Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. szeptember 18-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

Napirend:

 

 1. Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 1. Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

 1. Javaslat a Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület jelölésére a Für das Ungarndeutschtum der Region Nord kitüntetésre

 

 1. Javaslat a „Magyarországi svábok megtelepedése” című vándorkiállításon fellépők és érdeklődők utazási költségének vállalására

 

 1. Javaslat a Belső ellenőrzési jelentés elfogadására

 

 1. Egyebek

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Eszes Mária: Részletesen ismerteti a megkapott 2012. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a Közgazdasági Iroda készített. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 2012. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot: 

 

 

 

 

 

29/2012. (IX.18.)

Határozat

 

az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 2012. I-II. né. költségvetés teljesítésének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot: 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

38

38

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

182

182

-

Pénzmaradvány

0

1896

1896

-

Támogatás

215

215

215

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

2331

2331

-

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

2116

522

24

Egyéb folyó kiadások

0

15

15

100

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

200

200

100

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

2331

737

31

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Eszes Mária: Részletesen ismerteti a megkapott 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a Közgazdasági Iroda készített.

 

Tölgyesi Ottóné: Úgy látja, hogy a feladatalapú támogatással módosult a költségvetés.

 

Eszes Mária: Így van, mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot:  

 

 

 

 

 

 

 

30/2012. (IX.18.)

Határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  3.101.000 Ft-ban határozza meg, és az 1. sz. melléklet szerint elfogadja az elemi költségvetését.

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

45

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

182

Pénzmaradvány

0

1896

Támogatás

215

978

Költségvetési bevételek összesen:

215

3101

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

2886

Egyéb folyó kiadások

0

15

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

200

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

1309

3101

 

 

Felelős: Eszes Mária elnök

Határidő: 2012.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület jelölésére a Für das Ungarndeutschtum der Region Nord kitüntetésre

 

Eszes Mária: Javasolja, hogy 2012-es Für das Ungarndeutschtum der Region Nord díjra jelöljék a zsámbéki Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület, hozzáteszi, hogy az ÉMNÖSZ soron következő gálája Zsámbékon kerül megrendezésre. Ismerteti az írásban is megküldött Egyesület eddigi munkáit, fellépéseit. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

31/2012. (IX.18.)

Határozat

 

Für das Ungarndeutschtum der Region Nord kitüntetésre jelölésről

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2012-es Für das Ungarndeutschtum der Region Nord díjra, a zsámbéki Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület jelölését javasolja.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a „Magyarországi svábok megtelepedése” című vándorkiállításon fellépők és érdeklődők utazási költségének vállalására

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy 2012. szeptember 21-én pénteken 18 órakor kezdődő MI-EGY-MÁS című kollektív tárlaton fellép az érdi Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar, Pálinkás Péter karnagy vezényletével. A képzőművészeti alkotások mellett bemutatásra kerül a „Magyarországi svábok megtelepedése” című vándorkiállítás anyaga is, mely a dunakeszi iskolagalériában tekinthető meg. Javasolja, hogy a buszköltségre különítsenek el 44.500 forintot. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

32/2012. (IX.18.)

Határozat

 

a „Magyarországi svábok megtelepedése” című vándorkiállításon fellépők és érdeklődők utazási költségéről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2012. szeptember 21-én pénteken 18 órakor kezdődő MI-EGY-MÁS című kollektív tárlat megtekintésére buszköltségre 44.500 forintot különít el. A tárlaton fellép az érdi Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar, Pálinkás Péter karnagy vezényletével. A képzőművészeti alkotások mellett bemutatásra kerül a „Magyarországi svábok megtelepedése” című vándorkiállítás anyaga is a dunakeszi iskolagalériában.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Belső ellenőrzési jelentés elfogadására

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat megkapta a belső ellenőrzési jelentést, melyet minden tag megismert, abban nagyobb rendű hiányosság nem került megállapításra, az önkormányzatot érintő észrevételeket pedig tudomásul veszik.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy tavaly kezdeményezték a Német Nemzetiségi Óvodai csoport beindítását, melynek érdekében sokat dolgoztak dolgozott képviselő-testületük. Most pedig sajnos azt a választ kaptuk a Béke téri óvoda vezetőjétől, hogy nincsenek meg a tárgyi és személyi feltételek a nemzetiségi óvoda beindításához.

 

 

Tölgyesi Ottóné: Pozitívumként viszont elmondja, hogy a Marianum Általános Iskolában a Tánccsoport beindítása folyamatban van, a zsámbéki tánccsoport vezetője végezné a német nemzetiségi táncoktatást.

 

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülése 14:00 órakor befejeződött.