Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 23-án megtartott üléséről

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 3 fő képviselő:

Joresz Anikó elnökhelyettes, Szopkó Aphrodité és Ajanidisz Pandelisz képviselő tagok és a mellékelt jelenléti ív alapján megjelentek

Helyszín: Érdi Polgármesteri Hivatal

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Köszönti a megjelent képviselőket, valamint a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Ajanidisz Pandelisz képviselő tagot javasolja.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat a  Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására
  2. Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat a  Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására
  2. Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a  Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Elmondja, hogy a közgazdasági iroda elkészítette a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatás indokol. Ennek összege 146 ezer forint, ezzel emelkedik a Támogatások sor, illetve a 2013. évi költségvetés főösszege. Mivel észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a javaslatot.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2013. (IX.23.) számú

h a t á r o z a t

 

a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

14

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

448

Támogatás

222

368

Költségvetési bevételek összesen:

222

830

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

787

Egyéb műk. célú  kiadások

0

13

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

30

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

830

 

 A Görög Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2. számú költségvetés módosítást és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013.

 

A költségvetés melléklete – annak formátuma miatt (.xls) – a jegyzőkönyvhöz csatolva!

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: A Polgármesteri Hivatal az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítette a 2013. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyet ismertet. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2013. (IX 23.) számú

h a t á r o z a t

 

a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

11

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

448

0

-

Támogatás

222

222

222

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

670

233

-

 

 

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

222

670

401

59

Egyéb műk. célú  kiadások

0

0

12

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

670

413

61

 

Kérjük a féléves beszámoló tudomásul vételét, mely 2013.08.10.napján a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került.

 

Felelős: elnök

Határidő: 2013. december 31.

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Mivel több kérdés észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést.