Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

NAPIREND:

 

1.      A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

2.      Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

3.      Tájékoztató a 2008. évben odaítélt támogatások áttekintéséről

4.      Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

Falusi Ferenc: Szeretné, ha jegyzőkönyvbe foglalnák és felhívnák a jegyző figyelmét, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat nehezményezi, hogy idén Szent István ünnepén az Érdi Kisebbségek vezetői nem foglalhatták el eddigi helyüket a polgármester mellett, melyet szervezési hiányosságnak tud be.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 440.164 Forinttal egészült ki, ugyanis ekkora összeget ítéltek meg önkormányzatuknak feladatalapú támogatásként. Felteszi szavazásra a költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2008. (IX.01.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról

 

Bevételek

- központi támogatás                                                     555.000 Ft

- önkormányzati támogatás                                            555.000 Ft

                    - feladatalapú támogatás                                                 440.164 Ft

 

Bevételek összesen:                                              1.550.164 Ft

 

 

Kiadások

 

 

- hagyományőrzés, kapcsolattartás                    400.000.-

- támogatások                                                     300.000.-

- pályázati alap                                        200.000.-

- egyéb                                                               210.000.-

                               - dologi                                                               440.164.-

 

Kiadások összesen:                                              1.550.164 Ft 

 

 

Határidő: 2008. december 31.

 

Felelős: elnök

 

  1. NAPRIENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat számláján 1.063.461 forint van jelenleg.

 

  1. NAPRIENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2008. évben odaítélt támogatások áttekintéséről

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti az eddig hozott határozatokat, valamint végrehajtásukat. Felteszi szavazásra, hogy önkormányzatuk támogassa 30 ezer forinttal az Ófalusi Szent Orbán szobor elkészítését, mely az Ófalusi Pincetulajdonosok szervezésével építenek meg.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

16/2008. (IX.01.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

Szent Orbán szobor készítésének támogatásáról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a úgy döntött, hogy 30 ezer forinttal támogatják az Ófaluban lévő Szent Orbán szobor elkészítését, melyet  az Ófalusi Pincetulajdonosok szervezésével építenek meg.

 

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy a Kutyavári országzászló elkészítéséhez kéri az önkormányzat hozzájárulását 60 ezer forinttal. A teljes összeg 150 ezer forint, a zászlót a Városszépítőkkel együtt készíttetnék el, és a trianoni emléknap keretén belül avatnák fel.

 

Schneider István: A zászlót hol fogják tárolni?

 

Falusi Ferenc: A Polgármester irodájában, és kizárólag az ünnepségre veszik elő. A zászló egyébként az eredeti minta alapján készül.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna:  Felteszi szavazásra a zászló elkészíttetésének támogatását.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2008. (IX.01.) NNÖK.

h a t á r o z a t

 

országzászló elkészíttetésének támogatása

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy hozzájárul a Kutyavári úti országzászló elkészítéséhez 60 ezer forinttal.

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusi Ferenc: Elmondja, hogy az önkormányzat elkészítette a belső ellenőri jelentését, mely alapján a kisebbségi önkormányzatnál mindent rendben találtak.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Nehezményezi, hogy idén a szeptember 6-ai utcabálra nem kezdeményeztek nemzetiségi műsorokat, tovább ez úton is szeretné meghívni a jelenlévőket a szóban forgó napon a campingbe.