Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. november 22-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          Joresz Anikó elnökhelyettes

  Ajanidisz Pandelisz

  és Szopkó Aphrodité képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv hitelesítőnek Joresz Anikót.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta Joresz Anikót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

NAPIREND:

 

1.      Szervezési és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása az aktuális ciklusra vonatkozóan.

 

2.        A pénzügyi kifizetések, átutalások  rendjének megfelelő teljesítése miatt felelős személyek kijelölése: 

 

- kötelezettségvállaló és utalványozó

- ellenjegyző

- pénztáros

 

3.      Javaslat a települési önkormányzat 2011. évi koncepciójához

 

4.      Javaslat a települési önkormányzat 2011. évi munkatervhez

 

5.      Javaslat hagyományőrző görög mikulás rendezvény megtartására táncházzal összekötve

 

6.      Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Új Szervezési és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása az aktuális ciklusra vonatkozóan.

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát azért kérte napirendre venni, mert a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény kimondja, hogy a települési kisebbségi önkormányzat szervezete és működése részletes szabályait az alakuló ülést követő 3 hónapon belül határozza meg. Természetesen a 1. számú mellékletet, amely az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek névsorát tartalmazza módosítani szükséges az aktuális névsorra, valamint, hogy a települési kisebbségi önkormányzati testület képviselőinek létszámát 4 főben határozza meg a törvény. Saját Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik minden kisebbségi önkormányzat. Tartalmi részét illetően kérdezi, hogy van-e olyan, amiben változtatni szeretnének a törvényi előírásoknak megfelelőn.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2010. (X.22.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Az Érd Görög Kisebbségi Önkormányzat a 3/2007. (II. 08.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta.

 

Az alábbi módosítást 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő módosításokat:

„2. sz. melléklet

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek névsora

Ajanidisz Pandelisz

Joresz Anikó

Szopkó Aphrodité

Szopkóné Papakosztandisz Eleni”

 

A 4.§ (2) bekezdésében szereplő „A testület tagjainak száma 4 fő”..

 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

2.      NAPRIENDI PONT

 

Tárgy: A pénzügyi kifizetések, átutalások  rendjének megfelelő teljesítése miatt felelős személyek kijelölése: 

 

- kötelezettségvállaló és utalványozó

- ellenjegyző

- pénztáros 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a pénzügyi irodától kaptak egy levelet, melyben meg kell választaniuk tagjaik közül az utalványozót, kötelezettségvállalások ellenjegyzőjét, valamint pénztárost, illetve ennek megfelelően meg kell határozniuk a helyettesítési rendet.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

20/2010. (XI.22.) számú

h a t á r o z a t

 

pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal

 

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnököt választja meg,

 

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Ajanidisz Pandeliszt választja meg,

 

- pénztárosnak Joresz Anikót  választja meg.

 

 

Az utalványozó és ellenjegyző személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személyekkel!

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal - jegyző által kijelölt - munkatársát elfogadja érvényesítőnek.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

 

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Joresz Anikó elnökhelyettes,

-         ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Szopkóné Papakosztandisz Elena jár el,

-         a pénztárosi feladatokat pedig Ajanidisz Pandelisz látja el.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a települési önkormányzat 2011. évi koncepciójához

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Közgazdasági Iroda kérte, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójához nyújtsák be az igényeiket, úgy gondolja, hogy ismételten kérjenek az állami támogatásnak megfelelő összeget az önkormányzattól, valamint foglalják bele a feladatalapú támogatást is.

 

Joresz Anikó: Javasolja, hogy a görög táncházat, illetve a görög hagyományőrző tevékenységeket is foglalják bele a koncepcióba.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

21/2010. (XI. 22.) számú

h a t á r o z a t

 

Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési koncepciójához

 

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2011. évi költségvetésben legalább az állami támogatással, és lehetőség szerint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a kisebbségi önkormányzatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat a jövőben is szeretné a görög táncházat megrendezni, illetve görög hagyományőrző rendezvényeket tartani, utazásokat szervezni, valamint görög nyelvtanfolyamot indítani. A görögséggel kapcsolatos kultúrát és hagyományokat minél szélesebb körben szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel, melyhez kéri az önkormányzat további együttműködését és segítségét.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a települési önkormányzat 2011. évi munkatervhez

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Szintén kaptak a kisebbségek egy levelet arra vonatkozóan, hogy tegyék meg javaslatukat a települési önkormányzat 2011. évi munkatervére. Javasolja, hogy tegyenek javaslatot a görög kisebbséggel való együttműködés megerősítését. Mivel más észrevétel nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.  

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

22/2010. (XI. 22.) számú

h a t á r o z a t

 

Érd Megyei Jogú Város 2011. évi munkatervéről

 

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2011. évi munkatervébe február hónapra javasolja a kisebbségekkel kötendő együttműködés megerősítését napirendnek.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: elnök

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat hagyományőrző görög mikulás rendezvény megtartására táncházzal összekötve

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Minden évben meg szokták rendezni a hagyományőrző görög mikulás rendezvényt görög táncház keretében, melyre várják az érdeklődőket a környező településekről is. Erre idén is szeretnének sort keríteni 2010. december 11-én a Szepes Gyula Művelődési Központban, a rendezvényre javasol 300 ezer forintot elkülöníteni a 2010. évi költségvetésük terhére. Felteszi szavazásra a rendezvény megtartását.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

23/2010. (XI. 22.) számú

h a t á r o z a t

 

hagyományőrző görög mikulás rendezvény megtartásáról

táncházzal összekötve

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezik idén is a hagyományőrző görög mikulás rendezvényüket, az Érden és a környező településekről érdeklődők számára, melyet táncházzal kötnének össze. A rendezvényt a Szepes Gyula Művelődési Központban 2010. december 11-én rendezik, melyre 300.000 forintot különítenek el a 2010. évi költségvetésük terhére.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Pályázat benyújtására görög táncház megrendezésére a 2010/2011. évre

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a tavalyi év folyamán sikeresen rendeztek görög hagyományőrző táncházat, melyre mind az érdi lakosság, mind a görög származású lakosok –más településekről is- nagy létszámban tanulhatták a görög néptáncot. Ehhez nyújtottak segítséget az általuk ismert görög zenekarok, akik nagyon változatos műsort és jó hangulatot varázsoltak. Szeretné, ha döntenének arról a szándékról, hogy idén is pályázatot nyújtsanak be a görög táncház megrendezésére.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

24/2010. (XI. 22.) számú

h a t á r o z a t

 

kérelem benyújtására görög táncház megrendezésére

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kifejezi azon szándékát, hogy a tavalyi évhez hasonlóan is szeretne pályázatot benyújtani a 2010/2011. évre a hagyományőrző görög táncház megrendezéséhez, ahol a görög tánc és kultúra iránt érdeklődők –más településekről is- jó hangulatban, élőzenekar és tánctanár segítségével sajátíthatják el a görög néptáncot.

 

 

 

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, bezárja az ülést.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 19 óra 05 perckor befejeződött.