NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.      Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda létrehozatalával kapcsolatos döntések meghozatalára

2.      Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítására

3.      Javaslat a 15/2015. (IV.16.) NNÖ határozat módosítására

4.      Beszámolók

5.      Egyebek

 

Eszes Mária elnök:Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Czeilinger Margit Zsuzsanna képviselő tagot javasolja, melyet feltesz szavazásra. 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Czeilinger Margit Zsuzsanát kéri fel jegyzőkönyv- hitelesítőnek, valamint a következő napirendet fogadta el: 

NAPIREND: 

1.      Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda létrehozatalával kapcsolatos döntések meghozatalára

2.      Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítására

3.      Javaslat a 15/2015. (IV.16.) NNÖ határozat módosítására

4.      Beszámolók

5.      Egyebek

 

1. NAPREINDI PONT

Tárgy: Javaslat a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda létrehozatalával kapcsolatos döntések meghozatalára 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlást kért az óvoda Alapító okiratával kapcsolatban, ennek megfelelően átdolgozásra került az Alapító Okirat, melyet mindenki kézhez kapott. 

Körmöczi Józsefné Humániroda vezető: Hozzáteszi, hogy Appel László szakértőnek is megküldték véleményezésre az Alapító Okiratot, akinek az észrevételei szintén beépítésre kerültek az Alapító Okiratba. 

Eszes Mária elnök: Kiegészítésként elmondja, hogy két nemzetiségi óvónői álláshirdetés került feltöltésre a rendszerbe. 

Körmöczi Józsefné Humániroda vezető: Valóban, ez a tegnapi nap folyamán rögzítésre került, a mai nap folyamán kerül fel a kozigallas.hu oldalra. Ezen kívül az óvoda köznevelési szerződését, illetve költségvetését is el kell fogadni a testületnek. Appel László úr megküldte a köznevelési szerződés tervezetet, melyet a hivatal is átnézett, és egyeztetés után, kisebb módosításokkal egyetértésre jutottak. Az egyik jelentős módosítás, hogy mivel a Riminyáki úti tagóvodában nincs tornaszoba, viszont ez kötelező, ezért az önkormányzat vállalja, hogy a Meseház óvodában lévő tornaszoba használatát engedélyezi. A vagyonátadással, tehát az ingatlannal, valamint a közétkeztetéssel kapcsolatban külön szerződést fognak kötni a későbbiekben. A határozati javaslat úgy szól, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a közművelődési szerződést megköti az önkormányzattal, ugyanakkor felhatalmazza az elnököt, hogy a szerződést, illetve az ingó-, ingatlanok használatáról, és a gyermekétkeztetés biztosításáról szóló megállapodást aláírja. A működési engedélyhez az elfogadott költségvetés benyújtása is szükséges. 

A szavazásra feltett javaslat:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 9/2015. (IV. 16.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A Képviselő-testület felkéri az Elnököt, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. 

Határidő: döntés továbbítására - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: Eszes Mária - elnök

 

Okirat száma: M/831510/1/2015.

 

Módosító okirat

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. április 16. napján kiadott E/1/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 21/2015. (V.14.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pumukli Deutscher Nationalitätenkindergarten”

2. Az alapító okirat 1.3.2. pontja elhagyásra kerül.

3. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete”

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátása (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda)”

5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása”

 

6.  Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

2

 

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

3

 

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”

 

7. Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik. A működési bevételi és kiadási előirányzatok felett kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal bír, a feladat ellátási megállapodásban foglalt értékhatáron belül.”

8. Az alapító okirat 6.3. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

9. Az alapító okirat módosítást megelőző 6.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„46 fő” 

10. Az alapító okirat módosítást megelőző 6.4.2. pontja elhagyásra kerül.

11. Az alapító okirat módosítást megelőző 6.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

ingatlan hasznos alapterülete (m2)

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Riminyáki út 17.

13745

218

A fenntartó és az ingatlan tulajdonos között létrejött köznevelési szerződésben foglaltak szerint. A költségvetési szerv használatában álló az intézmény részére a leltár szerint átadott, ill. nyilvántartott eszközöket az intézmény feladat ellátásához szabadon felhasználhatja.

óvoda”

12. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. április 16. napján kelt, E/1/2015. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.” 

13. Jelen módosító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Érd, 2015. május 14. 

 

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése:

 Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. Német nyelven:

Pumukli Deutscher Nationalitätenkindergarten

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye:

 2030 Érd, Riminyáki út 17.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:

2015. 08. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

2.2.2. székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1.megnevezése:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2.székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Óvodai nevelés, ellátás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátása (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda)

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg és menti fel. A megbízás határozott időtartamra történik.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának

6.1.1. megnevezése:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

6.1.2. székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1

6.2. A köznevelési intézmény

6.2.1. típusa:

Óvoda

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik. A működési bevételi és kiadási előirányzatok felett kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal bír, a feladat ellátási megállapodásban foglalt értékhatáron belül.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

6.3.1. székhelyén:

46 fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

ingatlan hasznos alapterülete (m2)

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Riminyáki út 17.

13745

218

A fenntartó és az ingatlan tulajdonos között létrejött köznevelési szerződésben foglaltak szerint. A költségvetési szerv használatában álló az intézmény részére a leltár szerint átadott, ill. nyilvántartott eszközöket az intézmény feladat ellátásához szabadon felhasználhatja.

óvoda

7. Záró rendelkezés

8. Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Érd, 2015. május 14.


Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

21/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t 

a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda 9/2015. (IV. 16.) határozattal elfogadott alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A Képviselő-testület felkéri az Elnököt, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá. 

Határidő: döntés továbbítására - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 

Felelős:           Eszes Mária – elnök 

Okirat száma: M/831510/1/2015.

 

Módosító okirat 

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. április 16. napján kiadott E/1/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 21/2015. (V.14.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Pumukli Deutscher Nationalitätenkindergarten” 

2. Az alapító okirat 1.3.2. pontja elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete”

 

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátása (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda)” 

5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása”

 

6.  Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

 

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

2

 

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

3

 

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”

 

7. Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik. A működési bevételi és kiadási előirányzatok felett kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal bír, a feladat ellátási megállapodásban foglalt értékhatáron belül.” 

8. Az alapító okirat 6.3. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával. 

9. Az alapító okirat módosítást megelőző 6.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„46 fő”

10. Az alapító okirat módosítást megelőző 6.4.2. pontja elhagyásra kerül. 

11. Az alapító okirat módosítást megelőző 6.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

ingatlan hasznos alapterülete (m2)

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Riminyáki út 17.

13745

218

A fenntartó és az ingatlan tulajdonos között létrejött köznevelési szerződésben foglaltak szerint. A költségvetési szerv használatában álló az intézmény részére a leltár szerint átadott, ill. nyilvántartott eszközöket az intézmény feladat ellátásához szabadon felhasználhatja.

óvoda”

 

12. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. április 16. napján kelt, E/1/2015. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.” 

13. Jelen módosító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Érd, 2015. május 14. 

P.H. 


Okirat száma: E/831510/2/2015.

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv

 megnevezése:

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

Német nyelven:

Pumukli Deutscher Nationalitätenkindergarten

A költségvetési szerv

székhelye:

2030 Érd, Riminyáki út 17.

A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma:

2015. 08. 01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1

 

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

megnevezése:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1

A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata:

Óvodai nevelés, ellátás

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, ellátása (német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda)

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg és menti fel. A megbízás határozott időtartamra történik.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézmény fenntartójának

megnevezése:

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1

A köznevelési intézmény

típusa:

Óvoda

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik. A működési bevételi és kiadási előirányzatok felett kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal bír, a feladat ellátási megállapodásban foglalt értékhatáron belül.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

székhelyén:

46 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

ingatlan hasznos alapterülete (m2)

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Riminyáki út 17.

13745

218

A fenntartó és az ingatlan tulajdonos között létrejött köznevelési szerződésben foglaltak szerint. A költségvetési szerv használatában álló az intézmény részére a leltár szerint átadott, ill. nyilvántartott eszközöket az intézmény feladat ellátásához szabadon felhasználhatja.

óvoda

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Érd, 2015. május 14. 

 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: A működési engedélyhez éves költségvetést kell bemutatni a megalapítandó intézményhez. A nemzetiségi önkormányzat működési és feladatalapú támogatása is a képviselők előtt van, melybe beépül a pénzmaradvány. Tulajdonképpen két költségvetés van napirenden, az egyik az óvodáé, melyben a várható kiadások szerepelnek, a másik az önkormányzat költségvetés módosítása, melyet ismertet. 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra a köznevelési szerződés elfogadását. 

