1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester:Ismerteti a rendeletmódosítást.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

…/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról

szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Nem kell közterület-használati engedély, de írásbeli bejelentés szükséges:

2. a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az utasok várakozására szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülzárt épületrész, vagy egyéb építmény, létesítmény; utasváró elhelyezésére;”

2. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem adható közterület-használati engedély:

1. a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében közterületen kialakított megállók területére, ide nem értve azÉrd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerinti citylight formátumú eszközöket;”

3. §

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet 20. §-ának f) pontja.

 

1. melléklet a …./2021. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelethez

1. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A

B

C

D

díjtétel

jele

Közterület-használat jogcíme

díjövezeti besorolás

 

 

 

I.

II.

„1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér és egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezésére, ide nem értve a 22–24. pontokban meghatározott berendezéseket (forint/négyzetméter/hó)

 

 

 

1560.-

 

 

 

840.-

2. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A

B.

C

D

díjtétel

jele

Közterület-használat jogcíme

díjövezeti besorolás

 

 

 

I.

II.

„8.

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete szerinti utcabútorok közterületen történő elhelyezésére, ide nem értve a 22–24. pontokban meghatározott berendezéseket (forint/négyzetméter/hó)

 

 

 

2.000

 

 

 

1.000

3. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének az alábbi 22–24. sorokkal egészül ki:

A

B

C

D

díjtétel

jele

Közterület-használat jogcíme

díjövezeti besorolás

 

 

 

I.

II.

22.

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete szerinti citylight formátumú eszközök (forint/darab/hó)

 

 

3.000

 

 

2.500

23.

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete szerinti cityboard formátumú eszközöket (forint/darab/hó)

 

 

10.000

 

 

8.000

24.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek nem megfelelő méretű reklámhordozók esetében a törvényben engedélyezett időpontig (forint/darab/hó)

 

 

10.000

 

 

8.000

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

22/2021. (XI. 25.) JKB

állásfoglalás

 

a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Távol

Kozma Piroska

Távol

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság rendkívüli ülését bezárja.

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli nyilvános ülése

09:40 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

               

                                                  Csornainé Romhányi Judit                                                            Dr. Asztalos Éva                                                              bizottsági tag                                                                                    elnök