Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Gazdasági Bizottsága

14/2024. (III. 25.) határozata

 

az Érd, Temes utca 2. szám alatti, 21017/A/1, 21017/A/2, 21017/A/3 helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlanok együttes hasznosítására pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló  A38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 29.§ (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Érd, Temes utca 2. szám alatti, 21017/A/1, 21017/A/2, 21017/A/3 helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlanok együttes hasznosítására a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

 

Határidő:         közzétételre a döntést követő 5 napon belül

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök

 

Melléklet a Gazdasági Bizottság 14/2024. (III.25.) határozatához

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiíró megnevezése, székhelye:           Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

                                                                Gazdasági Bizottsága

                                                           2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

 

Pályázat tárgya: Érd, Temes utca 2. szám alatti, 21017/A/1 hrsz-ú (1. számú, 45,58 m²) 21017/A/2 hrsz-ú (2. számú, 19,09 m²) és a 21017/A/3 hrsz-ú (3. számú, 29,12 m²) üzlethelyiség megnevezésű ingatlanok együttes hasznosítása.

 

Az ingatlanok a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint Vt-1/I. besorolásúak, melyekre a Helyi Építési Szabályzat 32. §-a szerint az alábbi előírások vonatkoznak:

 

,,32.  § (1) A településközpont terület az SZT-n Vt jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

 

(2) A településközpont terület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

 1. a) igazgatási, iroda,
 2. b) kereskedelmi, szolgáltató – a 31.§ (5) a)-c) területek kivételével ipari szolgáltató is,
 3. c) vendéglátó, szállás jellegű,
 4. d) kézműipari,
 5. e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 6. f) kulturális, közösségi szórakoztató,
 7. g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

 

A kiíró által meghatározott minimális bérleti díj: 300.800,- Ft + ÁFA/hó

 

A pályázati biztosíték összege: bruttó 902.400,- Ft, melyet az Önkormányzat 11784009-15731254 számú számlaszámára kell befizetni. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy az ajánlatot tevő a pályázati biztosíték megfizetését igazolja. A versenyeztetés nyertese által befizetett biztosítékot a bérleti díjba be kell számítani. Azoknak az ajánlatot tevőknek, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a versenyeztetési eljárás lezárását követően 15 napon belül a biztosítékot vissza kell téríteni.

 

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását.

A tulajdonos külön engedélyével az ingatlanba történő beruházás a bérleti díjba beszámításra kerül, ezért a bérleti jogviszony megszűnésével a bérlő által létesített beruházás –megtérítési igény nélkül – a tulajdonos tulajdonába kerül.

Az ingatlanok közül az 1. és a 3. számú üzlethelyiség rendelkezik önálló közüzemi mérőórákkal. A bérlő köteles a bérleti díjon felül a közüzemi számlák megfizetésére is.

 

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 90 nap.

 

A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatot zárt borítékban, az azonosításra közvetlenül alkalmatlan módon egy példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

Ingatlanhasznosítási pályázat - Érd, Temes u. 2. (1., 2., 3. számú üzlethelyiség), 21017/A/1, 21017/A/2, 21017/A/3 hrsz”.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,
 2. b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
 3. c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,
 4. d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
 5. e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,
 6. f) a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

 

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

 

A kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 15-én, (hétfő) 17.00 óráig.

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pályázattal kapcsolatos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán a 06-23-522-397, és a városi főépítésznél a 06-23-522-396-os telefonszámon szerezhető be.

 

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

A pályázatok felbontásának ideje és helyszíne: a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül.

A pontos helyszínről és időpontról az ajánlattevők e-mail-ben kapnak értesítést.

 

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatokat Értékelő Bizottság véleményezi és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra. A Gazdasági Bizottság az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez az érdi illetőségű, magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be, továbbá a Bizottság az ajánlatok elbírálásánál figyelembe veheti a helyiség tervezett felhasználását is.

 

Eredményhirdetés módja: a Gazdasági Bizottság döntését követő 8 napon belül írásban történik.

 

Tárgyalásos eljárásra való áttérés lehetősége:

A kiíró a tárgyalásos eljárásra való áttérésre lehetőséget biztosít.