A szavazásra feltett javaslat:

1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalmi elemekkel köznevelési szerződést köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt, hogy a köznevelési szerződést, valamint annak alapján az intézmény működéséhez szükséges ingó és ingatlanok használatának és a gyermekek étkeztetésének biztosításáról szóló megállapodást aláírja.

Határidő: döntés továbbítására - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: Eszes Mária - elnök 

KÖZNEVELÉSI SZERZőDÉS

a német nemzetiségi óvodai nevelés Érd Megyei Jogú Város területén történő biztosításáról

amely létrejött

egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

adószám: 15731254-2-13

törzsszám: 731256

képviseli: T. Mészáros András polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: (2030 Érd, Alsó u. 1

adószám: 15566018-1-13

törzsszám: 566016

képviseli: Eszes Mária elnök,

a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat

 

a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal:

 

I.

 BEVEZETő RENDELKEZÉSEK – JOGI KERETEK

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njt.) 24. § (1) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése alapján köznevelési intézményt a törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat is alapíthat, illetve tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte.

A települési önkormányzat az Nkt. 74.§ (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésről intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

Tekintettel arra, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IV.16) határozatával német nemzetiségi óvoda létrehozásáról döntött, a Felek a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében a következő megállapodást kötik.

II.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

 

Az Nkt. 31.§ (5) bekezdése alapján köznevelési szerződés megkötése a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására, továbbá a felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

 

 III.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. § (3) b) pontjában meghatározott nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodát kíván alapítani és fenntartani 2015. augusztus 1. napjától.

1.2. Az Önkormányzat támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat német nemzetiségi óvoda alapítási és fenntartási szándékát, és annak megvalósításához térítésmentesen megfelelő létesítmény és eszközfeltételeket biztosít az Érd, Riminyáki út 17. szám alatti 13745 helyrajzi számon nyilvántartott, felújított ingatlanban.

1.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az óvodaindítás feltétele, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat és az intézmény az átadás napján rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A működési engedély megszerzése a Nemzetiségi Önkormányzat feladata, mellyel összefüggésben a feleket együttműködési kötelezettség terheli.

1.4. Az intézményben ellátott köznevelési alapfeladat: nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.

1.5. A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét nyelv - a német nemzetiség nyelve és a magyar nyelv - fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van. A két nyelv használatának arányát a pedagógiai programban kell meghatározni úgy, hogy az óvodai nevelési év első hónapjában az érintett gyermekek nyelvismeretéről készített felmérés adataira kell épülnie.

1.6. A felvehető, ellátandó gyermekek száma: 46 fő (2 óvodai csoport). 

1.7. A fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény átlagbér alapú támogatása, annak 2. melléklet II. pont 1. alpontja, valamint a 8. melléklet II. pontja szerinti működési támogatás, illetve az Önkormányzat által külön megállapodásban biztosított ingó és ingatlanvagyon.

2. A gyermekeket érintő rendelkezések

2.1. A felek kijelentik, hogy az intézmény felvételi körzete Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményt a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működteti. 

2.2. A megállapodás keretei között az óvodások felvételére alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy a német nemzetiségi óvodai nevelést igénylők közül elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akiknek szülei német nemzetiségűnek vallják magukat. 

2.3. Jelen megállapodás alapján a nevelés a gyermekek számára ingyenes. 

3. A Felek kötelezettségei 

3.1. A Felek együttesen kijelentik, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Intézmény zavartalan működtetése érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek. 

3.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy: 

3.2.1. az Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az Intézményi Gondnokság látja el,

3.2.2. az ingatlant és az eszközöket a jogszabályi előírások által meghatározott állapotban adja át, továbbá az átadás napján az Nemzetiségi Önkormányzat jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel a mérőórák aktuális állásáról,

3.2.3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében, a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzékben szereplő kötelezően biztosítandó tornaszobát, az Önkormányzat a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda Meseház tagóvodájában biztosítja az Intézmény részére csoportonként heti egy alkalommal.

3.2.4. a Nemzetiségi Önkormányzat részére az óvoda ingatlanra vonatkozó minden olyan dokumentumot átad, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 159. §-a alapján az Intézmény működési engedélyének megkéréséhez szükséges,

3.2.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkeztetésének biztosításáról, mint tulajdonos a Nemzetiségi Önkormányzattal külön megállapodást köt. 

