Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 30-án megtartott üléséről

 

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő:

Papakosztandisz Elena elnök, Joresz Anikó elnökhelyettes, Szopkó Aphrodité és Ajanidisz Pandelisz képviselő tagok és a mellékelt jelenléti ív alapján megjelentek

Helyszín: Érdi Polgármesteri Hivatal

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Köszönti a megjelent képviselőket, valamint a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Joresz Anikó képviselő tagot javasolja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

  1. Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadásáról
  2. Egyebek

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

 

  1. Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadásáról
  2. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

Papakosztandisz Elena elnök: Elmondja, hogy elkészült az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. né. költségvetés teljesítésének elfogadására vonatkozó határozati javaslat, mely miatt a rendkívüli ülést összehívta.. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a három-negyedéves költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadását.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

21/2013. (X.30.) számú

h a t á r o z a t

 

 

a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

14

14

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

448

0

-

Támogatás

222

368

368

-

Költségvetési bevételek összesen:

222

830

382

-

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

222

787

403

52

Egyéb műk. célú  kiadások

0

13

12

93

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

30

30

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

222

830

445

54

 

Kérjük a beszámoló tudomásul vételét, mely 2013.10.22.  napján a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került.

 

Papakosztandisz Elena elnök: Elmondja, hogy az érdi nemzetiségeket érintő kérdések megvitatására 2013. november 22-ére 10 órára kaptak meghívást. Mivel egyebek napirendi pontban kérdés, észrevétel, hozzászólás során nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.