NAPIREND ELŐTT:

 

Vash Ivanna elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt kéri fel.

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Vass Alex képviselőt jelöli ki.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására

            Előadó: VashIvanna elnök

 

 

1 NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására

            Előadó: Vash Ivanna elnök

 

Vash Ivanna elnök:A nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a kötelezettségeinek teljesítése érdekében a helyi nemzetiségi önkormányzattal a működési feltételek biztosítására és a feladatok ellátására az Njtv.-ben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározott tartalommal megállapodást köt. Kéri, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”

 

 

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2019. (XI..) UNÖK

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadásáról

 

 

Az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: VashIvanna elnök

 

 

Vash Ivanna elnök: További hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 9:20 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 Vass Alex                                                                                Vash Ivanna

elnökhelyettes                                                                                  elnök