Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. január 15-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot, kéri annak elfogadását.

 

Az Érdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NapirendI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

 

2. Nemzetiségi rendezvény megbeszélése

3. Német Klub létrehozása

4. Egyebek

1.                  NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Az együttműködési megállapodás 2. pontját kérik pontosítani, a meghatározott helység jelen megállapodás mellékletét képező leltáríven rögzített eszközök és berendezések kizárólag az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képezik, a mellékletet utólag mellékelni fogják. A 4. pontot kéri azzal kiegészíteni, hogy „… az ellenőrzésre az Önkormányzat bármikor jogosult, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének egyeztetésével, az 5. pontban pedig a takarításról továbbra is az önkormányzat gondoskodik. Felteszi a fent említett módosításokkal az együttműködési megállapodás elfogadását szavazásra.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

1/2007. (I. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására szóló javaslatról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás elfogadására szóló javaslatot az alábbi módosításokkal:

 

Az együttműködési megállapodás 2. pontját kérik pontosítani: „Az 1. pontban meghatározott helyiség, jelen megállapodás mellékletét képező leltáríven rögzített eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt kerül használatba adásra. A helység minden berendezése kizárólag az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képezi.”

 

A 4. pontot kéri azzal kiegészíteni „A kisebbségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használat teljes időtartama alatt a helyiséget kizárólag működésével összefüggésben, rendeltetésszerűen köteles használni, melynek ellenőrzésére az Önkormányzat bármikor jogosult, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének egyeztetésével.”

 

Az 5. pontban „A kisebbségi önkormányzat részére átadott helyiséget terhelő valamennyi közüzemi költséget, továbbá a vezetékes távbeszélő költségeit az Önkormányzat viseli. A helyiségek tisztántartásáról, takarításáról továbbra is az önkormányzat gondoskodik.”

 

2.                  NAPIRENDI PONT

Tárgy: Nemzetiségi rendezvény megbeszélése

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Bál 2007. február 10-én lesz a Finta rendezvényteremben, melyen a Szigetújfalusi Fúvószenekar szolgáltatja a zenét, Loor Miklós vezetésével. Felteszi szavazásra a rendezvény elfogadásáról szóló javaslatot.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

2/2007. (I. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

Nemzetiségi rendezvény megbeszéléséről

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a Nemzetiségi rendezvény megtartását és a műsor finanszírozását.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Német Klub létrehozása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy szeretnék létrehozni Érden a Német Klubot, melybe szeretnének fiatalokat is bevonni, céljuk hagyományőrző csoportok kialakítása és a helyi vagy letelepedett lakosok összefogása. A Klub vezetésével Karsch Manfredet kérik fel, és a Művelődési Ház 1. számú termében kerülne sor minden hónap 1. péntekén, mely áprilistól lép érvénybe, addig február 2-án, március 2-án és április 13-án 18:00 órától találkoznának a Klub keretében. Felteszi szavazásra az elhangzottakat.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

3/2007. (I. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

Német Klub létrehozásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Német Klub létrehozásáról szóló javaslatot, melynek vezetésével Karsch Manfredet bízzák meg.

 

 

4.                  NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy 640 ezer forint lesz az állami támogatás összege, az önkormányzati támogatást ennek ismeretében fogják meghatározni, de még nem ismert.

 

Wolf István: Úgy gondolja, hogy kulturális célokra kiírt pályázatokból további pénzösszegek nyerhetőek.

 

Eszes Mária Margit: Szeretnének készíttetni egy emléktáblát az elhurcoltak nevével a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal támogatásával. Kéri, hogy javaslatát támogassák.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

 Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

4/2007. (I. 15.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdről elhurcoltak emléktáblájának elkészíttetése

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az Érdről elhurcoltak emléktáblájának elkészíttetését. 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy 11. alkalommal került sor a Magyarországi Németek Gálájának megrendezésére, melyen 1500 ember vett részt. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, bezártja a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését.