1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ismerteti az előterjesztést. A képviselők tiszteletdíja 2022-ben befagyasztásra kerülne. A 2022. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalapot a 2021. évivel egyezően 46.500 forintban javasolja megállapítani.

 

Demjén Attila bizottsági tag: Kérdezi, hogy a képviselői tiszteletdíj befagyasztásról miért kell szavazniuk, úgy is csak akkor emelkedett, ha arról szavaztak.

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendeletében rögzített szabályozás alapján a képviselő havi bruttó tiszteletdíja minden évben a tárgyév január 1. napján érvényes a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított legkisebb munkabér összegével egyezik meg. A bizottság elnökének, tagjának, valamint a tanácsnoknak járó tiszteletdíj az alapdíj arányában került megállapításra.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és

támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.500 forint.”

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2022. évben

a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának;

b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

3. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet XIV. fejezete a következő 71. §-szal egészül ki:

„71. § A rendelet 47. §-ban rögzített – képviselők tiszteletdíjára vonatkozó – rendelkezéseket olyan módon kell alkalmazni, hogy 2022. évben a képviselői alapdíj összege a 2021. évi képviselői alapdíj összegével egyezik meg.”

4. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

26/2021. (XII. 16.) JKB

állásfoglalás

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.  

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Távol

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

Gál Alex bizottsági tag megérkezett a bizottsági ülésre

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosítására

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata amúgy is nyilvános, de most az önkormányzat honlapjára is felkerülnének és 5 évig nyilvánosak lennének.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Az, hogy nyilvános az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata, az logikus. Két dologgal nem ért egyet. Az egyik az, hogy 5 évig tárolja, ami adatkezelésnek minősül és erre jogszabály nem jogosítja fel az önkormányzatot. Az önkormányzati képviselőknek, amint januárban benyújtja a vagyonnyilatkozatát, vissza kell adni az előző évit. A másik pedig az, hogy úgy látja, hogy dr. Csőzik László polgármester úrnak tegnap délután lett fontos az átláthatóság biztosítása, eddig az elmúlt 2 évben nem volt neki hú de fontos. Az indítvány sürgőssége nem állja meg a helyét, jogszabályellenes. Le van írva, hogy mit lehet sürgős előterjesztésként beterjeszteni. Ez nem sürgős indítvány, attól függetlenül meg fogja szavazni, mert nincs különösebben jelentősége az egésznek.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ezzel a felvetéssel egyetért. Az átláthatóság tényleg valóban nagyon fontos, lássák a választópolgárok, hogy hogyan alakulnak az önkormányzati képviselők vagyonosodása. Azt gondolom, hogy kicsit jobban elő kellett volna készíteni ezt az előterjesztést. Ha a Kormányhivatal szerint a határozat jogszabály ellenes, akkor erre fel fogja hívni a figyelmet.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Meg van győződve arról, hogy ez így nem állja meg a jogrendszer próbáját semmilyen tekintetben, szembe megy a jogalkotó szándékával és akaratával. Ez 2007-es jogszabály. Tartózkodni fog a szavazásnál, mert a jogi tanulmányaival teljesen szembe megy a javaslat.

 

Demjén Attila bizottsági tag: Hajlandóak a nyilvánosság leple alatt kicsit naívak is, mindent meg akarnak mutatni a választópolgároknak. A választópolgárok között vannak nem jóhiszeműek is. A vagyonnyilatkozat tartalmaz néhány érdekes sort. Eddig is nyilvánosak voltak a vagyonnyilatkozatok. Ha kikérte valaki, akkor tudott arról az illető képviselő, hogy ki kérte ki, de így most közhírré teszik.

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag: A Szövetség Érdért frakció tagjainak már 2 éve közzé van téve a város honlapján a vagyonnyilatkozataik. A parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata is közzé vannak téve.

 

Gál Alex bizottsági tag: Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát a jelenlegi formájában viccnek tartja, semmire nem alkalmas. Az eredeti szándékot sem tudja teljesíteni. Sokkal jobb lenne, ha a politikai szereplők egy sokkal kiterjedtebb, mondjuk hatósági ellenőrzést vállalnának a saját vagyonra éves szinten. Az ellátná a tényleges feladatát. A vagyonnyilatkozat elég rugalmas. Ha már ilyen alacsony a léc, akkor azt szerinte meg lehet ugrani.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Többféle jogértelmezés van. A jogszabály hely sem egyértelmű, hogy hogyan szabályozza. Több településen is fent vannak a honlapon a képviselők vagyonnyilatkozata.

 

Gál Alex bizottsági tag: Ha valaki nagyon el akar valamit rejteni, még így is el tud.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A kérdés az, hogy a Kormányhivatal jogértelmezését ki fogja állni, vagy sem. Kíváncsi vagyok rá.

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Van egy állásfoglalás.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Az nem arról szól. Az arról szól, hogy az önkormányzat megszabhatja, hogy közzé kell tenni és ne marról szól, hogy 5 évig a honlapon fent is van. Nem a közzététellel van bajom, hanem az 5 évvel. Szerinte az adatkezelőnek erre nincs joga.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

…/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 35. alcíme a következő 46/A. §-sal egészül ki:

„46/A. §

  • A települési képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
  • A választópolgárok információs jogának egyszerűbb érvényesíthetősége érdekében a benyújtás időpontjától az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők (1) bekezdés szerinti vagyonnyilatkozatát.

(3) A honlapon való közzétételről a jegyző gondoskodik.

(4) A honlapon közzétett vagyonnyilatkozat a közzététel napjától számított öt évig nem távolítható el a honlapról.

2. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet XIV. fejezete a következő 70. §-sal egészül ki:

„70. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelettel megállapított közzétételi kötelezettséget a hatálybalépését követő naptól teljesíteni kell. A közzététel során a 46/A. § (3)–(4) bekezdéseit is alkalmazni kell.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

 

A rendelet tervezetről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Dr. Bács István

Tartózkodik

Kozma Piroska

Távol

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (3) valamint (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a polgármester, az alpolgármester(ek), valamint az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát kötelezően közzéteendő adatként határozza meg.

2. A Közgyűlés a fentiekre tekintettel az önkormányzat egyedi közzétételi listájának meghatározásáról szóló 354/2009. (XII. 13.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

[Érd Megyei Jogú Város egyedi közzétételi listája:]

Adat

Frissítés

Megőrzés

polgármester, alpolgármester(ek),

önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata

évente, a benyújtást követően

5 évig

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a vagyonnyilatkozatoknak a város hivatalos honlapján történő közzétételéről.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Dr. Bács István

Tartózkodik

Kozma Piroska

Távol

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a fenti szavazások értelmében az alábbi állásfoglalást hozta:

 

27/2021. (XII. 16.) JKB

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének és az önkormányzati egyedi közzétételi listájának módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot. 

 

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Kéri az alábbi különvéleményét rögzíteni a jegyzőkönyvben:

Csak a honlapon közzétett vagyonnyilatkozat a közzététel napjától számított öt évig nem távolítható el a honlapról kitétellel nem ért egyet.

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság rendkívüli ülését bezárja.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli nyilvános ülése

10:00 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

                                   Csornainé Romhányi Judit                                                            Dr. Asztalos Éva                                                                            

          bizottsági tag                                                                                    elnök