NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. számú módosítására
 2. Javaslat a november 04-ei Az emlékezés napja rendezvényen való részvételről
 3. Javaslat nemzetiségi ruha vásárlásáról
 4. Javaslat a horvát nyelvtanulás folytatásáról
 5. Javaslat a horvát táncházzal kapcsolatos döntésekről
 6. Javaslat a november 16-ai Országos Horvát Napon való részvételről
 7. Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Köszönti az Érdi Horvát Önkormányzat tagjait és megnyitja a nemzetiségi önkormányzati ülést. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése 3 fővel határozatképes. Felteszi szavazásra az ülés napirendjét.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

NAPIREND

 

 1. Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. számú módosítására
 2. Javaslat a november 04-ei Az emlékezés napja rendezvényen való részvételről
 3. Javaslat nemzetiségi ruha vásárlásáról
 4. Javaslat a horvát nyelvtanulás folytatásáról
 5. Javaslat a horvát táncházzal kapcsolatos döntésekről
 6. Javaslat a november 16-ai Országos Horvát Napon való részvételről
 7. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. számú módosítására

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. számú módosítását, melyet ismertet. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

79/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. sz. módosításáról

 

 

1. Az Érdi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. sz. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

 

       

Ft-ban

  

Bevételek

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

  1 040 000

  3 459 682

 

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

    0

    0

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

    0

    0

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

    16

   5 064

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

 

 

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

   192 000

   367 000

 

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

 

8.

Költségvetési bevételek összesen

 

 

1 232 016

3 831 746

 

11.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

09813.

    0

   15 394

 

12.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

09813.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

    0

    0

 

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

09816.

0

0

 

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

 

1 232 016

3 847 140

 
             

1.

Működési célú bevételek

 

  1 232 016

  3 847 140

 

2.

Felhalmozási célú bevételek

 

    0

    0

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 

1 232 016

3 847 140

 
             
             

Kiadások

 

 

Sorszám

Megnevezés

Rovatszám

Számlaszám

Eredeti költségvetés

Módosított költségvetés

 
 

1.

Személyi juttatások

K1

051.

   361 016

  1 428 385

 

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

   56 000

   104 776

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

   815 000

  2 313 979

 

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

    0

    0

 

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

    0

    0

 

6.

Beruházások

K6

056.

    0

    0

 

7.

Felújítások

K7

057.

    0

    0

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

    0

    0

 

9.

Költségvetési kiadások összesen

 

 

1 232 016

3 847 140

 

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

    0

    0

 

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

 

 

0

0

 

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

 

1 232 016

3 847 140

 
             

1.

Működési célú kiadások

 

  1 232 016

  3 847 140

 

2.

Felhalmozási célú kiadások

 

    0

    0

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

1 232 016

3 847 140

 
       

 

 

 

1.

Működési célú bevételek - kiadások

 

0

0

 

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

 

0

0

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 

0

0

 

 

 

2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat  költségvetését a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a

- 2019. évi költségvetési bevételt:

 

 3.831.746,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 15.394,- Ft-ban a bevételi főösszegét pedig összesen 3.847.140,- forintban;

 

- 2019. évi költségvetési kiadást:

 

3.847.140,- forintban, kiadási főösszegét 3.847.140,- forintban állapítja meg.         

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.

 

 

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Weszelovits Istvánné elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a november 04-ei Az emlékezés napja rendezvényen való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzatot az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére rendezendő ünnepségre és koszorúzáson a szokások szerint vegyen részt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

80/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a november 04-ei Emlékezés napján való részvételről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományokhoz híven részt vesz a november 04-ei Emlékezés napjánés a koszorúra 15.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat nemzetiségi ruha vásárlásáról

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat az új képviselőnek is varrasson 2 féle horvát nemzetiségi ruhát, amit az ünnepségeken, illetve a nemzetiségi rendezvényeken viselhet és 4 öltő nemzetiségi viselet viseletet az Érdi Igraj Kolo tánccsoport fellépéseire. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 
Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

81/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

horvát nemzetiségi viselet beszerzéséről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2 féle ruhát az ünnepségekre és 4 öltő nemzetiségi viselet a tánccsoport fellépéseire varrat az új nemzetiségi képviselő részére és a felmerülő költségekre 60.000 Ft-ot szán.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a horvát nyelvtanulás folytatásáról

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy a horvát nyelvtanulást folytassa az Érdi Horvát Önkormányzat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

82/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a horvát nyelvtanulásról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a horvát nyelvtanulást 2019. november és december hónapban is folytatja a városban.

