Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 10-én tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat négy képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnök-helyettest, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát. Javasolja kiegészíteni a napirendet: szeretné ha határoznának arról, hogy a banknál a pénzfelvételt az elnök és helyettese együttesen bonyolítaná le. Továbbá szeretné, ha határoznának a települési önkormányzat munkatervéhez kapcsolódó javaslattételről. Kéri a módosított napirend elfogadását. A két ülés között érdemi esemény nem történt, illetve egyebekben a képviselők nem kívánnak hozzászólni. Szavazásra kéri fel a testületet.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.I-III. negyedév költségvetése teljesítéséről határozathozatal

 

2.)Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához

 

3.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése munkatervéhez

 

4.) Javaslat a 16/2010.(XII.07.) számú határozat módosítására; banknál történő pénzfelvétellel kapcsolatos eljárási rendre

 

 

1.      sz. napirend:

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.I-III. negyedév költségvetése teljesítéséről határozathozatal

 

 

Balogh Csaba elnök: A Közgazdasági Iroda elkészítette a kisebbségi önkormányzat I-III. negyedéves költségvetésének teljesítését. Amennyiben kérdés észrevétel nincs úgy kéri, hogy a teljesítésről hozzák meg a határozatot.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

17/2011. (XI.10.) számú határozat

Cigány kisebbségi önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének

teljesítéséről

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

1

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

183

183

0

-

Támogatás

420

420

420

-

Költségvetési bevételek összesen:

603

603

421

-

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

603

603

43

7,13

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

603

603

43

7,13

 

Felelős: elnök

Határidő: 2011.

 

 

2.    sz. napirend:

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához

 

Balogh Csaba elnök: Nagyon fontosnak tartja, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Kft költségvetését növeljék meg, hogy a következő évben ű-60 romát tudjon foglalkoztatni. Ehhez biztosítson költségvetésében keretösszeget, illetve vegye igénybe a Munkaügyi Központ által adott kedvezményeket.  Javasolja, hogy továbbra is biztosítsa a korábbi jó gyakorlatnak megfelelően a 3 millió Ft-os keretösszeget a roma ösztöndíjra. Biztosítson keretet a kisebbségi önkormányzat és a közgyűlés közös döntése alapján fórumokra, reprezentációra. Mivel a támogatás nem elegendő javasolja, hogy a „volt” II. Lajos Általános Iskolát adják át vagy egyházi, vagy állami kezelésbe, de kapjanak beleszólási jogot az ott folyó képzési forma kialakítására.

Javasolja a települési önkormányzatnak,   a városban lévő ipari övezet fejlesztését azért, hogy ide települjenek, mert ezáltal munkahelyet teremtenének, illetve növekedne az iparűzési adóbevétel is. Példaként Sóskút települést említi, ahol nagy ipari park települt. Évek óta forszírozzák   – bár tudják, hogy az állami költségvetés nem teszi lehetővé –  a szociális bérlakás program megvalósítását.  Véleménye szerint uniós pályázatot, vagy a roma uniós támogatásokat igénybe lehetne venni. Ha szociális lakásokat építenének nagyon sok szegény – nemcsak roma – ember kapna lehetőséget, aki lakás nélkül maradt. Javasolja, hogy készüljön program arra, hogy évente egy-két bérlakás - nem szükséglakás  - épüljön.

 

Amennyiben egyetértenek javaslataival, úgy kéri, hogy a határozatot fogadják el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2011. (XI.10.) számú határozat

Cigány kisebbségi önkormányzat javaslatai Érd Megyei Jogú Város költségvetési koncepciójához 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja, hogy a települési önkormányzat növelje meg az ÉKF költségvetését azért, hogy legalább ű-60 romát foglalkoztasson. Javasolja, hogy a települési önkormányzat használja ki a Munkaügyi Központ adta lehetőségeket.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is biztosítsák a 3 millió Ft-os keretösszeget a roma ösztöndíj-programra.

Javasolja az ipari-övezet fejlesztését, hogy lehetőség legyen ipar betelepülésére – mint ahogyan az Sóskúton történt – hiszen ezáltal az önkormányzat iparűzési adóbevételre számíthat.

Régóta forszírozott téma a szociális bérlakások építése. A kisebbségi önkormányzat véleménye szerint sok lakás nélkül maradt szegény – nemcsak roma – ember kaphatna bérlakást. (Nem szükséglakást.) Javasolja koncepció készítését, hogy évente legalább 2-3 szociális bérlakás épüljön. A program megvalósításához uniós forrásokat vegyenek igénybe, ha kell roma uniós támogatást is.

Javasolja, hogy a volt II. Lajos Általános Iskolát adják át iskolaként az egyháznak, vagy az államnak, de kapjanak jogot az ott folyó képzési forma kialakítására.

 

 

 

3.    sz. napirend:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése munkatervéhez

 

Balogh Csaba: Javasolja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata munkatervébe illessze be – ha lehet - rendkívüli ülés keretében foglalkozzon az érdi cigányság helyzetével, melyen az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői is jelen kívánnak lenni. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban hozzanak határozatot.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

19/2011. (XI.10.) számú határozat

Cigány kisebbségi önkormányzat javaslata Érd Megyei Jogú Város 2012. évi munkatervéhez 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata javasolja, és egyben kéri Érd Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy Érd Megyei Jogú Város 2012. évi munkatervébe illessze be – ha lehet külön ülésen – az Érdi Cigányság helyzetének megvitatását.

A közgyűlésen Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata teljes testülete részt kíván venni.

 

Felkéri az Elnököt, hogy a határozatot a település polgármesteréhez küldje meg.

 

Határidő:  a határozat továbbítására: azonnal

Felelős:     Balogh Csaba elnök

 

 

 

4.    sz. napirend:

Javaslat a 16/2010.(XII.07.) számú határozat módosítására; banknál történő pénzfelvétellel kapcsolatos eljárási rendre

 

Balogh Csaba: Beleegyezését és határozathozatalát kéri a képviselő-testületnek a kisebbségi önkormányzat banknál történő eljárásával összefüggésben. Javasolja, hogy az elnök és az elnökhelyettes együttesen legyenek jogosultak a pénzfelvételre, mint a kisebbségi önkormányzat kötelezettségvállalója és ellenjegyzője.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20/2011. (XI.10.) számú határozat

Cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg banknál történő felvételéről 

 

Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata egyetért azzal, hogy az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetésében biztosított pénzösszegek felvételével kapcsolatosan az elnök és az elnökhelyettes járjon el.

Felhatalmazza Balogh Csaba elnököt és Majsai Ferenc elnökhelyettest, hogy a Polgármesteri Hivatalban kijelölt érvényesítőnél járjon el a banknál vezetett aláírási címpéldány módosításának előkészítése érdekében.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:    Balogh Csaba elnök,

                Majsai Ferenc elnökhelyettes

 

 

Balogh Csaba: Köszöni a képviselő-testület munkáját. Egyben felszólítja a képviselőket, hogy a kisebbségi önkormányzat programjaival kapcsolatos költségekkel összefüggő számlákkal valamint az útnyilvántartással együtt a benzinköltség elszámolással egy héten belül számoljanak el. Egyebekben hozzászólás nincs, megköszöni a képviselők munkáját, az ülést 16:00 órakor bezárja.