Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. december 23-án tartott 

üléséről

 

Jelen vannak: A kisebbségi önkormányzat négy képviselője mellékelt jelenléti ív szerint

 

Balogh Csaba elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 4 fővel határozatképes a testület ülése. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Majsai Ferenc elnök-helyettest, a jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére a hivatal munkatársát. Javasolja a napirend elfogadását. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata december 15-én nem tudta elfogadni kisebbségi önkormányzatunk és közötte létrejött együttműködési megállapodást, mivel december 1-jén megküldött anyaggal kapcsolatban nem sikerült az ülést előbb összehívni. A kisebbségi önkormányzat évente kötelezően közmeghallgatást is kell tartson, melyet a 15/2010. (XII.07.) számú határozattal elfogadott SZMSZ is tartalmaz. A kisebbségi önkormányzat harmadik napirendjeként – mivel 15 órától hirdette meg - a közmeghallgatásra kerülne sor. A közmeghallgatásról szórólapon és elektronikus úton értesítette a lakosságot. Előtte még a kiküldött napirendben határozatot szeretne hozni karácsonyi est megrendezéséről, illetve élelmiszer csomag összeállításáról. Aki a napirend tartalmával egyetért, igen szavazással jelezze.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1.) Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadására

2.) Javaslat pénzösszeg elkülönítésére karácsonyi est megrendezésére és élelmiszercsomag összeállítására

3.) K ö z m e g h a l l g a t á s  15 órától

(Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 7.§-a)

 

 

1.      sz. napirend:

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat és az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadására

 

 

Balogh Csaba elnök: A települési önkormányzat felülvizsgálta a korábbi együttműködési megállapodást, ami 2009. január 21-étől volt érvényes. A jelenlegi együttműködési megállapodást minden kisebbségi önkormányzat elfogadta, majd ugyanezt tette Érd megyei Jogú Város Önkormányzata is 2011. december 15-i ülésén. Mivel kisebbségi önkormányzatunk nem tudott 15-éig ülésezni, s a megállapodás elfogadásáról nem hozott határozatot, így a közgyűlés januári ülésén fogja annak tartalmát elfogadni. A szöveget minden képviselő megismerhette. A változás a következő: a költségvetési előirányzatok módosítását követő tájékoztatási határidő, a kötelezettségvállalás és utalványos rendjében bekövetkezett módosítások. Nem utolsó sorban részletesen szerepel a szakmai teljesítés kapcsán milyen teljesítési igazolást fogad el az érvényesítő. A pénzellátás (támogatás) rendszere is változott, hiszen a költségvetési törvényben szabályozottak szerint két egyenlő részben áll a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére. Megkérdezi, hogy kérdése van-e valakinek a megállapodással összefüggésben.

 

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, így szavazásra teszi fel a megállapodás szövegét. Megjegyzi, hogy természetesen a korábbi megállapodás az új aláírásával hatályát veszti.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2011. (XII.23.) számú határozat

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás

felülvizsgálatáról

 

 

Az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, és az abban foglaltakkal egyetért.

 

A Kisebbségi Önkormányzat elfogadja a határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.

 

A Testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: az aláírásra - 2012. január 31.

Felelős:  Balogh Csaba elnök

 

 

2.    sz. napirend:

Javaslat pénzösszeg elkülönítésére karácsonyi est megrendezésére és élelmiszercsomag összeállítására

 

Balogh Csaba elnök: Az idei évben a kisebbségi önkormányzat a roma kultúráért nem sok mindent tett, így javasolja, hogy különítsenek el pénzösszeget. Javasolja, hogy roma hagyományőrző karácsonyt rendezzenek meg december 24-én, melyre 200.000 Ft-ot különítsenek el. Húsz fő részére karácsonyi csomag készítését javasolja. A csomagok értéke 7.500 Ft legyen.

 

Hozzászólás, kiegészítés nem volt.

 

Balogh Csaba: Amennyiben egyetértenek javaslataival, úgy kéri, hogy a határozatot fogadják el.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelenlévő 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22/2011. (XII.23.) számú határozat

Roma Karácsony megrendezésére pénzösszeg elkülönítése

 

Az Érd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat  Roma Karácsonyi Est megrendezésére 2011. december 24-ére 200.000 Ft-ot különít el.

A rendezvényt Érd-Ófaluban tartják meg.

 

Élelmiszer csomag összeállítására (20 db csomag 7.500 Ft-os értékben) rászoruló romák megajándékozására 150.000 Ft-ot különít el.

 

A Kisebbségi Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy az elkülönített pénzösszeggel 2012. január 5-éig számoljon el.

 

Határidő: 2012. január 5.

 

Felelős:  Balogh Csaba elnök

 

 

3.    sz. napirend:

K ö z m e g h a l l g a t á s  15 órától

(Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 7.§-a)

 

A közmeghallgatás az Érd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 7.§-a szerint külön meghirdetett időpontban zajlott, így arról külön jegyzőkönyv készül.

 

 

Balogh Csaba: Köszöni a képviselő-testület éves munkáját. Az ülést 14:45 órakor bezárja.