Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 24-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                        Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő napirendet.

 

Napirend:

 

1.      Beszámoló és elszámolás a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényről

 

2.      Tájékoztató az 1956-os emlékkőről

 

3.      Javaslat a Nemzetiségi Óvónők továbbképzésére

 

4.      Javaslat Német néptánc oktatására

 

5.      Javaslat a Szőlővirág Ünnepségen való részvételre

 

6.      Javaslat a Rosenbrücke énekkar támogatására

 

7.      Javaslat Bogner Mária Margitról való megemlékezések időpontjaira tervezett programokra

 

8.      Javaslat „Gizella nyomában” őszi kirándulásra

 

9.      Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló és elszámolás a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényről

 

Eszes Mária: A nagyon sikeresnek mondható 2012. február 18-án, a Szepes Gyula Művelődési Központban tartott Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeit az alábbiak szerint ismerteti:

 

 

 

 

Bevétel

(Forint)

Kiadás

 (Forint)

91 db jegy (2000Ft/db)

182.000

Terembérlet

48.400

Tombola

80.000

Zene

120.6ű

 

 

Tánckar útiköltsége

35.560

 

 

Vendéglátás, díszítés, és tombola vásárlás

109.038

Bevétel összesen:

262.000

Kiadás összesen:

313.648

 

Tölgyesi Ottóné: Így tehát elmondható, hogy a 2/2012. (I.25.) elfogadott határozatban elkülönített összegből (300.000 Forint) 51.648 forintot használt fel az önkormányzat összesen.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeire vonatkozó elszámolás elfogadását.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény

 költségeire vonatkozó elszámolásról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény költségeire vonatkozó elszámolást és beszámolót. A Német Nemzetiség Hagyományőrző Rendezvény költségét a 2/2012. (I.25) határozattal különítették el a fenti célra. Az elszámolás a határozat mellékletét képezi.

 

Bevétel

 (Forint)

Kiadás

 (Forint)

91 db jegy (2000Ft/db)

182.000

Terembérlet

48.400

Tombola

80.000

Zene

120.6ű

 

 

Tánckar útiköltsége

35.560

 

 

Vendéglátás, díszítés, és tombola vásárlás

109.038

Bevétel összesen:

262.000

Kiadás összesen:

313.648

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az 1956-os emlékkőről

 

Hazenauer Dániel: Elmondja, hogy volt a polgármester úrnál az 1956-os forradalom Érdi áldozatainak emlékére készítendő emlékkő ügyében, és abban maradtak, hogy ki kell jelölni az emlékhelyet, illetve meg kell terveztetni az emlékkövet. Korábban már egyeztettek a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, hogy velük közösen viselnék az emlékkő állításának költségeit.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra, hogy a fenti témával kapcsolatban kezdje meg a szükséges intézkedéseket Hazenauer Dániel.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

15/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

az 1956-os forradalom érdi áldozatai emlékére

készítendő emlékkőről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a polgármester úrral folytatott egyeztetés alapján Hazenauer Dániel, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja, megkezdje a szükséges intézkedéseket az 1956-os forradalom Érdi áldozatainak emlékére készítendő emlékkő ügyében. (Helyszín kijelölése, az emlékkő megterveztetése, stb.) A költségeket a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közösen viseli az önkormányzat.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Nemzetiségi Óvónők továbbképzésére

 

Tölgyesi Ottóné: Elmondja, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Idegen nyelvi és Irodalmi Tanszéke Óvóképző karon továbbképző konferenciát tart. Javasolja, hogy az Óvoda ajánlásával 1 esetleg 2 óvónő részt vehessen, melynek részvételi díját ( 4000 Ft/fő) a Német Nemzetiségi Önkormányzat viselné.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

16/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

Nemzetiségi Óvónők továbbképzéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Idegen nyelvi és Irodalmi Tanszék Óvóképző karon továbbképző konferenciájára az óvoda ajánlásával 1-, esetleg 2 óvó(nő) részt vegyen, melynek részvételi díját (4000 Ft/fő) a Német nemzetiségi Önkormányzat viseli.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Német néptánc oktatására

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy megkérték és megbeszélték a Marianum Általános Iskola Igazgatóját, hogy a következő tanévben a tantervbe építsék bele a Német néptánc oktatását, melyre segítséget és ígéretet kaptak. A népi táncot oktató tanárnővel is egyezettek már, és a megbeszélés alapján vállalná az órák tartását. Felteszi szavazásra, hogy az említett iskolában megtegyék a Német néptánc oktatására a szükséges intézkedéseket.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

Német néptánc oktatásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Marianum Általános Iskola Igazgatójával végzett egyeztetés alapján a következő tanévben a tantervbe megkezdik a Német néptánc oktatásának beépítését.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Szőlővirág Ünnepségen való részvételre

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy idén is megrendezésre kerül előre láthatólag 2012. június 2-án az Érdi Pincetulajdonosok Egyesület és az érdi nemzetiségekkel közösen, hagyományőrző nemzetiségek találkozójára, a Szőlővirág ünnepségre Ófaluban. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseltetné magát a rendezvényen, ezért felkérték a Pesovár Tánciskolát, hogy a Marianum Általános Iskola diákjaiból álló tánckarral vegyenek részt a rendezvényen, illetve a Zsámbéki Német Nemzetiségi gyermek tánckart is, akinek az autóbusz költségét kell majd viselnie az önkormányzatnak. Továbbá az Érdi Német Nemzetiségi Rosenbrücke énekkar is fellép. A résztvevők illetve a látogatók megvendégeléshez biztosítani kell valamilyen jellegzetes Sváb ételt is.

