NAPIREND ELŐTT:

 

Szczerba Roland elnök: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 megválasztott képviselőből 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente képviselőt kéri fel.

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Levente képviselőt jelöli ki.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából megrendezésre kerülő Lengyel-Magyar Táncház támogatására

 

 

Szczerba Roland elnök: A meghívóban foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

 

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

 

NAPIREND:

  • Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából megrendezésre kerülő Lengyel-Magyar Táncház támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából megrendezésre kerülő Lengyel-Magyar Táncház támogatására

 

Szczerba Roland elnök: Szczerba Roland elnök: Elmondja, hogy november 11-e Lengyelország legnagyobb nemzeti ünnepe, a Függetlenség Napja. A Lengyel Függetlenség Napja alkalmából az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat2019. november 23-án (szombat) ünnepséget szervez Lengyel-Magyar Táncházzal.Ennek megfelelően 11 fő szállását, étkeztetését biztosítjuk a lengyel zenekari tagoknak 200.000-forint értékben, valamint a magyar zenekar munkáját legfeljebb 100.000-forint értékben támogatjuk zenei szolgáltatásuk miatt. A terembérlés (Parkvárosi Közösségi Ház), valamint egyéb költségek legfeljebb 100.000-forintot tesznek ki (egyéb költség jelentése pl. utaztatási költség, utazási költség, rendezvény vendéglátásának költsége).A rendezvényre szánt keret 400.000 forint. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából 2019. november 23-án megrendezésre kerülő Lengyel-Magyar Táncházat szervez.

 

Az Önkormányzat 11 fő szállását, étkeztetését biztosítja a lengyel zenekari tagoknak 200.000-forint értékben számla ellenében.

A magyar zenekar munkájára legfeljebb 100.000-forintot biztosít zenei szolgáltatásukra számla ellenében.

A terembérlés a Parkvárosi Közösségi Házban, valamint egyéb rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 100.000-forintot biztosít számla ellenében.

A rendezvényre szánt keret: 400.000-forint. Ezen felül a szállás és étkezés költségére fizetendő reprezentációs adó.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szczerba Rolandelnök”

 

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2019. (X. 31.) LNÖK

h a t á r o z a t A

 

Lengyel-Magyar Táncház szervezéséről

 

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából 2019. november 23-án megrendezésre kerülő Lengyel-Magyar Táncházat szervez.

 

Az Önkormányzat 11 fő szállását, étkeztetését biztosítja a lengyel zenekari tagoknak 200.000-forint értékben számla ellenében.

A magyar zenekar munkájára legfeljebb 100.000-forintot biztosít zenei szolgáltatásukra számla ellenében.

A terembérlés a Parkvárosi Közösségi Házban, valamint egyéb rendezvénnyel kapcsolatos költségekre 100.000-forintot biztosít számla ellenében.

A rendezvényre szánt keret: 400.000-forint. Ezen felül a szállás és étkezés költségére fizetendő reprezentációs adó.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szczerba Roland elnök

 

Szczerba Roland elnök: További hozzászólás nincs, a testületi ülést bezárja.

 

A Képviselő-testület ülése 8:20 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

   Takács Levente                                                                          Szczerba Roland

elnökhelyettes                                                                                  elnök