3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy: 

3.3.1. az Intézményt a 2015/2016. nevelési év kezdetétől a jogszabályi előírások szerint tartja fenn,

3.3.2. az 1.3. pontban foglalt feltétel teljesítéséről – az Intézmény jogerős működési engedélye másolati példányának megküldésével – értesíti az Önkormányzatot,

3.3.3. amennyiben az intézménybe beiratkozott gyermekek száma nem éri el a működési engedély szerinti férőhely-számot, abban az esetben a fennmaradó betöltetlen férőhelyeket az Önkormányzat óvodai nevelési közfeladata ellátása érdekében térítésmentesen igénybe veheti, feltéve, hogy a gyermekek szülei az intézmény pedagógiai programját elfogadják,

3.3.4. ha a nevelési feladatot – költségvetési forrás hiányában – meg kívánja szüntetni, az erre irányuló szándékát a megszűnéssel érintett nevelési évet megelőző költségvetési tervezési időszakban, de legkésőbb az érintett nevelési évet megelőző nevelési év márciusának utolsó munkanapjáig bejelenti az Önkormányzat számára,

3.3.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkeztetésének biztosításáról, a tulajdonos települési önkormányzattal külön megállapodást köt,

3.3.6. az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával, meg-bízásának visszavonásával összefüggő döntések esetén az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését egyetértési jog illeti meg.

IV. 

A KÖZNEVELÉSI SZERZőDÉS HATÁLYA 

1.1. A Köznevelési szerződést a Felek 2015. június 01. napjától öt évig terjedő határozott időtartamra kötik.

V. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen megállapodást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a…/2015. (V.28.) határozatával, az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015. (V.14.) határozatával hagyta jóvá.

1.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos rendezésére, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére a székhelyük szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

1.3. Jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései, az  Nkt., az Njt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 

1.4. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

1.5. A jelen megállapodás négy példány eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből két példány az Önkormányzatnál, két példány a Nemzetiségi Önkormányzatnál marad. 

Érd, 2015. ……………………

  

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 22/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t

 köznevelési szerződés megkötéséről a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására

1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalmi elemekkel köznevelési szerződést köt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt, hogy a köznevelési szerződést, valamint annak alapján az intézmény működéséhez szükséges ingó és ingatlanok használatának és a gyermekek étkeztetésének biztosításáról szóló megállapodást aláírja. 

Határidő: döntés továbbítására - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 

Felelős: Eszes Mária - elnök

 

KÖZNEVELÉSI SZERZőDÉS

a német nemzetiségi óvodai nevelés Érd Megyei Jogú Város területén történő biztosításáról

amely létrejött

egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

adószám: 15731254-2-13

törzsszám: 731256

képviseli: T. Mészáros András polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat,

 

másrészről: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: (2030 Érd, Alsó u. 1

adószám: 15566018-1-13

törzsszám: 566016

képviseli: Eszes Mária elnök,

a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat

 a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal:

 

I.

 BEVEZETő RENDELKEZÉSEK – JOGI KERETEK

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njt.) 24. § (1) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése alapján köznevelési intézményt a törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat is alapíthat, illetve tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte.

A települési önkormányzat az Nkt. 74.§ (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésről intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

Tekintettel arra, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IV.16) határozatával német nemzetiségi óvoda létrehozásáról döntött, a Felek a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében a következő megállapodást kötik.

II.

 A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Az Nkt. 31.§ (5) bekezdése alapján köznevelési szerződés megkötése a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására, továbbá a felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása. 

 

III.

 A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

1. Általános rendelkezések

1.1. A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. § (3) b) pontjában meghatározott nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodát kíván alapítani és fenntartani 2015. augusztus 1. napjától.

1.2. Az Önkormányzat támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat német nemzetiségi óvoda alapítási és fenntartási szándékát, és annak megvalósításához térítésmentesen megfelelő létesítmény és eszközfeltételeket biztosít az Érd, Riminyáki út 17. szám alatti 13745 helyrajzi számon nyilvántartott, felújított ingatlanban. 

1.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az óvodaindítás feltétele, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat és az intézmény az átadás napján rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A működési engedély megszerzése a Nemzetiségi Önkormányzat feladata, mellyel összefüggésben a feleket együttműködési kötelezettség terheli. 

1.4. Az intézményben ellátott köznevelési alapfeladat: nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.

1.5. A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét nyelv - a német nemzetiség nyelve és a magyar nyelv - fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van. A két nyelv használatának arányát a pedagógiai programban kell meghatározni úgy, hogy az óvodai nevelési év első hónapjában az érintett gyermekek nyelvismeretéről készített felmérés adataira kell épülnie.

1.6. A felvehető, ellátandó gyermekek száma: 46 fő (2 óvodai csoport). 

1.7. A fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény átlagbér alapú támogatása, annak 2. melléklet II. pont 1. alpontja, valamint a 8. melléklet II. pontja szerinti működési támogatás, illetve az Önkormányzat által külön megállapodásban biztosított ingó és ingatlanvagyon.

2. A gyermekeket érintő rendelkezések

2.1. A felek kijelentik, hogy az intézmény felvételi körzete Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményt a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működteti.

 

2.2. A megállapodás keretei között az óvodások felvételére alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek az önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy a német nemzetiségi óvodai nevelést igénylők közül elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akiknek szülei német nemzetiségűnek vallják magukat. 

2.3. Jelen megállapodás alapján a nevelés a gyermekek számára ingyenes. 

3. A Felek kötelezettségei 

3.1. A Felek együttesen kijelentik, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Intézmény zavartalan működtetése érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek. 

3.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy: 

3.2.1. az Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az Intézményi Gondnokság látja el,

3.2.2. az ingatlant és az eszközöket a jogszabályi előírások által meghatározott állapotban adja át, továbbá az átadás napján az Nemzetiségi Önkormányzat jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel a mérőórák aktuális állásáról,

3.2.3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében, a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzékben szereplő kötelezően biztosítandó tornaszobát, az Önkormányzat a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda Meseház tagóvodájában biztosítja az Intézmény részére csoportonként heti egy alkalommal.

3.2.4. a Nemzetiségi Önkormányzat részére az óvoda ingatlanra vonatkozó minden olyan dokumentumot átad, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 159. §-a alapján az Intézmény működési engedélyének megkéréséhez szükséges,

3.2.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkeztetésének biztosításáról, mint tulajdonos a Nemzetiségi Önkormányzattal külön megállapodást köt. 

3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy: 

3.3.1. az Intézményt a 2015/2016. nevelési év kezdetétől a jogszabályi előírások szerint tartja fenn,

3.3.2. az 1.3. pontban foglalt feltétel teljesítéséről – az Intézmény jogerős működési engedélye másolati példányának megküldésével – értesíti az Önkormányzatot,

3.3.3. amennyiben az intézménybe beiratkozott gyermekek száma nem éri el a működési engedély szerinti férőhely-számot, abban az esetben a fennmaradó betöltetlen férőhelyeket az Önkormányzat óvodai nevelési közfeladata ellátása érdekében térítésmentesen igénybe veheti, feltéve, hogy a gyermekek szülei az intézmény pedagógiai programját elfogadják,

3.3.4. ha a nevelési feladatot – költségvetési forrás hiányában – meg kívánja szüntetni, az erre irányuló szándékát a megszűnéssel érintett nevelési évet megelőző költségvetési tervezési időszakban, de legkésőbb az érintett nevelési évet megelőző nevelési év márciusának utolsó munkanapjáig bejelenti az Önkormányzat számára,

3.3.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkeztetésének biztosításáról, a tulajdonos települési önkormányzattal külön megállapodást köt,

3.3.6. az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával, meg-bízásának visszavonásával összefüggő döntések esetén az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését egyetértési jog illeti meg.

IV.

A KÖZNEVELÉSI SZERZőDÉS HATÁLYA

 1.1. A Köznevelési szerződést a Felek 2015. június 01. napjától öt évig terjedő határozott időtartamra kötik.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen megállapodást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a…/2015. (V.28.) határozatával, az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2015. (V.14.) határozatával hagyta jóvá.

1.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos rendezésére, amennyiben az mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére a székhelyük szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

1.3. Jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései, az  Nkt., az Njt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 

1.4. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

1.5. A jelen megállapodás négy példány eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből két példány az Önkormányzatnál, két példány a Nemzetiségi Önkormányzatnál marad. 

Érd, 2015. ……………………


Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra a Pumukli Óvoda költségvetés tervezetének elfogadását.

A szavazásra feltett javaslat:

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Pumukli Óvoda éves eredeti költségvetését a Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerit határozza meg az éves költségvetését.

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi eredeti ei  Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önk.Pumukli Óvoda

1.

Egyéb Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

 

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

 

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

 

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

35.115

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

 

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

35.115

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

 

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi eredeti ei e Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk. Pumukli Óvoda

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

16.586

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

4.446

3.

Dologi kiadások

K3

053.

14.083

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

 

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

35.115

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

35.115

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

23/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t

 a Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Pumukli Óvoda éves költségvetéséről

 Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Pumukli Óvoda éves eredeti költségvetését a Német Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerit határozza meg az éves költségvetését. 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi eredeti ei  Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önk.Pumukli Óvoda

1.

Egyéb Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

 

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

 

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

 

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

 

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

35.115

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

 

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

35.115

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi eredeti ei e Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk. Pumukli Óvoda

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

16.586

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

4.446

3.

Dologi kiadások

K3

053.

14.083

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

 

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

35.115

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

35.115

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítására

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a feladatalapú támogatás fele átutalásra került, valamint a pénzmaradvány összegét kell elfogadni. 

Péterfia Krisztina közgazdasági irodavezető: Elmondja, hogy a 1.190 ezer forint volt a pénzmaradvány, valamint a feladatalapú támogatás felével növekedett az összeg. 

Eszes Mária elnök: Felteszi szavazásra a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot. 

A szavazásra feltett javaslat:

„Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének I. számú módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését. 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi módosított ei  Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Egyéb Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

1078

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

1

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

 

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

 

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

1190

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

2519

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi módosított ei e Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

106

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

2233

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

180

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

2519

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

2519

 

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

A melléklet a formátum miatt (.xls) a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

24/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t 

a Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési határozat

 

Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének I. számú módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését. 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi módosított ei  Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Egyéb Műk.célú támog.áht-n belülről

B1

091.

1078

2.

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

B2

092.

 

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

 

4.

Működési bevételek

B4

094.

1

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

 

6.

Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

096.

7.

Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

097.

 

 

Költségvetési bevételek összesen:

 

 

 

9.

Finanszírozási bevételek

B8

098.

 

10.

Maradvány igénybevétele-működési

B813

98.

1190

 

Maradvány igénybevétele-felhalmozási

B813

098.

 

11.

Bevételek összesen:

 

 

2519

 

 

Működési célú bevételek:

 

 

 

 

Felhalmozási célú bevételek

 

 

 

 

Ssz.

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2015.évi módosított ei e Ft-ban

 

 

 

 

Érd Város Német N. Önk.

1.

Személyi juttatások

K1 

051.

106

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájárulási adó

K2

052.

 

3.

Dologi kiadások

K3

053.

2233

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

 

5.

Egyéb működési kiadások

K5

055.

 

6.

Beruházások

K6

056.

180

7.

Felújítások

K7

057.

 

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

 

 

Költségvetési kiadások összesen:

 

 

2519

9.

Finanszírozási kiadások

K9

059.

 

 

Hitel-, kölcsöntörlesztés aht-n kívülre

 

 

 

 

Kiadások összesen:

 

 

2519

 

 

Működési célú kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú kiadások

 

 

 

A melléklet a formátum miatt (.xls) a jegyzőkönyv melléklete.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 15/2015. (IV.16.) NNÖ határozat módosítására

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy a Közgazdasági Irodával folytatott egyeztetés után arra jutottak, hogy a korábban elfogadott Rozmaring énekkar támogatására vonatkozó határozatot módosítják, mivel csak jogi személyiségű társasággal köthet önkormányzatuk támogatási szerződést, és a Rozmaring Énekkar nem jogi személyiségű. Javasolja, hogy a módosítás szerint az énekkart a buszköltséghez való 50 ezer forintig történő összeg hozzájárulásával támogassák, melyet feltesz szavazásra. 

A szavazásra feltett javaslat:

„Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 15/2015. (IV. 16.) számú határozatát módosítja, és a Rozmaring Énekkar kórustalálkozón való részvétele buszköltségeihez járul hozzá 50 ezer forinttal"

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

25/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t

 15/2015. (IV. 16.) számú határozat módosításáról

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 15/2015. (IV. 16.) számú határozatát módosítja, és a Rozmaring Énekkar kórustalálkozón való részvétele buszköltségeihez járul hozzá 50 ezer forinttal.

 

4. NAPIRENDI PONT

 Tárgy: Beszámolók

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy Érd Város Német Nemzetiségi önkormányzat, valamint a Rosenbrücke Énekkar részt vett 2015. május 9-én Szigetszentmártonon tartott, a maleinkij robot elhurcoltjaira történő megemlékezésen, ahol koszorúzáson és kórustalálkozón vettek részt. Felteszi szavazásra beszámolója elfogadását.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

26/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t

 Szigetszentmártonon tartott megemlékezésről szóló beszámoló elfogadása

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót arra vonatkozóan, hogy az Érd Város Német Nemzetiségi önkormányzat, valamint a Rosenbrücke Énekkar részt vett a 2015. május 09-én Szigetszentmártonon tartott, a malenkij robotra elhurcoltakra történő megemlékezésen, ahol koszorúzáson és kórustalálkozón vettek részt.

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2015. május 10-én 17 órakor részt vettek Bogner Mária Margit születési évfordulóján tartott megemlékező misén, melyet Spányi Antal püspök tartott. Beszámolóját felteszi szavazásra.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

27/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t

 Bogner Mária Margitra történő megemlékezésről szóló beszámoló elfogadása

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót arra vonatkozóan, hogy 2015.05.10-én 17 órakor részt vettek Bogner Mária Margit születési évfordulóján tartott megemlékező misén, melyet Spányi Antal püspök tartott

 

Eszes Mária elnök: Elmondja, hogy 2015. május 31-én 10 órakor kerül sor a Hősök Napi koszorúzással egybekötött megemlékezésre az Ófalusi óvoda melletti téren, ahol az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat részt kíván venni. Felteszi szavazásra a részvételre vonatkozó javaslatát.

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

28/2015. (V. 14.) számú

h a t á r o z a t

 Hősök Napi megemlékezésen való részvételről

 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy részt vegyenek a 2015. május 31-én 10 órakor tartandó Hősök Napi megemlékezésen és koszorúzáson.

 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Tájékoztatóként hozzáteszi, hogy megküldték a MÁK-nak kérdéseiket az óvoda kialakításával kapcsolatban, többek között kérték, hogy hivatalosan írják le, hogy az Intézményi Gondokság elláthatja-e a számviteli feladatokat, továbbá a normatíva igénylés menetét, hogyan kell leadni, illetve mikorra várható az első finanszírozás. Úgy gondolja, hogy 3 hónapos tartalékot kellene képezni, a jelenlegi költségvetési törvény alapján a korábbiaknál kedvezőbb az óvoda finanszírozása az alapvető működtetési feladatok esetében.

 

Eszes Mária elnök: Egyeztettek egy Alapítvány létrehozásáról is, de erre csak a bejegyzés után kerülhet sor. 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Az étkezési normatíva igényléséhez vállalkozási szerződést kell majd kötni, aki majd az étkeztetést biztosítja. 

Hellinger Pál képviselő: Kérdése, hogy kötelező közbeszerzést kiírni vagy választható? 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Értékhatártól függ, ismerteti, hogy mit kell figyelembe venni. 

Eszes Mária elnök: Ezt még egyeztetik, melyben segítséget kérnek majd. 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Elmondja, hogy ha meg lesz a szerződés és annak díja, akkor meg kell állapítani a nyersanyag normát, melyet a szülőknek a gyerekek étkezése után fizetniük kell majd, tehát e nélkül nem tudják megigényelni a normatívát, ezt be kell majd nyújtani. Kéri ennek átgondolását, és amikor megérkezik a kincstár válasza, akkor tudnak lépéseket tenni. 

Eszes Mária elnök: Célszerűnek tartaná már tapasztalt étkeztetési vállalkozót választani.

 Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Az ezekre vonatkozó szabályokat egyeztetni fogják. 

Czeilinger Margit Zsuzsanna elnökhelyettes: Esetleg gyümölcsöt is lehet majd biztosítani a gyerekeknek. 

Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető: Úgy gondolja, hogy a gyermeklétszám után árajánlatot kell bekérni. 

Hellinger Pál képviselő: A kérvény intézési határideje mennyi? 

Körmöczi Józsefné Humán irodavezető: Meg vannak szabva a határidők. A következő lépés, hogy a Kormányhivatalhoz benyújtsák a működési engedély iránti kérelmet, melynek a hivatalos ügyintézési határideje szintén 30 nap. 

Eszes Mária elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, 8:25 órakor bezárja az ülést.

 

K.m.f.

 

 

Czeilinger Margit Zsuzsanna                                                          Eszes Mária

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                        elnök