Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 17-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

Napirend:

 

1. ) Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról

 

Eszes Mária: Elmondja, hogy mindenki megkapta a 2011. évi gazdálkodásukra vonatkozó beszámolót, melyet április 23-áig szükséges elfogadniuk. Kérdése, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása a beszámolóval kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a 2011. évi zárszámadást.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

22/2012. (IV.17 .) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi gazdálkodásáról

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

 

Bevétel

Ezer Ft

Saját bevétel

47

Támogatás értékű bevétel

1701

Támogatás előző évről

10

Pénzeszközátvételek

283

Pénzmaradvány 2010. évi

890

Támogatás

0

Bevétel összesen

2931

 

 

 

 

Kiadás

Ezer Ft

Dologi kiadások

820

Támogatások

215

Felhalmozási kiadások

0

Kiadás összesen

1035

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

1896

 

A költségvetési pénzmaradványát  1.896 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány:  1896 ezer Ft.

 

 

Eszes Mária: Miivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.