Készült: az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. június 12-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy határozatképesek. Ismerteti a napirendi javaslatot, kéri annak elfogadását. Felkéri Karsch Manfred képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi javaslatot elfogadta.

 

Napirend

 

  1. Nemzetiségi választásokkal kapcsolatos megbeszélések
  2. Németh Kultúra Egyesület támogatása
  3. Egyebek

 

 

1.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Nemzetiségi választásokkal kapcsolatos megbeszélések

 

Falusi Ferenc:  Tájékoztatást ad az ÉMNÖSZ választási felkészítő kurzuson való részvételéről. Ismerteti a választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, s közli, hogy a kapott írásos anyagot elolvashatja minden képviselő. Akinek szüksége van arra, másolatban rendelkezésére áll majd.

 

Schneider István: Véleménye szerint a jelenlegi választási törvény nem igazán sikeres, a visszaéléseket, amit a Kormány meg akart szüntetni, a hozzá fűzött reményeket nem fogja beváltani. Sajnálja, hogy az Országos Német Önkormányzat és az ombudszman tárgyalásai nem hoztak megfelelő eredményeket.

 

Falusi Ferenc: Ismerteti az önkormányzat tagjaival, hogy felkészítést tartanak szeptember első hetében. Meg kell nevezni a jelölteket, valamint a választási bizottságba is delegálni kell egy főt. Javaslatunk Pospisek Lajosnét fogjuk valószínűleg delegálni a választási bizottságba.

 

 

 

2.                NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Németh Kultúra Egyesület támogatása

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Németh Kultúra Egyesület munkájának megkezdéséhez 200.000,- azaz kétszázezer forint támogatást javasol, melynek elfogadását kéri a testület tagjaitól.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

7/2006.(VI.12.) NKÖK számú

h a t á r o z a t

 

Németh Kultúra Egyesület támogatása

 

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat a Németh Kultúra Egyesület részére 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt tevékenységének megkezdéséhez.

 

Felhatalmazza az elnököt és Eszes Mária képviselőt a támogatás átutalására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Falusiné Matics Zsuzsanna, Eszes Mária

 

 

3.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:  E g y e b e k

 

 

Falusi Ferenc: Az önkormányzat tulajdonában lévő, elavult személyi számítógépet és a hozzátartozó nyomtatót javasolja az Érd, Felső u. 51. szám alatti 8. sz. Óvodának átadni átadás-átvételi elismervénnyel.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai a javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

Beszámoló történt a Hősök Napja ünnepségről. Mindenkinek megköszönik a részvételt.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megköszöni az aktív részvételt, az ülést bezárja. Egyúttal megjegyzi, hogy a kisebbségi önkormányzat július, augusztus hónapokban ülésezési szünetet tart.