Készült: az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 18-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 3 fő és a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy határozatképesek. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi javaslatot elfogadta.

 

Napirend

 

1.     Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2005. évi zárszámadására

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

2.     Egyebek

 

1.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a kisebbségi önkormányzat 2006. évi zárszámadására

Előadó: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti a Pénzügyi Osztály vezetőjének levelét a zárszámadásról, mely a jegyzőkönyv melléklete. Megkérdezi elfogadják-e az elmondottak alapján a 2005. évi zárszámadást.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

5/2006.(IV.18.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi zárszámadása

 

Bevételek

- támogatás                                                  1 071 000

- saját bevétel                                                     3 000

- átvett pénzeszköz                                                    0

- pénzmaradvány                                         1 242 000

 

Bevételek összesen:                             2 316 000

 

Kiadások

 

- dologi kiadás                                             1 375 000

- felhalmozási kiadások                                            0

- pénzeszköz átadások                                    148 000

 

Kiadások összesen:                            1 523 000

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: elnök

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg módosítani kell a költségvetést, hiszen a tavalyi évi pénzmaradványt fel kell tüntetni benne. Javasolja, hogy a kiadásoknál a hagyományőrzés, kapcsolattartást emeljék meg 200.000-ről 600.000-re, a fennmaradó összeget pedig tegyék az egyéb költségekhez.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

6/2006.(IV.18.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II.20.) NKÖK számú határozat módosítása

 

Bevételek

- központi támogatás                                             640.000 Ft

- önkormányzati támogatás                                   640.000 Ft

- pénzmaradvány                                                  793.000 Ft

 

Bevételek összesen:                                              2.073.000 Ft

 

 

Kiadások

 

Dologi

- hagyományőrzés, kapcsolattartás                       600.000 Ft

- támogatások                                                       400.000 Ft

- pályázati alap                                                      300.000 Ft

- egyéb                                                                           773.000 Ft

 

Kiadások összesen:                                              2.073.000 Ft 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

 

2.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a mariazelli kirándulással kapcsolatban a buszt megbeszélte. Kérdezi Schneider Istvánt, tudtak-e keresni szállást.

 

Schneider István: Tudni kellene, szállást hány főre kérjenek és milyen ellátással.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Úgy gondolta 2 napra menjenek és így egy éjszakára kell szállást foglalni.

 

Karsch Manfred: Javasolja, pünkösdkor ne menjenek.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A kirándulást május elejére, 5-6-ra javasolja.

 

Eszes Máris megérkezik.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti az Óbuda-Békásmegyer Német Kisebbségi Önkormányzat levelét, melyben felajánlja Fehérvári József, hogy ingyenes filmvetítést és előadást vállal. A film a magyarországi németek kitelepítésének, elűzésének 60. évfordulójához kapcsolódódik, 4 részes tudományos dokumentum-videofilm, melyet az Osztrák Oktatási-Kulturális Minisztérium 2003-ban készített. A technikai lejátszás (video, DVD) lehetőségének megteremtéséről kéri, hogy gondoskodjanak. Továbbá tájékoztat a szász-erdélyi tanulmányút programjáról 2006. szeptember 14-19 közt.

Javasolja, a filmvetítést tartsák meg. Kérdezi hol?

 

Eszes Mária: Javasolja, hogy a Marianum Általános Iskolában tartsanak filmvetítést.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Átviszi az általános iskolába a levelet és felveszi Fehérvári Józseffel a kapcsolatot. Továbbá elmondja, meg kellene hirdetni az előadást.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Karsch Manfredot javasolja.

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag Karsch Manfredot választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

 

K.m.f.

 

          Karsch Manfred                                         Falusiné Matics Zsuzsanna

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                elnök

 

 

 

Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat

 

 

 

K I V O N A T

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat

2006. április 18-ai üléséről készült jegyzőkönyvből:

 

 

 

5/2006.(IV.18.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi zárszámadása

 

Bevételek

- támogatás                                                  1 071 000

- saját bevétel                                                     3 000

- átvett pénzeszköz                                                    0

- pénzmaradvány                                         1 242 000

 

Bevételek összesen:                             2 316 000

 

Kiadások

 

- dologi kiadás                                             1 375 000

- felhalmozási kiadások                                            0

- pénzeszköz átadások                                    148 000

 

Kiadások összesen:                            1 523 000

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: elnök

 

 

 

 

 

 

            Karsch Manfred sk.                    Falusiné Matics Zsuzsanna sk.

jegyzőkönyv-hitelesítő                                      elnök

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

 

 

Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat

 

 

 

K I V O N A T

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat

2006. április 18-ai üléséről készült jegyzőkönyvből:

 

 

6/2006.(IV.20.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II.20.) NKÖK számú határozat módosítása

 

Bevételek

- központi támogatás                                             640.000 Ft

- önkormányzati támogatás                                   640.000 Ft

- pénzmaradvány                                                  793.000 Ft

 

Bevételek összesen:                                              2.073.000 Ft

 

 

Kiadások

 

Dologi

- hagyományőrzés, kapcsolattartás                       600.000 Ft

- támogatások                                                       400.000 Ft

- pályázati alap                                                      300.000 Ft

- egyéb                                                                           773.000 Ft

 

Kiadások összesen:                                              2.073.000 Ft 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök