavaszi Béla: A Bagoly utcát megcsinálták, tényleg szép lett. Kérdezi, hogy nem lehetett volna kooperálni a vasúttal, hogy esetleg  a vasúti átjárót is megcsinálják.

 

 

Donkó Ignác: A MÁV felüljárót tervez a vasúti sinek fölé a Bagoly utcában, ahol külön akadálymentesített gyalogos felüljáró is lesz.Valószínű a felüljáró jobb lesz az az aluljárónál, ami a központban megépült. Ez a felüljáró is EU pályázati pénzből fog megépülni,  a pályázatot a MÁV nyújtja majd be.

 

Ezt követően ismerteti a nyertes és benyújtás előtt álló pályázatokat.

 

Vita.

 

 

3.      sz. napirendi pont:  

 

Csatornaprojekt

 

 

Donkó Ignác ismerteti, hogy az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése 2008. november 21-én pénteken lesz a a Polgárok Házában.

 

 

A társulat napirendi pontjai:

 

 

1, Beszámoló a Társulat eddigi működéséről

 

2, Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

 

3, Küldöttek körében történt változások

 

4, Alapszabály módosítása

 

5, A Társulat költségvetése, pénzügyi terve

 

6, Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás

 

7, A csatorna-beruházás finanszírozásával kapcsolatos döntések (társulati hitel)

 

8, Egyebek

 

 

A Társulatnak a közgyűlésen fontos döntéseket kell majd meghozni, ami szükséges az EU pályázat beadásához.

 

Küldöttek körében történt változások miatt, Donkó Ignác javasolja küldöttnek Domokos Balázst és Kosztik Jánosnét az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatba. 

 

A Postástelep Alsó-Parkváros Településrészi Önkormányzat (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta Domokos Balázs és Kosztik Jánosné jelölését, hogy küldött legyen az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatban

 

 

Donkó Ignác: elmondja, hogy az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 8 tagú intéző bizottságát hamis vádak érték. Azt híresztelték egyesek, hogy ez a bizottság feléli a Társulat pénzét. Az igazság az, hogy az intéző bizottság tagjai társadalmi munkában végzik a feladatukat.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

 

Egyebek

 

 

Donkó Ignác: bejelenti, hogy 2008. november 19-én 17:00-kor Kozma Károly, az érdi Rendőrkapitányság vezetője lakossági fórumot tart: Bűnmegelőzés címmel.

 

A rendőrség is képviseltette magát a Részönkormányzat ülésén és vita kerekedett a közbiztonsággal kapcsolatban.

 

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt. A részönkormányzat ülése 19:20-kor befejeződött.