Az ülés helye: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21, 6-os terem)

Időpont: 2009. november 16. hétfő 18:00 óra

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint  

 

 

Donkó Ignác(Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1)      Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

2)      Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

3)      Javaslat településőr foglalkoztatására

4)      Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

5)      Javaslat Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II. 25.) ÖK. számú rendelet módosítására

6)      Javaslat a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fel lobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) számú Ök. rendelet módosítására

7)      Javaslat a közterületek-használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet módosítására

8)      Egyebek

 

A településrészi részönkormányzat a módosított napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

1.      sz. napirendi pont:  

 

Tárgy: Körzeti megbízott beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

2.      sz. napirendi pont:  

 

 

Tárgy: Polgárőrség beszámolója az elmúlt hónapban történt eseményekről

 

 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Beszámol arról, hogy az utóbbi időben megszapaorodtak az autófeltörések és a lakás betörések száma. Elmondja, hogy a Halottak Napja hétvégén a temetők környékén nem törént esemény. A Körzeti Megbízotti Irodákat folyamatosan adják át a városban.

 

Frojó Miklós (lakossági érdeklődő): Az éjszakai járőrözésre hívja fel a figyelmet, mert nagyon sok betörés az éjszakai órákban történik.

 

 

 

3.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat településőr foglalkoztatására

 

Macsotay Tibor: Támogatásban részesülhet az a közterület felügyelettel rendelkező város önkormányzata, amely a meglévő közterület-felügyelői létszámát felügyelőnként két fő ún. településőrrel meg kívánja erősíteni, vállalva a közterületi jelenlétnek a fejlesztéssel arányos növelését. Érd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a közterület-felügyelők száma jelenleg 7 fő, az álláshelyek száma 8. Jelen pályázat keretében 16 fő településőr foglalkoztatásához igényelhet támogatást. Amennyiben a településőrként igénybe venni kívánt személy közcélú munka keretében foglalkoztatható, úgy az IRM egyszeri támogatást nyújt. Ennek összege 80.000,- Ft, amelyet a támogatási szerződésben meghatározott dologi jellegű költségekre kell, illetve lehet fordítani.

 

 

 

4.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójára

 

 

Donkó Ignác: Röviden ismerteti az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját. Elmondja, hogy ez még csak egy tervezet. Az önkormányzatot működtetni kell és a fejlesztésekre is találni kell forrást. Beszámol arról, hogy az államtól kapott normatívák csökkenni fognak. A következő évtől kezdődően az iparűzési adót az APEH fogja beszedni. Fontos dolog a működőképesség megőrzése, az intézmények működtetése és az elkezdett fejlesztések befejezése.

 

 

 

5.      sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II. 25.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

 

Donkó Ignác:A Ket. által meghatározott általános ügyintézési határidő 22 munkanap. A város nevének használatát célzó kérelmek az egyszerű ügyek közé tartoznak, ezért az előterjesztő az ügyintézési határidőt javasolja, hogy erre az ügytípusra 10 munkanapban állapítsa meg. Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetékét 2.200,- Ft-ban állapítja meg, a helyi rendelet eddig díjmentességet határozott meg. A továbbiakban az illetéktörvény ide vonatkozó rendelkezésének értelmében erre nincs lehetőség.

 

 

 

6.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Javaslat a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fel lobogózásáról és feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII.1.) számú Ök. rendelet módosítására

 

Donkó Ignác: A Ket. által meghatározott általános ügyintézési határidő 22 munkanap. A város nevének használatát célzó kérelmek az egyszerű ügyek közé tartoznak, ezért az előterjesztő az ügyintézési határidőt javasolja, hogy erre az ügytípusra 10 munkanapban állapítsa meg. Az első fokú közigazgatási hatósági eljárás illetékét 2.200,- Ft-ban állapítja meg, a helyi rendelet eddig díjmentességet határozott meg. A továbbiakban az illetéktörvény ide vonatkozó rendelkezésének értelmében erre nincs lehetőség.

 

 

 

7.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Javaslat a közterületek-használatáról szóló 43/2004. (XII.23.) ÖK. számú rendelet módosítására

 

Tavaszi Bél (tag):A táblák helyzetére hívja fel a figyelmet.

 

Donkó Ignác: Nem erről szól a rendelet módosítása. Célszerű annak a lehetőségét biztosítani, hogy egyes rendezvények esetében az egész rendezvénnyel érintett közterületre a közterülethasználati engedélyt egy természetes vagy jogi személynek lehessen kiadni. Ez a jogosult szerződés alapján a használatba kapott területből harmadik személynek további használatra adhat, e használat azonban nem lehet ellentétes a rendezvény eredeti céljával. Ezzel a jogosult egy személyben gondoskodhatna a kulturált feltételek biztosításáról és az egységes arculat és színvonal megteremtéséről. Az egyszemélyi jogosultak kiválasztása során előnyben kellene részesíteni azokat, akik vállalják a rendezvény teljes körű megszervezését, és helyi rendezvények lebonyolításában korábban már sikeresen részt vettek. Lényeges szempont, hogy a jogosult harmadik személynek történő használatba adásáért legfeljebb e rendelet szerinti díjtételt alkalmazhatja. A díjak tekintetében az idényjellegű, vagy ünnepekhez kapcsolódó alkalmi és mozgóárusítás után alapesetben 600 Ft/m2/nap a díj mértéke, de ha ez önkormányzati rendezvényhez kapcsolódik, akkor már ennek ötszörösét kell megfizetni.

 

Tavaszi Béla: Nem ért egyet a rendelet módosításával, mert ez visszaélésre adhat okot. Nem érti, hogy miért nem maradhat az önkormányzat kezében a közterülethasználati engedély kiadása.

 

 

A Postástelep – Alsó Parkváros Településrészi Önkormányzat tagjainak többsége nem ért egyet a rendelet módosításával.

 

 

 

8.      sz. napirendi pont:

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Donkó Ignác: Felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigetek tarthatatlan állapotára.

 

Pilter Istvánné (tag): Kérdezi, hogy a lakosság mikor használhatja majd a Gárdonyi Géza Tanuszodát.

 

Donkó Ignác: Ahivatalos megnyitó ünnepség 2009. november 18-án szerdán 13:00-kor lesz.

 

Frojó Miklós: Kérdezi, hogy a véárosban a járdaépítéskeet miért gárdonyiak csinálják.

 

 

 

Donkó Ignác: Megköszöni a részvételt.