Készült: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 31-ei üléséről

 

Jelen vannak: 5 megválasztott képviselőből 4 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felteszi szavazásra a napirendi javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIREND:

 

 

1.      Beszámoló az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi I. féléves költségvetéséről

2.      Javaslat a szeptember 12-én tartandó Ófalusi szüreti mulatság költségeire, melyet az Ófalusi pincetulajdonosok és az Érdi nemzetiségek közösen rendeznek

3.      Egyebek

 

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kellner Máriát.

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi I. féléves költségvetéséről

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy mindenki számára megküldésre került az I. féléves költségvetési beszámoló, mely szerint állami támogatásként 764 ezer forintot kapott az önkormányzatuk. Ez az összeg a költségvetésben megállapított támogatásként megítélt 1.141.400 forint fele, - mely az állami és az önkormányzati támogatást jelenti -  tehát 570.700 forint. Ez egészül ki az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára megítélt 386.580 forint összegű feladatalapú támogatás felével, vagyis 193.290 forint, mely így összesen 764.000 forintot jelent, ehhez adtak hozzá saját bevételként 60.000 ezer forintot, és így a bevétel összesen 824.000 forint lett. A Kiadási összegek összesen pedig 738.000 forint. Felteszi elfogadásra az I. féléves költségvetési beszámolót.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

13/2009. (VIII.31.)

határozat

 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi I. féléves költségvetési beszámolójának

elfogadásáról

 

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2009. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint elfogadja:

 

Bevételek

(e Ft-ban)

Állami támogatás

764 

Saját bevétel

60 

Átvett pénzeszköz

0

Pénzmaradvány

Bevételek összesen:

824 

 

Kiadások:

 

 Dologi kiadások

553 

Támogatások

185

Kiadások összesen:

738 

 

 

Határidő: a határozat továbbítására: 2009. szeptember 9.

 

Felelős: Falusiné Matics Zsuzsanna elnök

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a szeptember 12-én tartandó Ófalusi szüreti mulatság költségeire, melyet az Ófalusi pincetulajdonosok és az Érdi nemzetiségek közösen rendeznek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Elmondja, hogy az Ófalusi szüreti mulatságra szeptember 12-én 3. alkalommal kerül sor, az Ófalusi Pincetulajdonosok és az érdi nemzetiségekkel közösen rendezésében. A nemzetiségek különböző műsorokat szerveznek, a Termál Hotel elől történik az indulás, a fellépőket kocsikon viszik végig az útvonalon. A Felső utcán mennek végig, ahol az első megálló a hegybíró és feleségének kikérése, aki Kovács Károly lesz, majd elmennek a Stop-Shopig, utána pedig a Művelődési Ház előtt megállnak és ott lépnek fel a német nemzetiségek, akik táncot mutatnak be, és természetesen menet közben végig zenélnek. Mi a Szári Német Nemzetiséget kértük meg, hogy lépjenek fel. Ezután az Alsó utcán megy a menet a Minarethez, ahol folytatódnak a fellépések.

 

Schneider István: Miért nem törököket hívtak a Minarethez?

 

Eszes Mária: Meg fog keresni 3 hastáncost, akik felléphetnének, és vissza fog jelezni.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 14 órakor kezdődik a szőlőáldás, melyet az Ófalusi pap fog megtenni, ezt követi a szőlőtaposás és must kóstolás. A műsor 15:30 órakor kezdődik, eközben pedig gyerekekből álló fúvószenekar fog zenélni, akik az Érdi Zeneiskola tanítványai, és Schneider István ajánlotta őket. Az első fellépő a Szári Német Nemzetiségi táncegyüttes és fúvószenekar lesz, valamint a nap folyamán az Érdi Rosenbrücke Énekkar is fog énekelni. Belépő is lesz, mely az Érdi Pincetulajdonosok támogatására fordítanak, de ez mindössze 200 forintot jelent majd. Az étkezést a pincetulajdonosok biztosítják az egyik pincében. Javasolja, hogy a Szári Német Nemzetiségi fúvószenekar és táncegyüttes fellépésére (ez utóbbi csak a buszköltség fedezését kérte) különítsenek el fedezetet 150.000 forintig terjedő összeghatárig.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2009. (VIII.31.)

határozat

 

a szeptember 12-éna pincetulajdonosokkal együtt  tartandó

Ófalusi szüreti mulatság költségeiről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2009. szeptember 12-én tartandó Ófalusi szüreti mulatságon szükséges költségek és fellépők költségeinek fedezésére 150.000 forintot különít el.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretné, ha idén is támogatnák a Gyula utcai Meseház Óvodában lévő homokozó feltöltését egy szállítmánynyi homokkal.

 

Poszpisek Lajosné: Éppen ezt szerette volna megkérdezni, de így tárgytalan.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

15/2009. (VIII.31.)

határozat

 

Meseház Óvoda homokozójának feltöltéséről

 

A Német Nemzetiség Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a korábbi évekhez hasonlóan támogatja a Gyula utcában lévő Meseház Óvodát azzal, hogy az ott lévő homokozóba egy szállítmánynyi homokot szállíttat.

 

 

 

Eszes Mária: Kérdése, hogy Énekkaruk milyen formában kaphatna támogatást?

 

Schneider István: A Rozmaring Énekkar is benyújtotta a támogatás megpályázásakor, hogy milyen fellépéseik voltak az elmúlt évben, illetve a tervezett fellépéseket 2009. évre vonatkozólag?

 

Eszes Mária: Rendben, szeretné tudni, hogy mekkora összeget kapott a Rozmaring Énekkar.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: 120 ezer forintot. Várják a Rosenbrücke Énekkar írásos pályázatát is, és a másik énekkarhoz hasonlóan őket is támogatni fogják.

 

Schneider István: Elmondja, hogy a Rozmaring Énekkar részt fellépett Sopronban az Európai Piknik című előadássorozaton, valamint az Érdi Napokon is fellépnek az Osváth Cukrászda előtt 16 és 17 óra között.

 

Falusiné Matics Zsuzsanna: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését.