Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 1-én tartott  üléséről

 

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat három képviselője mellékelt jelenléti ív szerint,

 

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése. Javasolja az írásban kiküldött napirend szerint megtartani az ülést.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő képviselője, 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása

 

2.) Határozathozatal Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervéről

    - képviselők javaslatainak tervezetbe építése

 

3.) Ügyfélfogadási rend kialakítása a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál

 

4.)  E g y e b e k

 

 

1.     sz. napirend:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása

 

 

Balogh Csaba elnök: Elmondja, hogy a központi költségvetési szervtől kapott támogatás 209.539,- Ft, az önkormányzat támogatásként ugyanennyit ad minden egyes kisebbségi önkormányzatnak. A költségvetési tervben feltüntetett pénzmaradvány két elemből tevődik össze. A pénztárban lévő 175.710,- Ft-ból amivel még nem számoltak el, s december 31-i fordulónappal a bankban lévő 7.755 Ft-tal együtt. Tehát a pénzmaradvány összegével az idei költségvetésben nem számolhatnak a képviselők.

Tájékoztatásul elmondja, hogy az előző ülésén hozott költségvetési kérelmükről még nem döntött a közgyűlés. A település költségvetését március 10-én alkotja meg. Azon az ülésen képviselni akarja kérelmüket. Egyébként a város I. fordulós költségvetésében (7. sz. melléklet) már benne van a roma ösztöndíj programra ismételten 3 millió Ft eredeti előirányzatként. A költségvetésről a határozatot meg kell hozniuk, ezért kéri, hogy bevételi illetve kiadási előirányzatként a pénzmaradvánnyal együtt 602.543.70 Ft-ot fogadja el a közgyűlés. Aki egyetért, igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (III. 01.) számú határozat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadására

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 602.543,70 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

Bevételek

(Ft-ban)

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott működési támogatás

                                 209.539,00 

IV. Támogatásértékű bevételek központi költségvetési szervtől

                                  209.539,00 

V. Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

183.465,70

Bevételek összesen:

602.543,70

 

Kiadások:

 

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

602.543,70

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

602.543,70

 

Balogh Csaba: Javasolja határozat meghozatalát, melyben kérjék fel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy foglalkozzon költségvetési kérelmükkel. Továbbá kéri a közgyűlést, hogy lehetőségéhez képest az eddig adott támogatáson túl biztosítson további pénzösszeget a kitűzött célok eléréséhez tekintettel arra, hogy különböző intézmények (ÁNTSZ, Rendőrség, Iskolák, Óvodák) kérik hathatós segítségüket, amely terhet jelent telefon-  és benzinköltség formájában. Megfelelő költségvetés hiányában a cigányságon segíteni nem tudnak, a roma kulturális programok sem tudnak megvalósulni évek óta. Kéri a döntéshozatalt.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4/2011. (III. 01.) számú határozat

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez támogatás kérése

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy foglalkozzon költségvetési kérelmükkel.

Kéri a közgyűlést, hogy lehetőségéhez képest az eddig adott támogatáson túl biztosítson további pénzösszeget a kitűzött célok eléréséhez tekintettel arra, hogy különböző intézmények (ÁNTSZ, Rendőrség, Iskolák, Óvodák) kérik hathatós segítségüket, amely terhet jelent telefon- és benzinköltség formájában. Megfelelő költségvetés hiányában a cigányságon segíteni nem tudnak, illetve évek óta a cigány és roma nemzeti, etnikai és kulturális programok sem tudnak megvalósulni.

 

Nehezményezi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, hogy a város intézményeiben egy órára 60.000,- Ft alatt termet bérelni nem lehet, így kisebbségi rendezvényt sem tudnak szervezni a magas költség és szűkös költségvetés mellett.

 

Balogh Gusztáv: Kijelenti, hogy a költségvetést és ezt az utóbbi határozatot is megszavazta, de ha nem kap az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megfelelő támogatást feladatai ellátásához, akkor ne várja el a települési önkormányzat sem segítségüket. ő személy szerint megfelelő költségvetési támogatás hiányában kisebbségi képviselői mandátumáról le fog mondani.

 

 

2.     sz. napirend:

Határozathozatal Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervéről

    - képviselők javaslatainak tervezetbe építése

 

Balogh Csaba elnök: Képviselő-társai megkapták a meghívóval együtt a munkaterv-tervezetet, amely a február 3-i ülésen elhangzottak értelmében készült. Kérdése, hogy ahhoz van-e valakinek még javaslata.

Az előző ülésnapon kimaradt a „Segíthetek” tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos pályázati kiírási, illetve elbírálási határidő megjelenítése. Kéri, hogy határozatban döntsenek arról, hogy a pályázati kiírás szövegezésében Kalányos Éva tüntesse fel, hogy az, akinek magatartása nem megfelelő, kizárja magát a pályázatból. Ha mégis benyújtja valaki így a pályázatát akkor Kalányos Éva a pályázat visszaküldésével együtt írja le, hogy xy pályázata nem felel meg a pályázati kiírásnak, így a pályázat nem befogadható. Javasolja, hogy a pályázat elbírálását előkészítő munkacsoportba kerüljön be Balogh Gusztáv mellé Sárközi Lajos képviselő is.

 

Kéri erről a határozathozatalt, aki egyetért igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

5/2011. (III. 01.) számú határozat

„Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázati eljárással kapcsolatos feladatok

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felkéri a Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Referensét, hogy a „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázati felhívásának szövegezésében tüntesse fel azt, hogy „akinek magatartása nem megfelelő az kizárja magát a pályázatból.

Eljárási szabályként az alábbiakat határozza meg:

Amennyiben olyan nyújtja be pályázatát, aki nem felel meg a pályázati kiírásnak a roma referens a következő eljárási rendet kövesse: A pályázat visszaküldésével együtt írja le, hogy a benyújtó személy pályázata nem felel meg a pályázati kiírásnak, így  pályázata nem befogadható”.

 

Felkéri továbbá, hogy a pályázati felhívás szövegét úgy készítse elő, hogy azt a kisebbségi önkormányzat  április 5-i ülésén el tudja fogadni.

A pályázati felhívás szövegét az Érdi Újság áprilisi, májusi és júniusi számában úgy kell megjelentetni, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2011. július 4-e legyen.

A beérkezett érvényes pályázatok összegzését követően a munkacsoport 2011. július 27-én (szerdán) dönt, melyről az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. augusztus 3-i ülésén határozatot hoz annak érdekében, hogy az ösztöndíjat kapott tanulók szülei augusztus végére kézhez kapják.

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a pályázat elbírálását előkészítő munkacsoportba Balogh Gusztáv képviselő mellé Sárközi Lajos képviselőt választja be.

 

 

Balogh Csaba elnök: A Roma Világnappal összefüggésben javasolja fórum megrendezését, melyhez neves előadókat kíván meghívni. Balogh Zoltánt, Farkas Flóriánt, Járóka Lívia európa parlamenti képviselőt, aPest Megyei, az Érdi Rendőrkapitányt, dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, T. Mészáros András polgármester urat, a közgyűlés tagjait, a kisebbségi önkormányzat tagjain kívül. A Fórum megrendezésének időpontja április 8-a, péntek. A Fórum témája: Roma Világnap alkalmából romák felzárkóztatása, képzése, bűnmegelőzés, uniós roma programok ismertetése. A program előkészítésért felelős az elnök. A rendezvény méltó megtartásához megfelelő költségvetés szükségeltetik. (Felkéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát 200.000 Ft-os támogatás biztosítására.)

 

Kéri erről határozat elfogadását, aki egyetért javaslatával, igennel  szavazzon.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2011. (III. 01.) számú határozat

Fórum szervezése az április 8-i Roma Világnappal összefüggésben

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Roma Világnappal összefüggésben 2011. április 8-án pénteken a Thermal Liget Szállóban fórumot rendez.

 

A Fórum témája: Roma Világnap alkalmából romák felzárkóztatása, képzése, bűnmegelőzés, uniós roma programok ismertetése. 

 

A rendezvényre meghívást kap Balog Zoltán roma ügyekért felelős államtitkár, Farkas Flórián Országos Roma Önkormányzat Elnöke, Járóka Lívia Európa Parlamenti Képviselő, dr. Ármós Sándor Pest Megyei Rendőrfőkapitány, és dr. Öveges Kristóf Érdi Rendőrkapitány, dr. Aradszki András országgyűlési képviselőt, T. Mészáros András polgármester, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének tagjai, a kisebbségi önkormányzat tagjai.

 

A rendezvény szervezéséért felelős: Balogh Csaba Elnök

 

 

Balogh Csaba elnök: Május 1-jén ROMAJÁLIS-t szeretne tartani, melynek megrendezéséhez 400-ű0 e Ft-ra van szükség. Lehetőség szerint kéri a települési önkormányzat anyagi támogatását jelentős számú roma lakosságra tekintettel. A program felelőse elnök és Sárközi Lajos és Balogh Gusztáv képviselő.

 

Aki egyetért a rendezvény megtartásával, igen szavazatával jelezze.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2011. (III. 01.) számú határozat

ROMAJÁLIS szervezése 2011.-es évben

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata ROMAJÁLIS-t rendezését határozza el 2011. május 1-jén.

Felkéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson támogatást a rendezvény megtartása érdekében.

A rendezvény becsült költsége: 400-ű0 e Ft.

