Készült: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 24-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: Eszes Mária elnök

                         Hazenauer Dániel tag,

                         Tölgyesi Ottóné elnökhelyettes,

                          Nagy Nikoletta jegyzőkönyvvezető

 

Eszes Mária: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tagok 3 fővel jelen vannak, tehát az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendet, valamint Tölgyesi Ottónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontot, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Tölgyesi Ottónét.

 

Napirend:

 

1.                  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról

2.                  Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról

 

Eszes Mária: A nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. CLXXIX. törvény értelmében új együttműködési megállapodás megkötése szükséges, mivel a jogszabály változott, ezért a korábban elfogadott együttműködési megállapodás hatályát veszíti.

 

Hazenauer Dániel: Javasolja, hogy egészítsék ki azzal az együttműködési megállapodást, hogy önkormányzatuk a helységet a Lengyel-, a Horvát és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal közösen használja.

 

Tölgyesi Ottóné: Továbbá foglalják bele a határozatba, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is kéri, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ helyiségét egy évben legalább egyszer térítésmentesen igénybe vehessék hagyományőrző rendezvény megtartása céljából.

 

Eszes Mária: Felteszi szavazásra az elhangzott módosításokkal együtt a határozati javaslatot.

 

Érd Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

23/2012. (V.24 .) számú

h a t á r o z a t

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást, azzal a kiegészítéssel, hogy a 204. szobát a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Lengyel-, Horvát és Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal közösen használhatja, valamint továbbra is fenntartja a Német Nemzetiségi Önkormányzat is azon kérését, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ helyiségét egy évben legalább egyszer térítésmentesen igénybe vehessék hagyományőrző rendezvény megtartása céljából.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Eszes Mária: Kaptak egy levelet, hogy az Év Családja Díjra tegyék meg javaslataikat, ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy egyetértenek a polgármesteri hivatal által készített előterjesztésbe foglalt családdal. Meghívja a jelenlévőket 05.27-ére 15:30 órai kezdettel rendezendő műsorra, melyen a Rosenbrücke énekkar működik közre. Hozzáteszi, hogy Budaörsön Passió játékokat rendeznek, melynek ismerteti az időpontját, amennyiben valaki részt tud venni az eseményen. Hozzáteszi, hogy az ÉMNÖSZ tagdíjról megérkezett a visszaigazolás, melyet átad Bauerné Kovács Krisztina kolléganőnek. Június 2-án lesz a szőlővirág ünnepség a pincesoron, melyre Hudák Mihály biztosít számukra egy pincét, ismerteti a műsort, melyben a Rosenbrücke énekkar is képviselteti magát, valamint fellép a Pesovár Ferenc iskola gyermektánckara, valamint a Zsámbéki Német Nemzetiségi gyermek tánccsoport. Az ő megvendégelésükről, valamint az odalátogató érdeklődőkről is gondoskodniuk szükséges, melyre már korábban elkülönítették a szükséges összeget. Kiemeli, hogy a rendezvényen minden nemzetiség készít egy nemzeti ételt. Elmondja, hogy a Vilshofen testvérváros kérdésében még mindig nem kapott semmilyen visszajelzést, akkor tudnánk elindulni a testvérvárosi kapcsolat kiépítése felé, amennyiben a Polgármesteri Hivataltól kapnának egy támogató visszajelzést, valamint segítséget.

 

Hazenauer Dániel: Kérdésként szeretné felvetni, hogy a MÁV-val folytatott egyeztetéssel kapcsolatban, a gyors vonatok Érden történő megállásáról történt-e visszajelzés?

 

Eszes Mária: Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.