Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. május 24-ei megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          André Balázs,

                          André Gáborné,

  Szopkó Ernő képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv hitelesítőnek André Gáborné Joresz Anikót.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta André Gáborné Joresz Anikót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

 

NAPIREND:

 

1)      Tájékoztató a feladatalapú támogatásról

2)      Javaslata Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

3)      Javaslat az Ófalusi pincenapokon való részvételre, és költségekre

4)      Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a feladatalapú támogatásról

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy önkormányzatuk idén 239.022.- feladatalapú támogatásban részesült, melyet két részletben fognak megkapni. Az elsőt május 15-e, a másikat pedig augusztus 15-ét követően. Ezt az összeget át kell vezetni a költségvetésben is.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslata Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: A költségvetés módosítása azért vált szükségessé, mert az előző napirendben is ismertetett feladatalapú támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány összegének. átvezetés szükséges. Felteszi szavazásra a 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

8/2010.  (V.24.)

határozat

a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.831.482,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

Eredeti

Módosított

I.   Sajátos működési bevételek

 

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

565.730

565.730

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

565.730

565.730

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

 

V.   Feladatalapú támogatás

 

239.022

VI. Pénzmaradvány

 

461.000

Bevételek összesen:

1.131.460

1.831.482

 

 

Kiadások

Eredeti

Módosított

I.   Személyi juttatások

 

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

III. Dologi kiadások

1.131.460

1.831.482

IV. Átadott pénzeszközök

 

 

V.  Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

1.131.460

1.831.482

 

Felelős: Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Ófalusi pincenapokon való részvételre, és költségekre

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy ismételten megrendezésre kerül május 29-én az Ófalusi Szőlővirág Ünnep az Érdi Pincetulajdonosok és az Érdi Nemzetiségek közös rendezésében. Javasolja, hogy a rendezvény költségeire biztosítsanak 140 ezer forintot, mely tartalmazza fellépők ellátását és a rendezvényre látogatók számára kóstoló nyújtását. Az ünnepség 13 órakor kezdődik az Érdi Termál Hoteltől a Pincesorig, majd ezután kezdődnek a műsorok, elsőként fellép a Görög Kariatidák hagyományőrző énekkar, majd 18 órától kezdetét veszi a Balkán táncház.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2010. (V.24.) számú

h a t á r o z a t

 

Ófalusi Szőlővirág ünnepségről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a május 29-én az Érdi Nemzetiségek és az Érdi Pincetulajdonosok közös rendezésében tartandó Ófalusi Pincenapok költségeire 140 ezer forintot különít el, mely tartalmazza fellépők ellátását és a rendezvényre látogatók számára a kóstoló nyújtását.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy mostanára valószínűleg mindenki megkapta a kisebbségi névjegyzékre való felvétel iránti kérelem nyomtatványt, melyet a Polgármesteri Hivatal főportáján elhelyezett gyűjtőládába kell bedobni 2010. július 15-én 16 óráig. Amennyiben nem kaptak postán ilyen nyomtatványt, akkor a Választási Irodán kérhetnek, illetve a honlapról is letölthető. Mint a megküldött tájékoztatóban is szerepel, a „kisebbségi önkormányzat választását akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.”  Megkérdezte és azt a tájékoztatást kapta, hogy a szavazás napján a kijelölt szavazókör a Vörösmarty Gimnáziumban lesz, de később erről is kapnak tájékoztatást. A jelöltek állításáról még további megbeszélést fognak tartani. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

 

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 25 perckor befejeződött.