 

A rendezvény megvalósításáért felelős: Balogh Csaba elnök, Sárközi Lajos és Balogh Gusztáv képviselők

 

 

Balogh Csaba elnök: Mint ahogyan említette az elmúlt ülésen, Sárközi Lajost kéri fel megfelelő zenés táncbemutató megszervezésére az Érdi Napok programsorozatán belül.

 

 

Balogh Gusztáv képviselő: Tudomása szerint az Érd Városi Televízió, az Érdi Napok Rendezvénysorozatának szervezője költséget is biztosít roma fellépők 15 perces bemutatkozására.

 

 

Balogh Csaba elnök: A szemétgyűjtési akcióval kapcsolatos szervezést megoldja, de kéri Sárközi Lajos képviselő hathatós segítségét a mozgósításban.

A novemberben tervezett – kisebbségi önkormányzatokkal történő tapasztalatcserével egybekötött -  együttes üléssel összefüggésben felkérő levél megfogalmazásában kér segítséget a hivatal munkatársától.

 

Amennyiben nincs további javaslat, kéri a munkaterv elfogadását.

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

8/2011. (III.01.) számú határozat

 

Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre vonatkozóan az alábbi munkatervet határozza meg:

 

FEBRUÁR

- kisebbségi önkormányzat 2011. évi munkaterve

 

MÁRCIUS

-2011. évi költségvetés elfogadása

-Március 15-én koszorúzás

 

ÁPRILIS

-Április 5.-én ülés: „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása

-Április 8. (péntek) Fórum a Thermál Liget Szállóban a Roma Világnappal összefüggésben

-A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló döntéshozatal

 

MÁJUS

-Május 1-je  ROMAJÁLIS

-Szemétgyűjtési akció a város különböző területén

 

JÚNIUS        -     ÜLÉSEZÉSI SZÜNET

 

JÚLIUS   - Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan munkacsoport ülése 2011, július 27-én (szerdán)

 

AUGUSZTUS

- Augusztus 3-án ülés:”Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatok elbírálása

 

SZEPTEMBER

-Beszámoló a 2006. I. félévi költségvetés teljesítéséről

-Kapcsolódás az Érdi Napok megrendezéséhez ROMA FOLKLÓR EGYÜTTES (zene és táncbemutató megszervezése)

 

OKTÓBER

-Szemétgyűjtési akció a város különböző területén

 

NOVEMBER

-Tapasztalatcsere kezdeményezése Érd Megyei Jogú Város Kisebbségi Önkormányzataival

(Együttes ülés)

 

DECEMBER

 

 

3.     sz. napirend:

Ügyfélfogadási rend kialakítása a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál

 

Balogh Csaba elnök: Tájékoztatja képviselő-társait, hogy Érd város roma lakossága igényli azt, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően ügyfélfogadást tartson a kisebbségi irodában. Éppen ezért javasolja, hogy minden hónap első hetében történjen meg minden képviselő részvételével az ügyfélfogadás a következők szerint:

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat ügyfélfogadási rendje: Minden hónap első hete hétfői napon 9-12 óráig Majsai Ferenc elnökhelyettes; 13-16 óráig Sárközi Lajos képviselő. Minden hónap első hete keddi napján: 9-16 óráig Balogh Gusztáv képviselő. Minden hónap első hete szerdai napján: 9-16 óráig Sárközi Lajos képviselő. Minden hónap első hete csütörtöki napján 9-12 óráig Majsai Ferenc elnökhelyettes. 13-16 óráig Balogh Gusztáv képviselő.

Balogh Csaba elnök minden hónap eső hete pénteki napján 10-16 óráig tart ügyfélfogadást.

 

Felkéri képviselő-társait hozzanak erről határozatot.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2011. (III. 01.) számú határozat

Ügyfélfogadási Rend meghatározása

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata ügyfélfogadási rendet határoz meg az alábbiak szerint a roma lakosság részére:

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat ügyfélfogadási rendje:

 

Minden hónap első hete

 

hétfői napon 9-12 óráig Majsai Ferenc elnökhelyettes; 13-16 óráig Sárközi Lajos képviselő.

keddi napon: 9-16 óráig Balogh Gusztáv képviselő.

szerdai napján: 9-16 óráig Sárközi Lajos képviselő.

csütörtöki napján 9-12 óráig Majsai Ferenc elnökhelyettes; 13-16 óráig Balogh Gusztáv képviselő.

 

Balogh Csaba elnök minden hónap eső hete pénteki napján 10-16 óráig tart ügyfélfogadást.

 

Ügyfélfogadás helyszíne Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi iroda. Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3. II. emelet

 

Az Érdi Újságban történő meghirdetésért felelős: Balogh Csaba elnök

 

 

Balogh Csaba elnök: Megállapítja, hogy Egyebekben hozzászólás nincs, megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 11 órakor bezárja.