Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 6-ai üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIREND:

 

 

1.      Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

2.      Tájékoztató a 2009. május 23-ai Pince-napokkal kapcsolatban

3.      Javaslat a Landesrat támogatására

4.      A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény kiértékelése

5.      Kérelmek elbírálása

6.       Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

1.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd felteszi szavazásra.

 

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2009. (IV.06.)

határozat

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint elfogadja:

 

 

 

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei 2008. évre vonatkozóan:

 

BEVÉTEL

Ezer forint

Saját bevétel

32

Átvett pénzeszköz

0

Pénzmaradvány

1 233

Támogatás

1 565

BEVÉTELEK összesen

2 830

 

KIADÁSOK

 Ezer forint

Dologi kiadások

1 244

Támogatások

165

Fel nem használt bevétel (pénzmaradvány)

1 421

KIADÁSOK összesen

2 830

 

A költségvetési pénzmaradványát 1 421 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

-         áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 36 ezer Ft

-         szabad pénzmaradvány: 1385 ezer Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

2.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2009. május 23-ai Pince-napokkal kapcsolatban

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy május 23-án az ófalusi pincetulajdonosok „pincenapokat” tartanak, és felkérték az Érdi Nemzetiségeket, hogy képviseltessék magukat a pincéknél, készítsenek a hagyományoknak megfelelő ételeket, illetve hívjanak vendéget. Ezzel kapcsolatban felvette a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzattal a kapcsolatot, az ígérték, hogy küldenek DVD-t a fúvószenekarról, illetve tánckarukról. Amennyiben jónak találják el lehetne őket hívni.

 

Falusi Ferenc: Mivel minden nemzetiség saját maga hívja meg a vendégeit, ezért az azzal kapcsolatos költségeket is állni kell, továbbá a vendéglátást. Ezzel kapcsolatban még tájékozódnak, de kérdezzék meg a Száriakat, hogy milyen költség ellenében lépnének fel. Hozzáteszi, hogy a költségekkel óvatosan bánjanak, hiszen még lesznek hasonló rendezvények, májusban a nemzetiségi napok, a hősök napi ünnepség, az őszi szüreti rendezvény.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Hozzáteszi, hogy szeptemberben Kistérségi Kórustalálkozót szeretnének szervezni, mivel úgy néz ki, hogy az Érdi Napokon a nagyszínpadra nem hívják meg a nemzetiségeket. Külön napot akartak rendezni a nemzetiségeknek június 14-ére, a Művelődési Ház előtt, azonban ezt feleslegesnek tartják, mivel ezt közvetlenül előzi meg a pincenapok.

 

Schneider István: Az Érdi Önkormányzat biztosítja a nagyszínpadot és a hangosítást, a pincetulajdonosok pedig 1-1 nemzetiséget befogadnak pincéjükbe.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a pincenapokon, valamint, hogy a következő ülésükön meghatározzák a meghívottakra fordítandó költséget.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2009. (IV.06.)

határozat

 

2009. május 23-ai Pince-napokon való részvételről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy részt vesznek az Ófalusi pincenapokon, mely 2009. május 23-án kerül megrendezésre. Az ezzel kapcsolatos költségeket a későbbiekben határozzák meg.

 

 

3.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Landesrat támogatására

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A Landesrat a Magyarországi Németek énekkarait, tánc- és zenekarjait fogja össze és minősíti. Javasolja, hogy mivel mindkét érdi német énekkar szerepel a Landesrat-nál, ezért támogassák őket 10 ezer forinttal.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

8/2009. (IV.06.)

határozat

 

Landesrat támogatásáról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Landesrat támogatására 10 ezer forintot különít el.

 

  1. NAPIRENDEI PONT

 

Tárgy: A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény kiértékelése

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A visszajelzések szerint az idei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvény minden eddigit felülmúlt, és a hagyományoknak megfelelően történt, ennek sikeréhez a Vaskúti Német Nemzetiség fellépése is hozzájárult. Szigetcsép is fellépett, levélben megköszönték a lehetőséget, valamint megküldték számlaszámukat, felteszi szavazásra a 30 ezer forintról szóló támogatást.

 

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

 

9/2009. (IV.06.)

határozat

 

Szigetcsép támogatása a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényen való fellépésért

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy támogatja 30 ezer forinttal az Érdi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Rendezvényen való fellépésért a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

 

5.      NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Kérelmek elbírálása

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: A Német Nemzetiségi Rozmaring Énekkar benyújtotta 2009. évre vonatkozó terveit, pályázati igényét, melyet ismertet.

 

Falusi Ferenc: Véleménye szerint a tavalyinak megfelelő összeggel támogassák a két német nemzetiségi énekkart.

 

Schneider István: Az énekkarok tavalyi évben egyforma támogatást kaptak, véleménye szerint a fellépések arányában differenciálják a támogatás összegét.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra a Rozmaring Énekkar támogatását 120 ezer forinttal.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2009. (IV.06.)

határozat

 

Német Nemzetiségi Rozmaring Énekkar támogatásáról

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Német Nemzetiségi Rozmaring Énekkart 120 ezer forinttal támogatja.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Ismerteti a Rozmaring Énekkar pályázatát a települési önkormányzat felé, melyet a Sopronban megrendezendő 20 órás éneklésen való részvétel kiadásainak fedezésére nyújtották be.

 

Falusi Ferenc: Javasolja, hogy az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságához is nyújtsanak be pályázatot.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Meghívást kaptak az említett bizottság ülésére melyet április 15-én tartanak 17 órai kezdettel, a kisebbségi önkormányzat terveire testvérvárosi kapcsolat felvételével kapcsolatban, fejlesztési lehetőségek tárgyában.

 

Schneider István: Elmondja, hogy a Rozmaring Énekkar sikeresen lépet fel Tárnokon a (crawacka) tavaszköszöntő napok keretében, nemzetiségi ruhába öltözve.

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.