Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. március 8-ai megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1.      Beszámoló a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról

 

2.      Javaslat a március 10-én Görögországba szervezett hagyományőrző találkozó támogatására

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda megküldte a 2009. évi gazdálkodására vonatkozó adatokat, melyet ismertet. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2010. (III.08.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2009. évi gazdálkodásáról

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

Bevétel

ezer Ft

Saját bevétel

673

Átvett pénzeszköz

0

Pénzmaradvány 2008. évi

724

Támogatás

1 312

Bevétel összesen

2709

 

 

 

 

 

Kiadás

ezer Ft

Dologi kiadások

2129

Támogatások

120

Kiadás összesen

2249

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

460

 

 

A költségvetési pénzmaradványát 460 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft

- szabad pénzmaradvány: 460 ezer Ft.

                                                                                 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a március 10-én Görögországba szervezett hagyományőrző találkozó támogatására

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a Magyarországról kitelepedett-, és a Magyarországon élő görögök hagyományőrző találkozót szerveznek, melyre - mint a megküldött levélben is ismertették - lehetőség volt csatlakozni a III. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez. Az utazásra március 10-én került sor, Thessalonikibe és mácius 14-én érkeznek vissza. Javasolja, hogy az utazáson részt vevő delegáció költségeinek fedezésére különítsenek el 200 ezer forintot, mely tartalmazza a szállás, valamint az ott tartózkodás költségeit is Euróban. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2010. (III.08.) számú

h a t á r o z a t

 

a március 10-én Görögországba szervezett hagyományőrző találkozó támogatására

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy a Magyarországról kitelepedett-, és a Magyarországon élő görögök hagyományőrző találkozójára, az utazáson részt vevő delegáció költségeinek fedezésére különítsenek el 200.000 forintot, mely tartalmazza a szállás, valamint az ott tartózkodás költségeit is Euróban. Az utazásra 2010. március 10-én kerül sor Thessalonikiben a III. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testület szervezésében.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 20 perckor befejeződött.