Készült: az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy határozatképesek. Ismerteti a napirendi javaslatot, kéri annak elfogadását. Felkéri Kellner Mária Anna képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NapirendI JAVASLAT:

 

1.       A pénzügyi helyzet ismertetése

2.       A pénzügyi bizottság megalakítása

3.       Az ÉMNÖSZ által küldött levél ismertetése

4.       Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

      Tárgy: A pénzügyi helyzet ismertetése

Falusiné Matics Zsuzsanna: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nap folyamán megkapta a Pénzügyi Osztályon a kivonatot a pénzügyi helyzetről, mely alapján a Német Önkormányzat 1 millió 306 ezer 898 forinttal rendelkezik. A folyósítás idén nem változik, a jövő évit pedig még nem lehet tudni. A házipénztárban jelenleg 94 ezer 699 forint van.

 

  1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: A pénzügyi bizottság megalakítása

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság létrehozatalára javaslatot kell tenni. Tagoknak javasolja: Falusi Ferencet, mivel eddig is intézte a pénzügyeket, valamint Schneider Istvánt, külső tagoknak pedig Poszpisek Lajosnét és Wolf Istvánt.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

10/2006. (X. 30.) számú

h a t á r o z a t

 

a pénzügyi bizottság létrehozásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül létrehozta Pénzügyi Bizottságát, melynek tagjai:

 

Falusi Ferenc

Schneider István

Poszpisek Lajosné

Wolf István 

 

Falusi Ferenc: Kéri, hogy gondolkozzanak el azon, hogy alakítsanak egy 2 fős Kulturális Bizottságot, tagoknak javasolja Kars Manfredet és Kellner Mária Annát.

Elmondja, hogy Schneider Istvánnak még le kell tennie az esküjét, kéri ez ügyben való intézkedést.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az ÉMNÖSZ által küldött levél ismertetése

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a levéllel kapcsolatban már megkeresték, és leadta, hogy ki lett az elnök és az elnökhelyettes. Megadta, hogy nevük az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, javasolták, hogy németül ne változzon a nevük.

 

Falusi Ferenc: Ismerteti az SZMSZ alapján a pecsét leírását. Elmondja, hogy november 4-én, szombaton Kompolton lesz egy gála, mely 15 órakor kezdődik, kéri, hogy e hét csütörtökig jelezzék a részvételi szándékot. Elmondja, hogy számítógépes tanfolyamra is lehet pályázni, részletezi a feltételeket, felajánlja, hogy elkészíti a pályázatot. Elmondja, hogy a következő ülésen módosítani kell SZMSZ-üket is. Felsorolja a többi kisebbségi önkormányzat elnökét, elérhetőségük megtalálható az irodájukon. Elmondja, hogy szeretné összehívni az említett elnököket egy találkozóra, hogy hajlandók-e együttműködési szerződést kötni, illetve a települési önkormányzattal kössenek-e együttműködési megállapodást.  

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismertet egy levelet, melyet Mohácsi Jánosnétól kapott Nyíregyházáról, egy kisgyerekeknek szóló német nyelvkönyvet szeretnének eladni, a könyv ára 3000 forint, melynek árából 10 százalékot egy felavatandó szoborra ajánlanának fel, kérik a támogatást. Javasolja 5 darab könyv vásárlását, mely 15 ezer forintba kerülne és odaajándékozhatnák az óvodáknak. Felteszi szavazásra a javaslatot.

 

 Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

11/2006. (X. 30.) számú

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja 5 darab német nyelvkönyv vásárlását 15.000 forintért.  

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, bezártja a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését.