NAPIREND ELŐTT:

 

Szczerba Roland elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente képviselőt kéri fel.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente képviselőt jelöli ki.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.Javaslat eszköz vásárlása

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat eszköz vásárlása

 

Szczerba Roland elnök: Az önkormányzati munka hatékonyságának növelése érdekében javasolja hangtechnikai eszköz beszerzését maximum 60 ezer forint értékben.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület hangtechnikai eszköz beszerzésére 60000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

24/2019. (XII.20.) LNÖK

h a t á r o z a t a

 

hangtechnikai eszköz vásárlásáról

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület hangtechnikai eszköz beszerzésére 60 000 forintot biztosít 2019. évi költségvetése terhére.

 

Felelős: Szczerba Roland elnök

Határidő: folyamatos

Szczerba Roland elnök: További hozzászólás nincs, a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 08:15 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

Takács Levente                                                                               Szczerba Roland

képviselő                                                                                                   elnök