J E G Y Z ő K Ö N Y V

 

Készült: A Tisztviselő és Újtelepi Városrész Településrészi Önkormányzat 2008. február 20-ai üléséről

 

Jelen vannak: 11 megválasztott képviselőből 6 fő a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Helye: Batthyány Általános Iskola

 

Mészáros Mihály elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a településrész lakosságának résztvevőit. Megállapítja, hogy 6 fő megjelent, az ülés határozatképes. Megnyitja a településrészi önkormányzatának ülését. Javasolja az írásban kiküldött napirend elfogadását.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 • Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről
 •  

 • Tájékoztató a csatornázási közműtársulás létrehozásának előkészületeiről
 •  

 • Tájékoztató a 2008. február 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól
 •  

 • Egyebek
 •  

  1.         NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a rendőrséggel és polgárőrséggel kapcsolatos kérdésekről

   

  Mészáros Mihály: Holnapi nap folyamán tárgyalja a Közgyűlés a tehergépkocsik súlykorlátozásáról szóló rendelet módosítása című napirendi pontot. Az a szándék, hogy a 7,5 tonnát meghaladó gépjárművek behajtását fizetőssé tenné az önkormányzat. A másik rendelet azt szabályozná, hogy közterületen ezek a 3,5 tonna feletti gépjárművek ne parkolhassanak, hanem csak egy meghatározott telephelyen.

   

  Részönkormányzati tag: A behajtási, illetve fizetővé tétel az mondjuk építkezésekhez való szállításra is érvényes?

   

  Mészáros Mihály: Véleménye szerint igen, de ez a szabályozás még kialakítás alatt van. Az ebből befolyó díjakat az utak állapotának javítására lehetne fordítani.

   

  Tag: A Volán telephelyét eladták, a tartály-kocsik pedig itt parkolnak, a forgalom jelentősen megnőtt területükön, mely az utak állapotát is folyamatosan rongálják, nem beszélve a zajról és a szmogról.

   

  Macsotai Tibor: A gépjárműveknél a célforgalmat meg fogják határozni, amennyiben nem a menetlevélben feltüntetett úton közlekedik, akkor megbüntetheti a rendőr. A rendeletben az is benne lesz, hogy minden gépjármű a telephelyén köteles tartózkodni 9 órai időpont után. A város területén kívül meg kell állapítani egy helyet, ahol az „átmenő forgalom” is parkolhat. Építkezés esetében pedig a vállalkozó kiváltja éves szinten az engedélyt.

   

  Mészáros Mihály: Tartottak egy lakossági fórumot az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozására, melynek júliusban várható az elkészülése, a lakók ezen az ülésen vázolhatták elképzeléseiket is. Van egy olyan elképzelés, hogy a városban lévő vállalkozókat kitelepítik egy ipari parkba, véleménye szerint a stratégiában hasonló elképzelés is meg fog jelenni, ez hosszú távú folyamat lenne. A sportpálya és az elkerülő utak közötti részen, egy hasonló „ipari jellegű” fejlesztés valósulhatna meg, melyre rendezési tervet kell készíteni.

   

  Kósa Attila, a rendőrség képviseletében: A súlykorlátozás ellenőrzése a rendőrség feladata lesz, a forgalmi igazolvány, menetlevél, útvonalengedélyek ellenőrzésével. Elmondja, hogy egy hónapja a Diósdi úti általános iskolánál a gyerekeket zaklatta egy úr, akit viszont elfogtak és előzetes letartóztatásban került.

   

  Macsotai Tibor: A Dunai utcai polgárőrség székháza olyan stádiumba került, hogy valószínűleg egy hónap múlva megnyitható lesz.

   

  Tag: Jelzi, hogy egyáltalán nem látja a polgárőröket a környéken.

   

  Macsotai Tibor: A Batthyány Iskolánál naponta járőröznek.

   

  Tag: Környékükön gyakori az utakon való gyorshajtás, a műanyag égetése, mely toxikus anyagot bocsát a környezetbe, ez ellen miért nem intézkednek?

   

  Macsotai Tibor: Aki a bűnt elköveti, annak egyszerű dolga van, viszont aki a bűnt üldözi, annak nagyon sok szabályt kell betartania.

   

  Mészáros Mihály: Szeretné, ha erre a környékre is nagyobb figyelmet fordítanának.

   

  Tag: A Pelikán és a Túzok utca sarkán, közterületen bontanak szét gépjárműveket, ha szólni mernének, akkor megfenyegetik a lakosokat.

   

  Macsotai Tibor: Fel fogja vetni a rendőrkapitány úrnak.

   

  Tag: Pozitívnak tartotta, amikor Budapestről jártak ki a rendőrök, akkor rend volt, mert ők mertek cselekedni.

   

  Macsotai Tibor: Heti több alkalommal jelen van a készenléti rendőrség Érden.

   

  Mészáros Mihály: Megköszöni a polgárőrség és a rendőrség képviseletében való részvételt, bezárja a napirendi pontot.

   

  2. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a csatornázási közműtársulás létrehozásának előkészületeiről

   

  Mészáros Mihály: Elmondja, hogy választókerületenként 12 embernek kellene jelentkeznie arra a feladatra, hogy csatorna társulásokat hozzanak létre. 1 képviselőnek 100 ingatlan tulajdonost kell majd képviselnie a fő közműcsatorna társulás megalakulásakor. Ezek megalakulása szükséges az Európai Uniós pályázathoz, melyek cégbejegyzéssel jönnek létre, ha ez megvalósul, szeptemberben beadhatja Érd a pályázati szándékot. A csatornahálózat tervei már elkészültek.  Várják az önként jelentkező lakosokat, lehetőleg úgy jelentkezzenek, hogy a saját környezetükben lakjanak. Feladatuk az lesz, hogy fel kell keresni a lakókat, a lebonyolító cég, az N-Alexander munkatársaival. Két nyilatkozatot kell majd aláírni a lakosoknak, az egyik, a csatorna társuláshoz való belépésről szóló szándéknyilatkozat, a másik pedig a finanszírozásról szól, hogy a 250 ezer forintot egyben kifizeti, vagy lakáskassza igénybevételével havi 3000 forintos részlettel.

   

  Tag: A gázvezetékek kiépítésekor szintén alakultak társulások, mellyel kapcsolatban a lakóknak nagyon rossz tapasztalataik vannak. A Társulási Szerződés legyen nyomon követhető, valamint az utólagos rákötéseket is kísérjék figyelemmel.

   

  Mészáros Mihály: Egy Uniós forrás igénybevételéhez pontosan ki kell számolni a költségeket, melyeken utólag nem lehet változtatni, amilyen pályázatot bead a város, azt fogja finanszírozni, ezt a kiszámolásnál figyelembe kell venni. El szeretnék érni, hogy minél többen kössenek rá a csatornára, aki ezt nem teszi, az kedvezőtlenül fog járni. Volt egy felmérés Érden, hogy a lakosok milyen fejlesztést szeretnének, a csatornázás volt első helyen, melyet mindenképpen szeretnének megvalósítani, később az Unió nem fogja támogatni a hasonló projekteket.

   

  Tag: A költségek finanszírozásának milyen a százalékos megoszlása? Legyenek garanciák, hogy a csatorna díjat ne emelhessék magasra.

   

  Mészáros Mihály: Következő ülésre ezt meg fogja mondani. Mivel a bővítés Érd területén lesz, a kistérség állapítja meg a 3 település csatornadíját. Ebben az esetben nincs szó befektetőről, nem lesz más lehetőség a csatornázás megvalósítására, hiszen már nem fogja az Unió támogatni. Kéri, hogy az említett társulásba való jelentkezők – a két választókerületben összesen 24 ember szükséges – nála, vagy Dombai Tamásnál jelezzék részvételi szándékukat. Április 30-án lezárul ez a folyamat, megalakul a nagy közműcsatorna társulás, július 30-ával lezárul az előkészítő munka, majd szeptemberben kerül benyújtásra a pályázat. Az N-Alexander rendelkezik tapasztalatokkal a lebonyolítás terén.

   

  Tag: Javasolja, hogy amikor a lakosság tájékoztatását megkezdik, pontos számszaki adatokkal is tudjanak majd szolgálni.

   

  3. NAPIRENDI PONT

   

  Tárgy: Tájékoztató a 2008. február 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

   

  Mészáros Mihály: Ismerteti a Közgyűlés ülésének előterjesztéseit. Megállapítja, hogy egyebekben más észrevétel nem hangzott el, így a településrész önkormányzatának ülését bezárja.

   

  A Településrészi Önkormányzat ülése 18:30 órakor befejeződött.

   

  K. m. f

   

   

                                                                                                    Mészáros Mihály

                                                                                                 településrészi ÖK. elnöke