A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – elfogadja és közzéteszi a 2017. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére – 2017. május 15.

Felelős: Fülöp Sándorné, a Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

Fülöp Sándorné                                                         Csornainé Romhányi Judit

elnök                                                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

(Természet- és Környezetvédelmi Keret)

I. A pályázat célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

 

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek és társaságok, melyek a Rendeletben rögzített, civil szervezettel és társasággal szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

III. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

A Természet- és Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,

b)      parlagfű mentesítési akciók szervezése,

c)      környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése.

 

 

IV. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

 

Támogatás formája:

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

 

Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

Pályázati saját forrás:

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, azonban a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

 

További feltételek:

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra, igényelheti.

Ugyanazzal a programmal kizárólag egy kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

 

Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, valamint a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.) vagy postai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben 1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Természet- és Környezetvédelmi Keret 2017.”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.), illetve letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

A pályázatok benyújtásának határideje:

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt.

Közzététel:

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatott program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napig közzé kell tenni.

 

VII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

 

A támogatás felhasználása:

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

 

A támogatás elszámolása:

 

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámoló készítési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.

 

 

VIII. EGYÉB SZABÁLYOK

 

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

 

 

 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság