Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 6-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök,

                          Joresz Anikó elnökhelyettes

  Ajanidisz Pandelisz

  és Szopkó Aphrodité képviselők.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

1.       A pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről szóló határozati javaslat módosítása

2.      Egyebek

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Szopokóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy módosítani szükséges a novemberi ülésen hozott pénzügyi kötelezettségvállalások rendjéről szóló határozatukat, mivel a banki aláírási címpéldányon szeretnék, ha az szerepelne, hogy „az utalványozó és a pénztáros személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személyekkel.”

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

25/2010. (XII.06.) számú

h a t á r o z a t

módosítás a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint módosítja a 20/2010. (XI.22.) számú határozatát pénzügyi kötelezettségvállalás rendjéről:

 

- utalványozónak (kötelezettségvállaló) Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnököt választja meg,

 

- a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjének Joresz Anikót választja meg,

 

- pénztárosnak Ajanidisz Pandeliszt választja meg.

 

Az utalványozó és pénztáros személye megegyezik a banknál leadott aláírási címpéldányon szereplő személyekkel!

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal - jegyző által kijelölt - munkatársát elfogadja érvényesítőnek.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a helyettesítési rendet a következőképp állapítja meg:

 

-         az utalványozó (kötelezettségvállaló) akadályoztatása esetén eljár Joresz Anikó elnökhelyettes,

-         ebben az esetben a kötelezettségvállalások ellenjegyzőjeként Szopkóné Papakosztandisz Elena jár el,

-         a pénztárosi feladatokat pedig Ajanidisz Pandelisz látja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, bezárja az ülést.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 15 perckor befejeződött.