Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 31-én megtartott üléséről.

 

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

Napirend:

 

  1. Javaslat Érd MJV  2013. évi költségvetési koncepciójához javaslat
  2. Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-III. né. költségvetés teljesítésének elfogadására
  3. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd MJV  2013. évi költségvetési koncepciójához javaslat

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy kaptak egy levelet a Közgazdasági Irodától, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - 27.§ alapján kérik a Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a nemzetiségi önkormányzat feladatkörére vonatkozóan, 2013. évi költségvetési koncepció előterjesztés elkészítéséhez összeállított javaslatot 2012. október 31-ig juttassuk el.

 

Tölgyesi Ottóné: Véleménye szerint a tavalyihoz hasonlóan 2013. évre is kérje a nemzetiségi önkormányzat, hogy az állami támogatással, valamint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatot, valamint a német nemzetiségi óvoda beindítását is hangsúlyozni szükséges.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

33/2012. (X.31.) NNÖ                                                                 

határozat

 

Érd MJV 2013. költségvetési koncepciójára

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2013. évi költségvetésében az állami támogatással, valamint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri továbbá, hogy a 2013. évi költségvetésben a Német Nemzetiségi óvodai csoport tényleges elindítását vegyék figyelembe, melyhez az előkészítő lépések megtörténtek, 2012-ben a nagy erőfeszítések ellenére meghiúsult a német nemzetiségi óvodai csoport beindítása.

 

- Játszóházat szerveztünk, melynek helyszíne a Szepes Gyula Művelődési Központ. Az első foglalkozásokat nagy érdeklődés fogadta.

 

- Német nemzetiségi táncoktatást indítunk a Marianum Általános Iskolában, alsó tagozatos tanulók részére.

 

- A színvonalasan működő Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar külföldi fellépése előtt felkészítő tábort szervezünk.

 

- Bővíteni kívánjuk az Érdi NNÖK rendezvényeit: hagyományőrző sváb bál, sör délután, szőlővirág ünnep, szüreti mulatság, karácsonyi ünnepség…stb.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-III. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Eszes Mária: A közgazdasági iroda elkészítette a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára a 2012. I-III. negyed éves költségvetés teljesítésének elfogadására vonatkozó határozati javaslat tervezetét. Mivel kérdés, hozzászólás, észrevétel nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

34/2012. (X.31)

Határozat

 

az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-III. né. költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

45

45

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

182

182

-

Pénzmaradvány

0

1896

1896

-

Támogatás

215

978

977

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

3101

3100

-

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

2886

581

20

Egyéb folyó kiadások

0

15

15

100

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

200

200

100

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

3101

796

25,6

 

 

Eszes Mária: Javasolja, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges irodaszerekre különítsenek el 50 ezer forint keretösszeget a 2012. évi költségvetésből. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

35/2012. (X.31)

Határozat

 

keretösszeg meghatározásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az önkormányzat működéséhez szükséges irodaszerekre 50 ezer forint keretösszeget különít el a 2012. évi költségvetésből.

 

Eszes Mária: A korábbi évekhez hasonlóan javasolja, hogy a következő évre (2013-ra) is rendeljék meg 4 példányban a Neue Zeitung című német lapot, melynek összege így 32.880 forint.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

36/2012. (X.31)

Határozat

 

a Neue Zeitung megrendeléséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy továbbra is megrendeli 2013. évre  a Neue Zeitung című német nyelvű lapot 4 példányban, 32.880 forint összegben.

 

 

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Hazenauer Dániel : Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja: 2012. nov. 12. ( hétfő) 10:00-12:00 óráig, az Érdi NNÖK irodájában legyen. Az Érdi honlapon hirdessék meg az időpontot, továbbá, ha még az újságban meg tud jelenni, akkor tegyük közzé. 

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, 

megköszöni a részvételt.

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülése 10:30 órakor befejeződött.