Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. június 16-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1.      A Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

 

      2. Javaslat a Hagyományőrző Görög Tánccsoport támogatására

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázaton 103.568 forint támogatást kapott, ezért módosítani szükséges a korábban elfogadott költségvetést.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és támogatás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

4/2008. (VI.16.) GKÖK.

h a t á r o z a t

 

Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

 

Bevételek

- állami támogatás                                                       555.000 Ft

- önkormányzati támogatás                                        555.000 Ft

- feladatalapú támogatás                                            207.136 Ft

 

Bevételek összesen:                                                            1.317.136 Ft

 

Kiadások

 

Dologi                                                                                 1.317.136 Ft

 

Kiadások összesen:                                                            1.317.136 Ft

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2008. december 31.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Helidonaki Görög Hagyományőrző Néptánccsoport támogatására

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat szeretné támogatni a Helidonaki Görög Hagyományőrző Néptánccsoportot 50.000 forinttal. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2008. (VI. 16.) számú

h a t á r o z a t

 

a Hagyományőrző Görög Tánccsoport támogatásáról

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy támogatja a Helidonaki Görög Hagyományőrző Tánccsoportot ű.000 forinttal.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 35 perckor befejeződött.