Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 12-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 5 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIREND:

 

1.      Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadására    

2.       Egyebek

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

1.         NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadására    

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Megkapták az együttműködési megállapodás szövegét, kéri, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy az Együttműködési megállapodás első oldalán az időpont 2007. január 15-e legyen, mivel a helységet már akkor használatba vették. A 4. pontot, pedig a következő szerint módosítsák: „… ellenőrzésére Érd MJV Önkormányzata előzetes egyeztetés alapján a nemzetiség képviselőjének jelenlétében jogosult.”

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az együttműködési megállapodás elfogadását, az elhangzott módosításokkal együtt.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

1/2009. (I.12.)

határozat

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást, azzal, hogy a szöveg 1. pontjába a helység birtokba adásánál 2007. január 15-e szerepeljen. A 4. pontot, pedig a következő szerint módosítsák: „… ellenőrzésére Érd MJV Önkormányzata előzetes egyezetetés alapján a nemzetiség képviselőjének jelenlétében jogosult.”

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetés elfogadására

 

Falusi Ferenc: Ismerteti, hogy a kisebbség pénzmaradványa 534.639 forint. Az állami támogatás mértéke 2009-ben 570.700 forint lesz, és az önkormányzati támogatás is ezzel az összeggel megegyező, a feladatalapú támogatás mértékének megállapítása pedig még a pályázatok elbírálása kapcsán folyamatban van. Így jelenleg az összes bevétel 1.141.400 forint lesz. Javasolja, hogy amennyiben tételesen ismertetni kell a tervezett kiadásokat, dologi/működési kiadásra 500.000 forintot, pályázati önrésznek 150.000 forintot, és a támogatások részhez pedig a megmaradt, azaz 491.400 forintnak megfelelően osszák fel. Természetesen a kiadások összesen is 1.141.400 forint lesz.

 

2/2009. (I.12.)

határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadására

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodással

a 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.141.400 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

(Ft-ban)

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

                                 570.700 

III. Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

570.700  

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

Bevételek összesen:

1.141.400 

 

Kiadások:

 

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

1.141.400 

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

1.141.400 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Üdvözli a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülésén Hegedűs Teréziát, a már korábban is szóba került és tervezett német óvoda vezetőjét. A kötendő együttműködési szerződést el kell készíteni, valamint Diósddal és Törökbálinttal is. Tudomásuk szerint 8 szülő kérelme szükséges a német nemzetiségi óvoda megvalósításához. Megkéri Hegedűs Teréziát, hogy mutatkozzon be, illetve mutassa be az eddigi tevékenységét.

 

Hegedűs Terézia: Megköszöni a lehetőséget. Röviden bemutatkozik, elmondja, hogy 6 évet élt Németországban. 8 és fél évet tanított, valamint dislexia terapeuta végzettséget is szerzett, 9 éve él Érden és német nyelvet tanít, illetve német nyelvvizsgára felkészítést is végez. Tavaly tavasztól a Bajcsy-Zsilinszky 73. szám alatti helységben délelőttönként óvodásoknak tart német foglalkozást. Jelenleg 9 gyerek jár az óvodába, céljuk, hogy ősztől egész nap foglalkoztassanak gyerekeket. Elmondja, hogy lakásában alakította ki a gyerekek számára a helyiséget és egy tartalék helységet, ehhez tartozik egy terasz és egy kerthelység, hozzáteszi, hogy a használati tárgyak gyorsan megkopnak, tönkremennek.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy 6 hónap áll rendelkezésre a német nemzetiségi óvoda kialakítására.

 

Hegedűs Terézia: Ki kellene dolgozni azt is, hogy körülbelül mekkora létszámban gondolkodjanak, jelenleg 9 gyereket foglalkoztat.

 

Poszpisek Lajosné: Amennyiben nemzetiségivé válik az óvoda, az plusz támogatást is jelent.

 

Eszes Mária: Úgy gondolja, hogy az Alsó utcai helyszín, ahová tervezték nagyon jó helyen lenne, sőt még iskola is van a közelben.

 

Hegedűs Terézia: Elmondja, hogy a szóban forgó óvoda igénybevételére nagy érdeklődés mutatkozik. Úgy gondolja, hogy körülbelül 15 fő az a létszám, amivel dolgozni lehet, véleménye szerint 2 csoportban lehetne gondolkozni, amely mintegy 30 gyereket jelentene.

 

Falusi Ferenc: Kéri, hogy a tervet 30 fős gyerek létszámra dolgozza ki Hegedűs Terézia, hogy elindulhassanak. Az Oktatási Iroda pedig segítséget nyújt az induláshoz, illetve a szükséges jogszabályok megismeréséhez.

 

Schneider István: Körülbelül mekkora terület szükséges 30 gyerek számára?

 

Hegedűs Terézia: Megközelítőleg 120 négyzetméteres terület az ideális, ez gyerekenként 4-4,5 négyzetmétert jelent.

 

Falusi Ferenc: Szeretné felhívni polgármester úr figyelmét, hogy a kiadott „Virágzó Kertváros” című kiadványban nem szerepelnek a helyi nemzetiségi/kisebbségi önkormányzatok, valamint hozzáteszi, hogy „délszláv népek” nem voltak, ez sem helyes kifejezés. Szeretné, ha ez nem fordulna elő többet, és a felelősöket felelősségre vonnák.

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a levél megírásával.

 

 

3/2009. (I.12.)

határozat

 

levél megírására

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért abban, hogy forduljanak levélben Érd Megyei Jogú Város polgármesteréhez kiadott „Virágzó Kertváros” című kiadványban nem szerepelnek a helyi nemzetiségi/kisebbségi önkormányzatok, valamint „délszláv népek” nem voltak, ez sem helyes kifejezés. Szeretnék, ha ez nem fordulna elő többet, és a felelősöket felelősségre vonnák.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Szeretne köszönetet mondani a karácsonyi ünnepségen résztvevő fellépőknek, mely nagyon sikeres volt. Fellépett a Rosenbrücke Énekkar, valamint a Tököli Német Nemzetiségi Vegyes kórus, a Vörösmarty Mihály Gimnázium-, és a zeneiskola diákjai, a Vecsési Iskolából fellépő táncosok és a Kék Narancs Klub, valamint Bajáról érkező vak gyerekek. Elmondja, hogy részt vettek a Magyarországi Német Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezett gálán a Kongresszusi Központban, a Tököli Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényen, valamint a Szigetújfalusi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezésében december 13-án karácsonyi koncerten. Elmondja, hogy a Rozmaring Német Nemzetiségi Énekkar fellépett december 14-én Adonyban, az Ófalusi Szent Mihály templom karácsonyi ünnepségén, valamint a Pedagógus Nyugdíjas Klubban december 16-án. Február 14-én tartják a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényüket a Finta Rendezvényteremben, ahol játszana a Szigetújfalusi fiatal fúvószenekar, valamint fellépnének Vaskútról, ők csak a buszköltség megtérítését kérik, valamint Szigetcsépet is szeretné meghívni a rendezvényre. Január 11-én önkormányzatuk részt vett az Érd és környékéről elhurcoltakért rendezett megemlékezésen. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, megköszöni a részvételt, bezárja az ülést.