Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. július 20-án tartott rendkívüli  üléséről

 

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat képviselői mellékelt jelenléti ív szerint,

 

Balogh Csaba: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület ülése 4 fővel határozatképes.  A rendkívüli ülés összehívásának indoka a tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása.  

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő képviselője, 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Határozathozatal a „Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj” pályázatok benyújtására vonatkozó határidő kiterjesztéséről, illetve elbírálási határidő meghatározásáról

 

1.     sz. napirend:

Határozathozatal a „Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj” pályázatok benyújtására vonatkozó határidő kiterjesztéséről, illetve elbírálási határidő meghatározásáról

 

                       

Balogh Csaba: Javasolja a pályázati határidő eltolását augusztus 31-ére. A döntés-előkészítő munkacsoport számára a határidő szeptember 7-ére módosul. Ugyanezen napon történik meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által történő határozathozatal is. Kéri, hogy az újságban történő figyelemfelhívás megjelenítésére Kalányos Éva a hivatal roma referense figyeljen oda. Aki egyetért az elhangzottakkal, igen szavazatával jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

13/2011. (VII. 20.) számú határozat

h a t á r o z a t

 

 

„Segíthetek Tanulmányi Ösztöndíj pályázatok benyújtására vonatkozó határidő kiterjesztéséről, illetve elbírálási határidő meghatározásáról

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata „Segíthetek” Tanulmányi Ösztöndíj címmel a 2011./2012. tanévre tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására jó tanulmányi eredményt elérő roma fiatalok számára kiírt pályázatban meghatározott benyújtási határidőt kiterjeszti, és új határnapot jelöl meg:

A pályázat benyújtásának határideje 2011. augusztus 31.

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata döntését előkészítő munkacsoport számára – a pályázatok elbírálására – 2011. szeptember 7-ét jelöli ki.

 

A döntés-előkészítő munkacsoport ülését követően a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatalra – a kisebbségi önkormányzat ülésének időpontjára 2011. szeptember 7-i időpontot határozza meg.

 

Határidő:  a pályázat elbírálására 2011. szeptember 7.

 

Felelős:     Kalányos Éva 

 A pályázat elbírálásáért: Döntés-előkészítő Munkacsoport, Cigány          Kisebbségi Önkormányzat