Helyszín:  Batthyány Általános Iskola, Fácán köz

Jelen vannak: 25 fő megjelent lakos, a mellékelt jelenléti ív szerint

                        Mészáros Mihály települési képviselő

 

Mészáros Mihály: Köszönti a megjelenteket a Tisztviselő és Újtelepi Részönkormányzat jelölő gyűlésén. A jelölő gyűlést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghirdették a helyi sajtóban, valamint az önkormányzat honlapján is közzétették. A jelölő gyűlés akkor határozatképes, ha a településrész lakosságának legalább 0,3 %-a jelen van, esetünkben ez 25 főt jelent. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a jelölő gyűlés határozatképes, hiszen a szükséges 25 fő jelen van. Kéri, hogy a jelölőgyűlés napirendjét fogadják el. Aki egyetért a napirenddel, kézfeltartással jelezze.

 

NAPIREND:

 

1./ Javaslat részönkormányzati tagok jelölésére

2./  Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

3./  Szavazás  -  eredményhirdetés

 

 

A Jelölőgyűlés a napirendet 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta.

 

  1. sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Javaslat részönkormányzati tagok jelölésére

 

Mészáros Mihály: A részönkormányzat működésének szabályait az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az 1990. évi LXV. törvény szabályozza, melynek értelmében a részönkormányzati tag megbízatása lemondással, illetve ha a részönkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a részönkormányzat üléseinmegszűnik. Ez utóbbi ok bekövetkezése miatt 3 részönkormányzati tag tisztsége szűnt meg, ezért a mai jelölő gyűlésnek három személyt kell javasolnia, akiket a Közgyűlés fog megválasztani. Javasolja a részönkormányzat tagjainak Pázmándi Gábort, Dózsa Györgyöt és Bagoly Istvánt.

 

A tagok bemutatkoztak.

 

Mészáros Mihály: Köszöni a bemutatkozást. Megkérdezi, hogy a jelöltekkel kapcsolatban van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincs.

 

2.sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

 

Mészáros Mihály: Kéri a jelenlévőket, hogy a szavazás szabályos lebonyolítása érdekében Szavazatszámláló Bizottságot hozzanak létre, mely 3 főből áll. Felteszi szavazásra a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Tóth Lászlónét, Végvári Sándort, valamint Kopor Tihamért.

 

Javasolja, hogy, kézfelemeléssel szavazzanak a három szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról.

 

A Jelölőgyűlés a napirendet 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait.

 

Mészáros Mihály:Megállapítja, hogy egyhangú szavazással a Jelölőgyűlés az alábbi Szavazatszámláló Bizottságot hozta létre:

 

1./  Kopor Tihamér

 

2./ Tóth Lászlóné

 

3./ Végvári Sándor

 

3.sz. napirendi pont:

 

Tárgy: Szavazás  -  eredményhirdetés

 

Mészáros Mihály: Közben a szavazólapok kiosztásra kerültek. Kéri, hogy szavazzanak a jelöltek személyéről. A szavazólapokat az urnába szíveskedjenek elhelyezni, melyet a szavazás lebonyolítását követően a szavazatszámláló bizottság fog összesíteni.

 

SZAVAZÁS   -  ÖSSZESÍTÉS – Szavazatszámlásra vonatkozó jegyzőkönyv kitöltése

 

Mészáros Mihály: Felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy hirdesse ki az eredményt.

 

Tóth Lászlóné: Felolvassa a szavazatösszesítő jegyzőkönyvet, mely szerint Pázmándi Gábor 24 szavazatot kapott, Dózsa György és Bagoly István pedig egyaránt 23-at kapott, továbbá 1 érvénytelen szavazólap is volt.

 

Mészáros Mihály: Megállapítja, hogy a jelölőgyűlés befejezte munkáját, a holnapi nap folyamán javasolni fogja a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat újonnan jelölt tagjainak megválasztását a Közgyűlésnek. A Közgyűlés döntése után a tagoknak várhatóan a júniusi Közgyűlés előtt kell majd esküjüket letenni. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, bezárja a jelölőgyűlés munkáját, és folytatódik a részönkormányzat ülése.

 

 

Köszöni a jelölőgyűlés munkáját, az ülés 18.45 órakor befejeződött.

 

 

 

 

 

                                                                                      Mészáros Mihály           

                                                                                településrészi önkormányzat

                                                                                                             elnöke