 

Tölgyesi Ottóné: Javasolja, hogy különítsenek el erre a célra 250 ezer forintot.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

A Szőlővirág Ünnepségen való részvételről

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy idén is részt vesz a 2012. június 2-án az Érdi Pincetulajdonosok Egyesület és az érdi nemzetiségekkel közösen, hagyományőrző nemzetiségek találkozóján, a Szőlővirág ünnepségen Ófaluban. Felkérték a Pesovár Tánciskolát, hogy a Marianum Általános Iskola diákjaiból álló tánckarral vegyenek részt a rendezvényen, illetve a Zsámbéki Német Nemzetiségi gyermek tánckart is, akinek az autóbusz költségét viselik. Fellép továbbá az Érdi Német Nemzetiségi Rosenbrücke énekkar. A résztvevők illetve a látogatók megvendégeléshez jellegzetes Sváb ételt biztosítanak, ehhez, illetve a résztvevők költségeire elkülönítenek 250.000 forintot.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Rosenbrücke énekkar támogatására

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy kaptunk egy segítségkérő levelet. Úgy tudjuk, hogy eddig a Művelődési Ház fizette a Karnagy tiszteletdíjának a felét, azonban sajnos idén a Művelődési Ház költségvetésébe az énekkarok anyagi támogatása nem fér bele, erről levélben is értesítették az énekkart. Kértek segítséget a polgármester úrtól is, sajnos azonban az is elmaradt. Amennyiben nem kapnak segítséget működésük ellehetetlenül. Minden német rendezvényen templomba, a város rendezvényein, énekkar találkozókon vesznek részt, sőt idén valószínűleg Németországban is fellépnek. Javasol 200.000 forint hozzájárulást az énekkar részére, melyről természetesen támogatási szerződést kötnek.

 

Hazenauer Dániel: Úgy gondolja, hogy kell a pénz a műemlékekre, óvodára, a kirándulásra, a szőlővirágzás rendezvényre. Úgy gondolja, ha a települési önkormányzat nem ad annyi támogatást 2012-ben, mint az állam, nem tudja támogatni az énekkar kérelmét.

 

Eszes Mária: ez az énekkar végét is jelentheti. Felteszi szavazásra az énekkart támogatását.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

Rosenbrücke énekkar támogatása

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy hozzájárul a Rosenbrücke énekkar működéséhez  200.000 forinttal, melyről támogatási szerződést kötnek, és a felhasználásról a meghatározott időben elszámolnak.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Bognár Mária Margit évfordulójának megemlékezéséről

 

Eszes Mária: Az ófalusi egyházközösség és a Szent Mihály alapítvány felkérte a Rosenbrücke énekkart, hogy működjön közre 212. május 13-án a Bogner Mária Margit évfordulós Püspöki miséjén és augusztus 15-én a boldoggá avatási miséjén.

Hazenauer Dániel: Ez egyben az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat ünnepe is, hiszen ő is német származású, javasolja, hogy szervezzenek egy kirándulást a szülőhelyére.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra, hogy mindkét megemlékezési ceremónián az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz, és az erre a célra készített koszorúkra elkülönít 10.000 forintot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

20/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

Bognár Mária Margit évfordulójának megemlékezéséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 2012. május 13-án részt vesz Bogner Mária Margit évfordulós Püspöki miséjén és 2012. augusztus 15-én a boldoggá avatási miséjén. A két eseményről koszorúval kíván megemlékezni, melyre 10.000 forintot különít el.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat „Gizella nyomában” őszi kirándulásra

 

Hazenauer Dániel: Idén ősszel javasolja, hogy szervezzék meg azt a négy napos kirándulást, melyről már többször is beszéltek. Gizella, I. István felesége Bajor hercegnőként került a magyar trónra, a kirándulást tehát „Gizella nyomában” címen szerveznék meg, Passau és Regensburg közötti útvonalat járnák be.

 

Eszes Mária: A Rosenbrücke énekkar is kapott meghívást erre a környékre, még nem tisztázták ugyan az időpontot. Össze lehetne szervezni a kirándulást. Felteszi szavazásra, hogy megbízzák Hazenauer Dánielt az útvonal megszervezésével, a technikai lebonyolítást pedig mindhármuk részvételével végzik majd.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2012. (III.24.)                                                                

határozat

 

„Gizella nyomában” őszi kirándulásról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy idén ősszel négy napos kirándulást szerveznek „Gizella nyomában” címen -Gizella, I. István felesége Bajor hercegnőként került a magyar trónra- Passau és Regensburg közötti útvonalon. Megbízzák Hazenauer Dánielt az útvonal megszervezésével, a technikai lebonyolításban pedig mindhárom önkormányzati tag részt vesz.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Tölgyesi Ottóné: Beszámol arról, hogy 2012. március 3-án részt vettek az Érdi Jézus Szíve templomban tartott német misén.

 

Hazenauer Dániel: Hozzáteszi, hogy a Rác Önkormányzattal az 1956-os emlékművel kapcsolatos megbeszélésen szó esett arról, hogy lehetne egy régi képekből készült kiállítást szervezni az új Galériába, kapcsolatok a háború tükrében címmel.

 

Eszes Mária: Részéről nincs akadálya, mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.