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat támogassa a horvát nyelvoktatást, mégpedig úgy, hogy a nyelvoktatás 80 %-át átvállalja. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

83/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a horvát nyelvtanulás támogatásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. novemberben és decemberben a horvát nyelvoktatásra 80 %-os támogatást nyújt.

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vállalja át az önkormányzat tagjai tandíját a 2019. november és december hónapjában. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

84/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a horvát nyelvtanulás támogatásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat az önkormányzat tagjainak horvát nyelvoktatási díját 2019. november és december hónapokban átvállalja.

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat a horvát szakkör tanulóinak a támogatásából befolyt összeget irodaszerekre, illetve az egyéb felmerülő költségekre fordítsák (pl. CD beszerzés, külső adathordozó beszerzése, kihelyezett nyelvóra útiköltsége, reprezentáció stb.) Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

85/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a horvát nyelvtanulás, szakkörből befolyt összeg felhasználásáról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a horvát szakkör támogatásából befolyt összeget irodaszerekre, illetve az egyéb felmerülő költségekre fordítsák (pl. CD beszerzés, külső adathordozó beszerzése, kihelyezett nyelvóra útiköltsége, reprezentáció stb.).

 

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat kössön megbízási szerződést a horvát szakkör oktatójával 2019. november és december hónapra, havi bruttó 52.898,- Ft-ért. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

86/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

megbízási szerződés kötéséről a horvát szakkör oktatójával

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat megbízási szerződést köt a horvát szakkör oktatójával 2019. november és december hónapra havi bruttó 52.898,- Ft-ért.

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat a szakkör részére vásároljon 3 db horvát-magyar, illetve magyar-horvát szótárat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

87/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

szótárak vásárlásáról a horvát szakkör részére

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3 db horvát-magyar, illetve magyar-horvát szótárat vásárol a horvát szakkör részére és a felmerülő költségekre 50.000 Ft-ot szán.

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a horvát táncházzal kapcsolatos döntésekről

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. november és december hónapokban is rendezze meg az ingyenes horvát táncházat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

88/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a horvát táncház megrendezéséről

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2019. novemberében és decemberében is megrendezi a hónap második pénteki napján az ingyenes horvát táncházat.

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: A következő táncház akkor november 8-án lesz. Javasolja, hogy december 13-án legyen az idei utolsó rác táncház, melyet a szokásos helyen a volt II. Lajos Általános Iskolában tartanak.

 

Nagy Istvánné tag: Mivel ez egy évzáró táncház lesz és nem különleges helyen, hanem a szokásos helyszínen lesz és a karácsony is közeleg, ezért az Érdi Horvát Önkormányzatnak a hagyományokhoz híven meg kellene vendégelnie azokat, akik megtisztelik jelenlétükkel a táncházat.

 

Weszelovits Istvánné elnök:Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

89/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t

a december 13-ai táncház támogatására

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a hagyományőrző rác táncház idei utolsó, december 13-ai táncházra, az adventre való tekintettel 30.000,- Ft-ot szán a költségekre.

 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a november 16-ai Országos Horvát Napon való részvételről

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzatot is meghívták a november 16-ai Országos Horvát Napra, ami Baján lesz. Javasolja, hogy fogadja el a meghívást az Érdi Horvát Önkormányzat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

90/2019. (X. 30.)

h a t á r o z a t a

a november 16-ai Országos Horvát Napon való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a november 16-ai Országos Horvát Napon Baján és a felmerülő költségekre 50.000,- Ft-ot szán.

 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Weszelovits Istvánné elnök: Elmondja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat 2020-ban is tervezi a NEMZ-KUL-20 pályázatokon való részvételt, amiről majd a következő ülésen fognak dönteni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 20:40-kor ért véget.

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Weszelovits Istvánné                                                                                Hudák Ágnes

             Elnök                                                                                            elnökhelyettes